Mergen's blog

Taze Blog achmak ve....

Salam oglanlar/gyzlar/gelinler/dayilar/babalar...
Bu gun sahypamyzda achylan/achylyan taze blog'lara uns berdim azyrak, olaryn kopusinin ichinde
kitap'dan alynan yazgylar/ hekayajyklar/ kitap'lardan yola chykylyp yazilan zatlar/ On hem bar bolan movzuklaryn gaytalanmagy yali, taze pikirin/dushunjelerin yok diyiljek derejede az yazilandigini goryan, chynymy aytsama meni bu zatlar gynandyryar...24 sagadyn ichinde 9'dan kop blog achylypdyr, ichleri bolsa bosh diyen yali....Name uchin beyle bolyaka ??

Leopard we çaga maýmyn !!

Youtube'de video'lary gorushdirip yorkam shuna gabat
geldim, chynym aytsam mana-ha gaty tasir etdi...

Adaty 1 leopard, her leopard'yn edishi yaly av gozleyar ve
gezip yoren 1 maymyny tutyar, olduryar...Arkayin iymek uchin
maslygyny suyrap agaja chykaryar, yone...Gorse maymyn'yn gujagynda
taze doglan chagasy bar, kichkeje baboon. Adaty leopard belki ol
chagajygy hem 2 yuzup 1 yelmardi, yone bu leopard'yn merhemedi,
oz hayvany duygylaryndan yokary gelyar ve ol chagajygy oldurmegin
yerine, ona goz gulak bolup, agachdan gachjak bolsa onuni tutup,

Komek gerek...

Salam Tmolympiad...

Windows bilen baglanyshykly kichijek problema doredi mende..
Men partition'laryn hich haysysyna goni girip bilemok,
ustune 2 gezek basanynda "Open" dalde "Auto" bolyar,
sychanjygyn sag tarapyny basanynda in yokarda Open bolmaly,
a mende "Auto" dur...Shularyn yerlerini nadip chalyshmaly ?
Yalnyshmasam edil shu sebapli hem meselem bashda D drive'ini
achyp, sonam C drive'ine girjek bolsam shu error'y beryar:

Kime oýlenmek/durmuşa çykmak islärdiňiz ??

Shu movzugy nache gundir achayin diyip yordum, Anna'nyn
taze achan gonshy blogyny gorup, hokman achmalydygyma dushundim :)))

Gelin shu blog'da, dunya'de Tmolympiad'yn ulanyjylaryndan bashga adam galmandyr diyip pikir edelin, yashayshy indi biz dovam etdirmeli, gepin tummek yeri indi ozli-ozumize gyz bermeli, oglan oyermeli :)))

Eger siz oglan bolsanyz:
"Shu yagdayda siz Tmolympiad'yn haysy gyz agzasyna oylenmek islardiniz ??"

[color=Red][b]Gyzlar uchin:

Durmuşa çykjak gyzlary kim "azdyrýar" ??

Salam Tmolympiad !!
Bilshiniz yaly Turkmenlerde galyn diylen zat bar, biz onun
plyuslaryny-da, chenden asha gechilen vagty doredyan minuslaryny-da "Galyn" atly movzukda gurleshipdik, okamak
isleyanler gozlap tapyp bilerler...

Degishli movzuklarda oglanlaryn kopusi galyn'dan yana
nalynyalardy, hich kimem 3000-5000'lap $$'y ansat gazanmayanlygy uchin, yashlar uchin bu ullakan problema bolup
duryar.

Mergeni nira iberdiniz ??

Salam Tmolympiad, gadyrdan ulanyjylar, admin, moderler ve myhmanlar..

Gonshy movzuklaryn 4-5 sanysyna goz ayladym velin, menin barde 3-4 gun yazmanyma her hili dushunenlerin bardygyny gordum, bilen bolsam kellanizdaki sorag belgilerini ayirmak uchin onunden yazardym "Men hich yere gidemokdyryn, dine biraz nervilerimi onarjak" diyip, yone kella-de gelmandir...

Yazmanymyn asyl sebabi, has kop adamyn govnune degip, shol vagt gaharymy getirenlere has agyr sozleri aytmak islemeyshimdi, yogsa shol gun ozumi kontrol edip bilmejek

Turkmen manadynyn täze eskizleri ve...!!

Shu vagt Turkmenistan.ru sahypasyndaky habarlary okap
otyryn velin, Turkmenistanyn 2009-njy yilda milli valyutamyzyn
uytgeshik gornushlerini yasatjakdygyny okadym...Ve unsumi
cheken zat anyrdaky manatlaryn "Plancha mun" diylip dalde,
shu vagtky euro/$ valyutasynyn gornushlerine menzesh, yagny
1/5/10/20/50/100/500 manat'dygy...Diymek bizde 3 noly
ayirmakchy bolyalarda onumizdaki 2008-nji yilda ?? Shu vagtky
100-500 mun manat bilen den gadrly kupyuralar chyksa erbeda
bolmazdy, bizar yanynda 20-40$'a den bolan pachka gotermekden !!

Tmolympiad Zekat(Sadaka) !!!

Movzugyn adyny gorup ichinizden belki "Ay bulara zekat pul
sorajak how, hudaya shukur mena okuvchy, entak zekat bermeli dal" diyip bashlanynyz hem bardyr, yone gelin shu movzuga
bir goz gezdirelin.

Aslynda adyna Zekat goyjak daldim, yone "Pully sandyk" ve
sh.m. atlar pulun name uchin yigshirilyanini gonumel
dushundirmanson shu ady ulanayin diydim.

Gorshuniz yali TM'daki agzalarymyz eyyam uyship yetimler
oyune gitdiler, chagalara ojuk-bujyk alyshdyrdylar,
gelejekde-de bu hayirli ishlerini dovam etdirmek niyetleri
bar. Bizem Tmolympiad bolup, hayir sahavat uchin 1 "Torba"

K.Gurbannepesowyn goshgysynyn analizi !!

Quote:

Diýdiler: “Erkekden beýikdir aýal!”
O namüçin?” diýip berdiler sowal.
Jogabyn berdiler “Gutaryp ömrüň,
Ýagty dünýä bilen hoşlaşsaň bir gün
Aýal är ojagyn saklar-diýdiler,
Söýgiňi müň kerem haklar! – diýdiler
Çagalaryn iýdir-geýdir diýdiler,
Şeýdip ýaş ömrüni köýdir!” diýdiler

“Emma beýdip bilmez erkek-diýdiler,
Bu babatda pesdir entek! – diydiler
Altmyşdan, ýetmişden geçsede saly
Gözlerin ýumdymy eziz aýaly-
Ýatdan çykyp wepa, ygrar – diýdiler
Ikinjiň gözlegne ylgar” – diýdiler.

Rapishare.com'dan download etmek !!

Hemmaniz shu rapidshare'den birztalar download edip/etjek bolup gorensiniz, bilshiniz yali ol her IP'e 1 sagatda 1 gezek download etmage rugsat beryar, kamahal ujypsyzja zat alsan hem (3-4 MB), indikisi uchin 1 sagat garashmak gaharyny getirdyar...On men USDownloader ulanyadim, shol prog'da kabir plugin'leri gursan garashman alyp bolyady,
yone mendaki gornushi konelipdirmi namemi, indi bermejek bolyar, dimonius.ru hem ayiripdir saytyndan, kim Rapidshare.com'dan 1 sagat garashman download etman usullaryny bilyar ?? Paylashsanyz minnetdar bolardyk...

Syndicate content