Mirasymyz'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ateýist we aýy

Bir gün ateýistiň biri tebigatyň gözelligini synlamak üçin tokaýa aýlanmaga gidipdir. Ýaradyjynyň ýaradan gözelliklerine seredip:
-Tebigat nähili gözel ýaradypdyr bu baglary, otlary we reňkleri - diýeni hem şol eken weli bir ýerden arlap elhenç bir aýy peýda bolupdyr. Ýaňky ateýist aýyny görüp aýagaldygyna gaçyp başlapdyr. Aýy bolsa kowalap ateýisti tutup aşagyna alyp penjesini ýokaryk galdyryp urjak bolup durka janhowluna şeýle dileg edipdir:
-Allahym özüň kömek et!

Bişri Hafy Hezretleri we uýalary.

Bişri Hafynyň uýalary-da onuň özi ýaly takwa durmuşda ýaşaýardy. Hatda üç uýasynyň-da takwalykda Bişrden pes däldigini aýtmak mümkindir. Taryha giren käbir wakalar muny tassyklaýar.
Mudga, Muhha we Zübde atly uýalaryndan Mudganyň özünden öň dünýäden ötmegi sebäpli gynanan Bişr şeýle diýipdir:

"Lokomotiw" Ýaraslawl we "Ýak-42"

7-nji sentýabrda Kontinental hokkeý ligasynyň 1-njy turynyň oýuny üçin Minsk şäheriniň Dinamosy bilen duşuşmaga ýola düşen, düzüminde ýaraslawlyň Lokomatiwiniň esasy düzümi bolan Ýak-42 uçary ýaraslawlyň Tunoşna aeraportyndan uçup ugranyndan tehniki sebäplere görä ýykyldy. Bortda 45 adam – 37 passažir we 8sany ekipažyň çleni bardy (şonuň 11-si daşary ýurtly).

ÖZÜNI BILEN WELI (teswirlerden göçürilip goşmaça girizilen).

Hormatly Agzalar!
Allaha şükür kämil dinimiz bar Adamyň doguluşyndan tä ömrüniň soňuna we ölümden soňky ýaşaýşa çenli Ýoly bize görkezýär, Hudaýa şükür dinimizi öwredýän (düşünmeýän, şübhelenjek bolýan meselelerimizi şolardan öwrenmeli Kapyrdan öwrenmeli däl)ulamalarymyz,ýaşulylarmyz hem bar kyýamata çenli hem boljak. Dinimiz hem kyýamata çenli dowan etjek.

ŞÜKÜRLILIK.

* Eger şu gün irden sag-aman oýanan bolsaň, şu hepdede dünýäsini täzelän 1 mln. adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger hiç uruş görmedik, tussaghana düşmedik, ezýet çekmedik we açlyk görmedik bolsaň, dünýädäki 500 mln adamdan has bagtyýarsyň.

* Eger öýden çykan mahalyň bir bela duş gelmek, tussag edilmek we ezýet çekmek ýaly gorkyň ýok bolsa, 3 mlrd. adamdan gowy ýagdaýdasyň.

* Eger diňe iýjegiň, geýjegiň, öz jaýyň we ýatmaga ýeriň bar bolsa, dünýäniň ilatynyň 75 prosentinden has baýsyň.

Abdyrahman Jamydan bir hekaýat.

Bir sopynyň Käbä gidesi geldi,
Oňa “gitme” diýen enesi boldy.

Enesi näsagdy, takwa sopy hem
Enesini togap ederdi her dem.

Ene öldi, sopy satdy öýüni,
Ýene-de ol Käbä berdi küýüni.

Elli dinar boldy öýden düşen pul,
Hasa alyp ýola düşdi bu ogul.

Barýar sähra bilen geýip nagleýin,
Teşnelige boýun, açlyga boýun.

Ýöredi, ýöredi, menziller aşdy,
Bir gün welin, galtamana sataşdy.

Ol diýdi: “Eý, sopy, kisäňde näm bar?
Gapjygyňy ýyrtjak bolýarmy dinar.

Jahankeşde sopy – dogruçyl ogul,

Keltegoňurdaky gyrgynçylyk

Wakany gözi bilen gören adamlar gürrüň berýärler.
Amanmyrat Amanmyradow,Türkmenistanyň YA-nyň Ş.Batyrow adyndaky taryh institutynyň aspiranty.
1992-nji ýylyň mart aýynyň 5-ndäki “Ýaş kommunist” gazedinden alyndy.

Enäniň ýaşy

Günämizi bagyşlaýar eneler.
Sebäp – eneleriň ak süýtli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär.
Şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy...

Ene balasyna buýurdy ýumuş,
Ol diýdi: “Özüň et oň ýaly işi!”
Ýandy ene. Emma ötdi günäsin.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

“Öýe wagtynda gel, giç gelme balam..”
Ogly bolsa enä çenedi daşy.
“Wah, nätsemkäm?” Emma günäsin ötdi.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

Ýigrimi ýaşyny doldurdy ogul.
Gapak ýaly boldy tüýlüje döşi.
“Indi ata bolduň, adam bol, oglum!”

Ýunus Emre

Janym gurban bolsun seniň ýoluňa,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.
Şefagat eýlesin kemter guluna,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Mümin bolanlaryň çohdur jefasy,
Ahyretde bolar, zowky-safasy.
On sekiz müň älemniň mustafasy,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Ýedi gat gökleri seýran eýleýen,
Kürsiň üstünde jöwlan eýleýen,
Magrajynda ymmatyny dileýen,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Dört çaryýar onuň gökçek ýarydyr,
Ony söýen günälerden bäridir.
On sekiz müň älemniň soltanydyr,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Syndicate content