Bayram'in mowzugy

TASA 2010 / 4-nji Ýaş Alymlar Simpoziumy

Hormatly agzalar!

Nesip bolsa, bu ýylky simpoziumyň açylyş dabarasy Kolumbus, Ohio'da geçiriljek we ol 11-nji iýunda Ohio State Uniwersitetinde agşam nahary bilen başlanmakçy. 12-nji iýunda başlanjak simpoziumyň umumy temasy "daşary ýurtlarda akademiýada üstünlik gazanmagyň tärleri" bolmaly. Çykyş etjekleriň arasynda daşary ýurtlarda üstünlikli işläp ýören ýaşulylarymyz Yusup Azmun, Allaberen Aşyralyýew, Araz Toumadje we Edward Wells (bu ýaşuly hem türkmen ekeni) dagy bar. Mundan başga ýaş oglanlarymyzdan hem gyzykly temalarda çykyş etjekler bar.

Talyp gozeli 2010

Ine shu sahypada "Talyp gozeli 2010" basleshigi we yenijileri barada habar okadym

http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=8&id=100309c

Beyleki temalarda 1-2 turkmen gyzyn goz suratlary barada olushik bolanson, barde-de owadan gyzlary tapyp bolar oytdum welin, gynansagam dine 1 yenijinin surady bar ekeni.
Basleshik barada bilyan bar bolsa, ya surat bashga-da bar bolsa, goysanyzlan shu yere.

"Trofimenko Prize" we "Brennie E. Hackley, Jr. Award" atly bayraklary alaydym oydyan

Hawa dostlar, yene-de bir begenchli gunlerin biri. Bizin uniwersitedimizin, U. of Delaware, himiya fakultedinin beryan in beyik bayragy - Skinner bayragyny alaydym oydyan. Entak resmileshdirilen habar chykmady, yone aydyshlaryna gora sheyle. Bayrak elbetde sertifikadyn yany pullyja gelyar, bilshime gora 2000-2500$ aralygynda bolmaly.

Habar doly resmi bolanson internetdaki habarlaryn linklerini yelmarin, nesip bolsa :)

Indi dalirap bellemage gideyin :D

EDIT: Bagyshlan, bu bayragyn netijeleri entek belli dal, alanym Trofimenko Prize atly bayrak ekeni. "Bary-yogy" $500 :D

Obamadan sapak almaly

Turkmenistanyn kop ugurda encheme yurtlardan we yagdaylardan sapak almaly. Men Obamanyn siyasadyny doly yzarlamok we kabir yerlerde ylalashamok, emma onun achyk, goni we edermen gurleyshini halayan. Ine yene bir halan zadymy shu gun youtube'de gordum:
http://www.youtube.com/watch?v=0pqzNJYzh7I&feature=featured
The YouTube Interview with President Obama

Gelin 2000-2500$ sowalyn

Adamlar, bilshiniz yaly, mende on garshylashylmadyk "problema" bar - pul sowmak :D

Hawa, bu $2500 juba ursan, sowmasanam bolyar, yone hasabymda bolmadyk puly hasaba goshmanjyk sowsamam bolyar diyip pikir edyan. Birem ol bayrakda belli sebapler uchin sowmak maslahat edilenson, "alsamam sowaryn" diyip pikir edyadim. Goryan welin, sowmasamam bolyar, yone sowsamam bolyar...

2010 Ludo Frevel Crystallography Scholarship Award atly bayragy aldym

Salawmaleykim adamlar!

Bu elbetde begenchli gunlerin biri, inshalla karyeramy one suyshuryan gunlerin biri. 30-njy Oktyabrdan bari, yagny shu bayrak uchin dokument tabshyralym bari, arzuwym bir taze MacBook Pro laptop ya bashga $2500'a degjek kompyuter boldy yordi.

Ine shu gun bolsa habary aldym
http://www.udel.edu/chem/news_1.html#bayram

Täze ýylyňyz bilen!

Gutlaýaryn!
Täze ýylda iň gowy arzuwlaryňyz hasyl bolsun!

PS Temada minimum 10 söz bolmasa açdyranok ekeni, 10-a ýetendirä?!

Passport bilen baglanyşykly meseleler

Men täze passport alman gaýtdym. Sebäbi dogluş hakyndaky şahadatnamamy Amerikada galdyrandyr öýdýärdim. Görüp otursam ol asyl Türkmenistanda ekeni. Birem toý zat bolup, alada kän bolup, garaz alyp bilmedim.

Indi bilýänlere 1-2 sorag. Şol passpordy daşary ýurtda gezip ýörkäň alyp bolýarmyka? Ýagny men häzir Amerikada, şol passpordy alyp bilmerinmikäm? Passporda 25 ýaşaňda ýelmenýän surady ýelmetdirip bilerinmikäm şu Amerikada? We iň soňky sorag, köne passport haçana çenli ýöreýär?

Bilýänler habar berse, köp minnetdar we hoşal bolardym.

Kompýuter satjak

Salawmaleýkimler!
Men Dell'den bir gowy deal görüp, öz inime kompýuter aldym. Ýöne ol kompýuter gelmeli wagtyndan giç geler (delayed) diýen email alamsoň, gidip Toshiba bir laptop alyp geldim. Dell laptop'y hem almagy goý bolsun etdim telefon edip.

Emma şoň yz ýanyndan, Dell laptopyňyzy wagtynda getirýäs diýen email aldym. Soň Dell'e jaň edip eýýäm başga laptop alandygymy aýtdym, olaryňky gerek däl diýdim. Olaram "al, $100 düşeli" diýdi.

Facebook, messenger we beýlekileri aýyrmak barada

Men facebook'y aýyrdym. Sebäpleri kän, adamyň şahsy infosy paş edilýä. Okaýan ýeri, käwagt adres we telefony we ş. m. Muň ötesinde, käbir iş berýänler, Amerikada, adamyň şahsy sahypalary barmy gözledýä. Onsoň seň facebook sahypaň biderek bolsa, gowam däl işiň üçin.

Muň üstüne ýene sebäp, wagt alýar. Aý men öňi-soňam ony az ulanýadym, aýda 1 gezek zat girýädim, ýöne aýyraýyn diýdim. Şoň ýalyrak.

Syndicate content