vePAŞkA's blog

...:::...taze yyl ...:::...

Hapbi Nyuw Yör hörmetli agzalaR!

: : ( : gije gezyanler : : ) :

Salam Hormatly agzalar! Okuwlar işler (...) onatçylykmy?..
Bu gezek name diyjek bolyarka diyip içinizden geçiryanizi bilse boljak... Gepin tümmek yeri köpümiz yurtda(opşit:)) da bolup görendiris.. 20 adamyn arasynda bolsa hökman gije gepleyan, düyşünde gülyan, ya da aylanyan bardyr.. Terbiyeçi bolup görenler hasam gowy bilyan bolmagy mümkin.. Ya da yaman erbet hor çekyanler.. Gelin şolar barada yazjak bolalyn gyzyklyja bir zatlar çykmazmyka?...

:: gepleşikler ::

Salam hormatly agzalar..!

::..MUGALLYMLAR GÜNİ ..::

MUGALLYM
Mekdepde her mugallym öz okatmaly sagadyny okadyp, galan wagtyny öýünde ýatyp geçirse, çaga köçe terbiýesini alar. Köçede bolsa ol çilim çekmegi, betlik etmegi öwrener. Eger biz geljekki neslimiziň köçeden çekilmegini islesek, hökman maşgala terbiýesini hem mekdep terbiýesini göwnejaý guramalydyrys. Biziň ertirimiz şu günki çagalaryň

.. :: .. ADAMKÄRÇILIK .. :: ..

Synp okuwçylaryň goh-galmagaly bilen doludy. Şol wagt gaharjaň sypatly mugallym gapynyň ýanynda göründi. Synpa göz aýlap, tagtanyň öňüne geçdi.
Hek bilen tagta ullakan “1” sanyny ýazdy.
- Serediň, diýdi.
“Bu – adamkärçilik. Dünýäde eýe bolup biljek iň möhüm zadymyzdyr...
Soňra 1-iň ýanyna “0” sanyny ýäzdy we:
- Bu üstünlikdir. Üstünlikli bir adamkärçilik 1-den 10 ýasar.
Ýene-de bir 0...
- Bu tejribedir. 10-dan 100 ýasar.
Nollar şeýdip uzap gidýär: zehin, tertip-düzgün, söýgi...

::..YARYK BEDRE...::

Hindistanda bir suwçy, bir taýagyň iki ujyndan bedre asyp, ony hem boýnuna dakyp suw daşaýarmyş. Bedreleriň biri ýaryk ekeni. Abat bedre hojaýynyň öýüne suwdan dolup barýan bolsa, ýaryk bedre diňe suwuň ýarysyny öýe eltip bilýän ekeni. Bu ýagdaý iki ýyl dowam edipdir. Suwçy her gezek hojaýnynyň öýüne 1,5 bedre suw eltip bilýär eken. Abat bedre doly suw eltýänligine öwünýäreken, emma ýaryk bedre işiniň ýarysyny ýerine ýetirip bilýändigi üçin utanç duýýar eken. Iki ýyldan soň derýanyň gyrasynda ýaryk bedre suwça ýüzlenip:

.. :: .. süyjije sözler .. :: ..

Salawmaleykim hormatly (mahriban, gadyrly, eziz..) agzalar! Onatçylykmy hemmeler?

::+20 dine oglanlar üçin::

Salam erkek agzalar! (Şu gezek oyun edemok! Gyzlar okap oturan bolsa göni çykaysyn.. Oyun daldirey ).. Oglanlarynam utanjanragy bolsa ... bye bye..
Ay oyun edyanle... gyzlar giden bolsa bolya la... Gyzlar bir yerde şeydip yazypdyr welin menem yazayayyn diydim..
İndi arkayynçylyk dal mi?:. Eylak beylak garanjaklap oturman basyberin..

::..20 yyl mundan son... ..::

Salam mahriban agzalar! (+myhmanlar) ..Sag amanlykmy?

..:::.. AYDYM SÖZLERİ ..:::..

Ertiriniz(Agşamynyz) hayyrly bolsun (giç yagşy) mahriban ildeşler! Sag gurgun oturanmysynyz! Şu gün türkmen kliplerini gördüm ... Öran onat klipler çykarypdyrlar(kabiri ogurlygam bolsa) Yöne kabirin sazyna düşünse boljak!

Syndicate content