yhlas'in mowzugy

Gyzyklyja hekayalar

salam hormatly agzalar! sag aman otyrmysynyz?!

bugun kellame sheylerak pikir geldi... men teswirlere-de wagtal wagtal giryan welin yone barden ayrilip bilemok. son anyrdan gowja zatlary ogurlamagy gownume duwdum :D

anyrda her hekayany ayri bir tema edip achyalar, hemmsini birleshtirmek uchinem moderleri yetenok, agza bir aglalyk edyar. ine menem gowja goren hekayalarymy barik yelmejek, hemmesini bir uchegin ashagynda :D hokman teswirlerden alynmaly diyen zat yok, sizem gowy gorenlerinizi goyarsynyz, yaltanmasam ozumem terjime edenlerimi yazarin...

Turkmen harbylary Moskvada, paradda

Ýekşenbe güni Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda Beýik Ýeňşiň 65 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen harby parada Türkmenistanyň hem harbylary gatnaşdylar.
Paraddan geçen Türkmenistanyň hormatly sakçylar rotasynyň öňüni bu rotanyň komandiri Pygy Baýrammyradow ak ahal-teke atyna münüp çekdi. Gyrat atly on bir ýaşar bu ahal-teke aty Türkmenistanda ýörite harby ýörişlere taýýarlanylan at.

Magtymguly Weli bolan

Magtymguly Pyragynyñ goşgularyny näçe okadygymça, oña bolan hormatym, sylagym has hem artỳar diỳmek bilen, mowzuk hakynda gürrüñimize başlalyñ. Öñünden duỳduraỳyn, bugün maña ne döw çaldy, özümem bilemok. Bir hili ỳazyşym mollymlaryñky ỳaly has resmi görünỳändir, emma ynanyñ, bu mowzugy ỳazmak hakynda eỳỳäm iki aỳ bäri pikirlenip ỳördüm.

windows 7 uchin nadip startup disk doretmeli

salam gadyrdan dostlar!

bar bela mende, yok yerden problema chykaryan.

gepin gysgasyndan bashlasam, E diskinden 17 GB ayirip, shol yere ubuntu(linux) yuklaptim. son her gezek achylanda, grub loader'in in ustunde ubuntu duryan boldy. windows'e girmek uchin hemishe in ashakkyny sechmeli bolyan. ay barybirem ubuntuny gaty az ulanyan, biderek yer tutmasyn we dushunemogam dogrysy diyip ubuntu uchin ayiran bolegime doly format attym, we tazeden E diskine birleshtirdim.

duysh-hush-olum

Salam gadyrdan agzalar!!!

gechen hepde men uchina gaty agyr gechdi. yzly-yzyna birnache egzamen ve ustesine-de sowukladym velin hem fiziki hemem moral taydan erbet yagdaya dushdum. Hudaya shukur, hemme zat yzda galdy. menem indi shol gunlerde kellame gelen bir pikiri sizin bilen paylashmak isleyan shu yerde...

melike, doglan gününiz gutly bolsun

bugun ayin 15i,sayta tazerak gelen yene bir hamal yildizli agzamyzyn, Melike hanymyn golan güni.

Melikejan, doglan gününiz gutly bolsun! manyly ve bagtly durmuş, vepaly yar arzuw edyan. ömrüniz uzak,janynyz sag ve ahli edyan arzuw-dilegleriniz hasyl bolsun.

Garadag! doglan gunun gutly bolsun

bu gun,Türkmenbaşy ayının 23'ine Garadag agamyn(menin hakyky doganym bolany üçin diyyan) doglan güni.hiç kim açmanka yetişeyin diyip howlugyp geldim,yetişipdirin.
Mekan doglan gunun gutly bolsun. sana durmuşynda uly uly üstünlikler,hemişe bagtly,asuda durmuşda yaşamagyny arzuw edyan.Alla uzyn bagtly ömür nesip etsin.

yatlap bilyan in kiçi vagtymyz

salam hormatly patyşalar we şagyzlary.Ynsan bu dunyanin patyşasydyr.Alla bu dunyadaki hemme zady Ynsana hyzmat etmegi üçin yaradypdyr. bir patyşanyn,güyji pes bolmagyna garamazdan,ya da göwresine yaşyna garamazdan,agirt bir teritoriya hökümini yöredip bilşi yaly,ynsan hem bu dunyade beyleki jandarlaryn üstünden,guyjune göwresine garamazdan,höküm sürdüryar.şagyzlary diymegimim sebabi bolsa olaryn kakalaryny/dadelerini hem bir patyşa diyip göz onune getirsek,gyzlaram şagyzlary diymek bolar.

goshgylar gozleyan.

ilki bilen salam saytyn hormatly agzalary.
"pis pisi tapar,suw pesi"diyipdirler.sheydip menem ozum yaly(pis diyjek bolyan daldirin) goshgy okamany gowy goryanlerin gozlegine chykdym.

menin sheyle teklibim bar.gelin her birimiz ozunin okap goren in uytgeshik,gyzykly goshgularyndan yazsynlar.yogsam menin yeke ozum uytgeshik goshgy gozlap hemme kitaby dorup chykdym,onda-da edinen zadym yok.
shu barada sheyleajik bir goshgy okap gorupdim:

mende bir alma bar
sende bir alma.
men sana bir alma bersem
senem mana bir alma,
mende bir alma bolar,sende-de bir alma

mende bir bilim bar,

ene kan garashdy...

salam dostlar,gardashlar,agalar,iniler,uyalar.
Gylychmyrat Kakabayevdan yenede ene hakda bir goshgy,ozem bize degishli oydyan.

ene kan garashdy,
gelmedi ogly,
yene kan garashdy ogly gelmedi,
ol her saba yola chykdy gyssagly,
kesilsede gidenlerin gelmesi.

ene kan garashdy
guyz,gyshy,yazy.
yene kan garashdy.
arman pashmady,
her gun umytlarynyn tozushy yaly,
arzuwly yolarda tozdy pashmagy.

yene kuwwatlandy,
gurbat toplady.
ene kan garashdy,
gelmedi ogly,
tas yarym asyr,
hem bir gat topragy.
ene bile ara germedi ogly.

yone ene endigini bes etman,

Syndicate content