poahf'in mowzugy

Üç Müñ Türkmeniñ Durmyş Bilen Göreşi...

SSSRyn Owganystany basyp alyşyndan sonra Pakistana sygynan türkmenler, 1950-nji yillarda Sowet rejiminin eden-etgiligine çydaman, watanlary Türkmenistany terk edip Owganystana göçüpdiler. 30 yilyn dowamynda iki watan çalşyrmaga sezewar edilen türkmenler, hazirki yagdayda Pakistanyn paytagty Yslamabatdan 80km uzakda yerleşyan Haripuri immigrant lagerinde toyundan gurylan jaylarda yaşayarlar.

Türkmenistan - Hytaý gaz geçirijisi

Orta Aziyadaky tebigy resurslaryň üstünde Orsiyediň tasiri herkime äşgär. Bu, elbetde Orsiyediň bu teriitoriyadaky önki häkimiýedinin we önden gurlan gaz geçirijilerinin hazire çenli alternanifsyz bolmagynyn netijesi.

Hazirki wagtda welin bu yagday üytgeje menzeyar. Sebabi Hytay Orta Azida hususan-da energetika pudagynda möhüm adimler ätmek bilen bu territoriyada öz tasirini artdyrmaga çemeleşyar. Hytay Orta Aziya yurtlary bilen energetika şertnamalaryny netijelendirmage we bu yurtlarda öran möhüm maya goyumlara başlady.

Tmolympiad maňa name gazandyrdy?

Käwagtlar bu sahypadaky geçmişime ser salan bolýan. Name ýazypdyryn, name çyrşapdyryn bir gözden geçirýan. Elbetde bu ýagdaý köp wagt alýar emma käwagt degmanem durmaýar. Meselem ýene-de ýany ýakynda bu sahypadaky geçmişime seredýarkam başky ýazanjalarym bilen sonraky postlarymy deneşdirmage synanyşypdym.

Prezident profili nahili bolmaly?

Hazire çenli şu sahypada akla gelip biljek her mowzukda mesele(ler) gozgaldy, hat-da pikirlenip otyrsam tmolympiad'yn eli degmedik mowzuk yok yalydy göwnüme bolmasa...
Herna pikir çagimi aşmaga synanyşsam-da aklyma hiçhili pikir gelenokdy we yagday şugün Türk kanallaryndan NTV'nin habaryna gözüm düşyança dowam etdi.
Habary okamdan sonra okap oturan blogynyzy açmaga karar berdim.
Habaryn mazmuny Türkiye respublikasy prezidenti Abdullah Gül'e sada halk tarapyn yazylan hatlardan ybaratdy.

İKİ SYGYRYM BOLSA!!

Yakynda mana bir e-poçta geldi, içindakiler mana gyzyklyrak geldi we hormatly agzalar, sizin bilen paylaşmagy yüregime düwdim. (türkçeden terjime, mazmuny birazajyk üytgedilen)

SOSYALİZM : iki sygrynyz bar bolsa, birini gonşa berersiniz

KOMUNİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine süyt berer

FAŞİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine süyt satar

NATSİZM : iki sygyrynyz bar bolsa, döwlet ikisini-de elinizden alar, yerine sizi atuwa çeker(oka tutar)

TÜRKMENİSTANDAN İKİNJİ YSRAİL ÇYKARMY?!

Dünyade Ysraily we tasirini/güyjini bilmeyan yokmyka diyan. Ujypsyzja meydanyna we ilat sanyna garamazdan esasan hem ortagündogarda keypi sapa dövran süryar, towugyna tok diyyan ya-da diyip bilyan/biljek yok! Gonşylarynyn hersi bilen agzy ala bolan bu yewrey döwletjigi maksadyna yetmek için heryoldan gaytmayar.

Enflyasida dünya birinjiligine tarap...

Gonşy blokda(talyplar.com) ygyp yörkam bir habar dykgatymy çekdi. Habar; Türkmenhowaýollary içerki howa gatnawda bilet bahalaryny 500 göterim töweregi ýokarlandyrdy...diyip dowam edyardi.

BU SAHYPA BİR SÖZLÜK YERLEŞDİRİLSE...

Bu sahypa bln tanyşanyma köp wagt geçmedi, öran haladym. Her saparynda bolmasa-da inete baglananymda sahypanyzy ziyarat etyan. Yazylyanlary höwes bilen okayan. Emma yazgylary her okayşimda birzat kem yali bolup duryar. Bu belki biderek yali görünüp biler, emma sahypada in az 3 dilde (Türkmen, Rus we Türk dilinde) sözlük yerleşdirilse has hem gowy bolarmyka diyan. Sebabi ziyaratçylar yazyan yazgylarynda yokarda agzalan 3 dili birbirine garyşdyryp yazyarlar. Özümem etyan.

Köp Zat dal... Bizden Dine Yekeje gezek 'YOK' diymegimiz islenilyar...!!!

Amerikadan yaylımını dowam etdiren CNN, Hz.Muhammet(s.a.v) karikatury hakynda anketa başlatdy.
CNN habar kanaly internet sahypasyndan gelen HAWA ya da YOK seslerining sanyna göra bu karikatury yaylima girizip ya da girizmezlik karary alynjak.

Türkiye'de Öğrenim Gören ve İkamet Edenlerin DİKKATİNE!!!

Yerliye ve YabancıyaTC Kimlik Numarası zorunluluğu başladı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümlerine göre, TC Kimlik Numarası kullanılması, zorunlu kılındı.

-YABANCILARA KİMLİK NUMARASI-

Syndicate content