aslymarly'in mowzugy

Edep ahlak we namys

Otyryp pikirlenip görýän welin túrkmen yigidine gerek zatlang úçúsi edep, ahlak we namysmyka diýýän. Elebetde bu úç duýgy hemme halka hem gerekdir welin biziň nusgawy edebiýatymyzda we ene atamyzdan alan terbiýämizde has hem şu úç duýguny kemala getirýän faktorlaryng kändigini görýän. Siz name piker etýaňiz bular hakynda? Diňe biziň Túrkmen medeniýetimizde şeylemika ýada ähli medenýetlerde hem şeylemika?
EDEP AHLAK WE NAMYS HAKDA NESIHAT
-Edep näme diyip sorayaň oglym.
Jogabyn agtarma uly kitapdan,
Edebiň ulusy eneňe hormat,

Daşary yurtda okayanlara we okajaklara owut nesihat(satiriki goshgy)

Yat yurtda okayan her kishining her hili adamlardan alan maslahatlary we nesihatlary bardyr.. geling biz hem dahsary yurda gaytmakak dogan garyndashdan, dost yardan, alan owutlermizi paylashalyng we taze gaytjak bolyanlara we gaydanlara owut bereling, men satiriki shekilde bir goshgyjyk ishledim okap gorung sizem oz pikirleringizi hem aydyng..

yat yurtlara gityang oglum,
12 sany goyun barka,
kitap diyip halys oljek,
gyzlar bilen oyun barka,

anha agang alty gekktar
potrot bilen gunun goryar
gara zahmet ach goymazdy
1 yyldan dahodam galyar

karz kowal bilen bolsa

kime komek ederdingiz

karochi dasharda yagysh, we yel bar, sen mashynly gidip baryarsyng, duralgada 3 kishi bar, biri gaty garryja dayza, ikinjisi ing gowy goryan dostyn, ychunjisi hem omur boyy gozlap yore gyzyng, mashyndada 1 kishilik bosh yer bar, siz haysysyny alardyng? dogrychyl bolalyng

mundan beylak istanbul okuwchylang shaherimi, enatagam? student uchin pulyng gadry nahili kesgitlenmeli?

ay gaty gaharym gelday!!!
ynha kopimizing umydymyz bolan istabul buyuk shehir belediyang beryan stependiyasy hem kesildi, mundan song yok.. shu wagta chenli shu stependiya yeke ozi istanbuly okuwchy shaheri etyan meselerden biridi emma welinden mundan beylak dal.. ynha manga gelen hatdan bolek.(dushunyanler uchin:):

Dil owadanlamak gerekmi, name uchin gerek?

adamlar taryh boyuncha dili aragatnashygyng esasy ulgamy edip ulandyrlar we ulanarlar, dilden bashga hem beden dili, yuzleri we ruhy hallarynyn bedene yangsymagy yaly yollar bilen aragatnashygy gurdylar. DIL diyilyan ulgamy osdurmegi basharan adamlar bolsa hemishe halk ichinden saylandy we hormada mynasyp goruldi. obaly jahylyndan tut, alymyna, mashgala ichinden tut- dowlet dolandyrylyshygyna chenli hemme liderlik wezipleri koplench DIL ulgamunda okdelere mynasyp goruldi.

tmolympiad şahyrlarynyng burçy

gadyrly agzalar!!
bızıng blogymyz ozınıng hemme tarapdan yetıshen agzalary bılen bay we gyzykly bır yer. bu yerde doredijilik bilen gyzyklanyan agzalarymyz hem az dal. ynha sizing uchin yenede gaty gyzykly yer, bu yerde bolsa shahyrlarymyz pikir alyp berishsin. biz hem olara gulak asalyng we pikir alyp berisheling..

DİL-GUDRAT

yagşy söz yylany hiniden çykarar, yaman söz gylyjy gynyndan diyipdir atalarymyz,
dil- meng pikirimçe bir gudrat. ylmy yazgyda okayşyma göra Afrika döwletlerining birinde yangy doglan çaga entak gürlamaga başlamka onga ''ZAT'' manysyny beryan şekilde yüzlenyarler, çaga gürlamaga başlandan song onga ''ADAM'' manysyny beryan söz bilen yüzlenip başlayarlar..
diling elbetde bir sürü funksiyalary bar. mysal üçin: gepleşmek, yazmak, okamak, dinglemek, hyyal etmek yaly.. ynha şu taraplardan seredip görsek dil hakykatdan hem gaty ütgeşik..

Saylawyng songy USA Obammo my yada McCain we olang Türkmenistana tasir

name boldy, edil hazir belli bolan bolmaly, we olang tasiri hakda name pikir etyangiz, dünyade taz strategiyalr, orta asy politikasy, nebit we gaz syyasady hakynda gürrüng edeling...

Jygyldyk !!!

Salam agzalar.
Geling şu blogda söwda edeling, kimde name bar bolsa satlyk şu yere yazsyn, bir birimize belki kömegimiz deger..

Bize Milletparazlyk gerekmi?!

watan üçin çykdym gyrat üstüne
ta janym çykynja dönmenem begler!!(seydi)
wah Seyding wagtynda onyng bilen deng derejede Watan üçin janyny orta goyjak merdanalar bardy, ol döwürde yaşaymaly ekenik Milletparaz bolmak üçin!!!

Syndicate content