Kim nahiljik betcilik etdi

Kim nahiljik betcilik etdi

Her kim oz kici wagty ya shu wagtky edip yoren betciliklerini gizleman aydyp biler, onumden adam cykyanca hic kime aytmaryn 
Men ozumin mekdep dowrum eden ishimi aydyp berayin
Bir menden onde otyran gyz temmany gurrun berip hondan barisi bolup dur, jikeripjigem yerinde otyrjak boldy, ay menem sheyle elimi uzaltdymda otyrjak stolyny gapdala bildirtmanjik suysurdum, ol gorguljik bir erbet yykyldy, shol bada hemmamiz gulshdk caga wagtynda bilenokda name edyanine:))) ozem ici yananyn gulkusine edip guldi

nahili edip spargalka yasanyzynam aydayyn

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • Leylii 5 telpek goyyar we yazyar: "Uraa telpek goy ishledi yone gidenoga telek :(( "

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

mena hemmesini aydasym

mena hemmesini aydasym gelenok..aydylarmay...gizlemelao o zatlary:)

......................buda geçer.......................

hm

natdinay onumden adam cykyanca hic kime aytmaryn diydima, aydyber arkayyn, gizleme gerek dal bilyas senem yuwashja daldigini

Mahri senem

Mahri senem uytgeshik bloglary achyanay...biz yazayly eden betchiliklerimizi, yone senden yekeje hayisht bar, yoranda gapdallayyn yoresene, ynha shonda onunden hichkim chykmaz:DD:D:D:D:D:D:D:D:

Sen onundakinin stolyny

Sen onundakinin stolyny suyshuren bolsan, bizin synpymyzdaky edilyan ishleri aydyp bereyin.
Tozalda stol-stul biri-biri bilen bile bolany uchin oturgujy suysurip bolanokdy. Biz oturgyjy suysurman, onundaki oturjak wagtynda oturgycda ruckany diklap goyyadyk. Diklenip goyulan ruckanyn ustune oturan adam 10-15 minut ozune gelip bilmeyadi. :D

:)

gonshularin towuklarina azot beripdim. name bolarka diyip. osumlikleri ha osduryar. towuklari name ederka diyip pikir edipdim.... son ol towuklara name bolandir diyip pikir etyaniz... ?!?!?!

Haywanlar olse "Yatan yeri

Haywanlar olse "Yatan yeri yagty bolsun" diyilya mi?! :D

Hazirlik yagny tayyarlyk

Hazirlik yagny tayyarlyk synpynda bir Hindistanly oglan bardy Tozalda, synpymda. Ady Bharat Vangani'dy. Shol pahyra etmedik zadymyz yokdy. Ol menin onumde oturyady. Bir sapar onumde otyrka kurtkasynyn arksyna uly harplar we rucka bilen 'BES' diyip yazypdym. Ol pahyr o sozun manysyna dusunip bilman 2-3 gun kosenipdi..

he he

okuw dowrumiz satlyk diyip yazyardyk gyzlarynka, oglanlarynka bolsa tentek diyip
bir saparam 1 aprel guni ishgarmizin mashyna yazypdym
PRodoyatsa srocno deshewo diyip el tel nom goyupdym, gorguljik oye barandan son telefonlar gelip bashlandan son gorupdir

mena chagalar bagyna

mena chagalar bagyna gatnayan dovurlerim oyde elime spichka dushdi, son balkondaky tutyny yakyp goreyin nahili yanyarka diyip yakdym, ot chalaja tutashyp bashlandan ony sondurdum, son otaga gechip ejem,mamam bilen chay ichmegimizi dovam etdik, birden mamam gygyryp bashlady"ey vay adamlar yeteverin ot alyar" diyip, gorsem ot sonmandir, tutush balkon ot alypdyr :) , ay son pozharnikler gelip meni kayediler :)

ay beylekileri yadyma dushse gurrun bererinda :)

Atam (yatan yeri yagty

Atam (yatan yeri yagty bolsun) agaja "gurasyn" diyip gyzylja zatlar asyp, "ellayman shony, yaman ajydyr" diyip dudurysh berdi.
Menem chaga, "ellayman diyip gorkuzyan bolsa, onda süyji/gowy zatdyr" diyip, agaja dyrmashdymda sho gyzylja zatdan bir sanysyny iydim.
Agzym yaman yandy, aglap bashladym, aglabam ellerim bilen gözümi süpüryan. Sho gyzylja zadam elime yokanson gözümem yakdy.

Ay koroche pojar boldy. Suw ichyan, gygyryp aglayan, atamam gyrajykda durup gülyar. Atamyn asan zady gyzyl burch eken. Menem sopliak, shekelat diyip symyshladym :-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Tozalda, 9-njy synpda bir

Tozalda, 9-njy synpda bir samsyk herekedimiz bardy. Adamyn bogazynda kellesine gan iberyan damary bar. Shol damary 20-30 sekunt tutsan adam ozunden gidya. Ozunden gideninden sonra, goni goybermelidi. Bir emelsiz klasdashymyz bir turk oglany koprak saklady welin, giden oglan yzyna gelmedi. 1 sutka komada(bitkisel hayat) bolanyndan son acyldy. Basymyza bela alypdyk shonda. Prokuraturadan, miliseden gelip bizar edipdiler.

:)

bir gun dayimin ogli bn bir pishigin agzina NAS doldurdik. pishik pahir 2 sagat ozune gelip bilmedi. :-) munun ustunde tayakda iydik....

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "hahahaha"

Ey sen jivodera

Ey sen jivodera dalsin...

Dayhannibal Lector :-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

:)

Pishikli waka gutarmadi.
bir gun (kici wagtym how ... ) bir pishik juje ogurlan wagty tutulipdir. bizem ona oglanlar bn jezalandirali diydik ve olum karari berdik. ony benzine batyrdik. guyrugundan yakdik olam shol onki gonshularin odunlarinin ashagina girdi. name bolandir diyyaniz. gonshularin butin gysh oduni yandi. yene tayak iydik :-)

Seni hukucy ya-da sudya

Seni hukucy ya-da sudya etseler, gowy kararlar beryan ekenin. "Jezalandirali diydik". whahah
Beyle jezany ilkinji sapar gordum. Pahyr pishik bir yumurta uchin o dunya bilen tanyshypdyr

Menem plastmas/resin yakyp,

Menem plastmas/resin yakyp, damyan "bombajyklar"y garynjalan üstüne yagdyryp, bombalayadym pahyrlary :-(

Yöne yaman hezildi :-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Liseyde okayan wagtlam,

Liseyde okayan wagtlam, yatakhanada yashayardyk. Agshamlary nahili belchilik etsekkak diyip pikir edyadik her gun 2-3 oglan bolup. Bir gun bir oglan yatyrka shonyn yuzune tenine sheyle bir suratlar chekendiris welin. Ol gije ayak yoluna turanda, yuzuni aynada gorup tas dinnarkan gaydypdy. :-)

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

MTTM-de okayakak 4-5 oglan

MTTM-de okayakak 4-5 oglan bolup (klasymyz 2.etajdady) aşakdaky direktoryn orunbasarynyn otagna gityan telefon liniyasyny dilip , öyümizden 3-4 sany bozuk tel getirip çatypdyk.1 ay yaly her gün birnaçe sagat abat,gökdepe,moskwa...bn gepleşyadik.! ay son 600000 gelyan aylyk tel salgydy 4 milyon gelipdir.

Tutuldyk we 5 oglan bolup 2 hepde mekdebin bagynda gamyş yygdyk , orak bn henizem yadymda...:(

......................buda geçer.......................

Synpymyzdaky edyan

Synpymyzdaky edyan ishlerimizden yene birini aydyp bereyin. Bir klasdashymyz yanynda yene biri bilen duran bolsa, arkasyndan ucunji biri gelip bir elini iki ayagynyn arasyndan sokya, yanyndaky bolsa iki ayagyn arasyndan chykan eli tutup, ol oglany iki bolup bokdurip bashlayadylar. Garadag bilyandir bu prikoly. Biri-birimize az etmedik beyle zatlary :D

Baryn basketbolist bolup

Baryn basketbolist bolup yetshensiniz :-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Namanin basketbolsity ooow.

Namanin basketbolsity ooow. 1-2 sapar sheyle edileninden sonra, 3-4 gunlap icin, arkan, onun hemme yerin agyryady.. Yalbaryp yoreyadik: "etmayin ow" diyip

okuwdan galjak bolanlarynda

okuwdan galjak bolanlarynda bizinkiler shonun yaly burcy goltuklaryna goyyardylar olam calaja gyzgynyny galdyryan bolmaly

1 hindi kinodady bardy şul

1 hindi kinodady bardy şul sahna:P:P

......................buda geçer.......................

Tuwelem, erbet ish diyildi

Tuwelem, erbet ish diyildi welin. 10 minudyn icinde gaty kop 'erbet ishler' geldi..
'gowy ishler' diyilen bolsa beyle bolmazdy..

Erbet diyilyani, prikol da

Erbet diyilyani, prikol da ;-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Men pikirimche chagalykda,

Men pikirimche chagalykda, yashlygynda shon yaly wakalar bolmasa yashlygyn manysyz gechen yaly. Her bir zadyn oz yeri gyzygy barmyka diyyan.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Biza direktoryn sekretary

Biza direktoryn sekretary dashary cykan wagty birimiz barypjyk zwanogy kakyadyk, taze gelen mugallym zat bolsa boldy mollym zwanok kakyldygy hokman cykmaly diyip jyryadyk

Biza direktoryn sekretary

Biza direktoryn sekretary dashary cykan wagty birimiz barypjyk zwanogy kakyadyk, taze gelen mugallym zat bolsa boldy mollym zwanok kakyldygy hokman cykmaly diyip jyryadyk

:)

bir gun pagta yigim dowri. bizin mekdep yatirlayin pagta gitdik. klasdaslar bn 10 sinp okuwcilarina bir oyun guralin diyishdik. tm de Bayram krem diyip eline calinyan krem bar dasi gyzyl yada gok bolyandir. shonun icin rucganin icini (chernil) dokdik. ony gije yarisi oglanlarin yuzune chaldik. ertir tursak bary maymuna menzapdir. yuwsalaram gidenok. krem bn yuzune sinipdir... ertesi gun bizi yatirmadilar. :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: ":-)"

Bizem gadyr gijesi

Bizem gadyr gijesi yatanlaryn yuzune gara calyadyk, yup bilen saclaryny danyp goyyardyk, garrylar gygyryberselerem caylaryna demidrol atayjak bolyadyk, birazrajyk cekinipdik shonda

:)

Mahri demidrol diydin weli yadima dusdi. turkiya gelen yillarimdi. biz obshitde bolyadik. bir gun oye cagirdilar. turkmen oglanlarin bolyan oyune. bizem gitdik cunki ol gije aydim yarismasi bardi. yone oyun yasulisi bize ruhsat bermedi. bizem carani demidrolda tapdik. gelin suytli cay icelin diyip yasula demidrol berdik. (oy getiren maloko'miz bardi.) gije hezil edip aydim yarismasi gordik. izindanam futbol yarisini garaz ertire cenli hezil etdik. yone yasuly turan badina bizi obshidimize kowdi... :)

:)

Liseyde oglanlar bn birinin oyunde kwartrant bolup galyadik. bazar guni edere is bolonokdi koplenc. ya mekdebin bagindan alma uzum ogurlamaga giderdik yada gonshulara azar bererdik. sol gunlerden bir gun icim gysdi oy eyyesinin naharina bir gysym duz ve un goyduk. agsham uly goh turdy ari bn ayali arasinda... :)

ozume edip gormedim welin

ozume edip gormedim welin hyyalanyan shona welin:)) birinin ishini gurrun berayin.
Gorguljik wino yasapdyr-da galan uzumlerin barysyny akidip towuklaryna beripdir, ertesi gun gorse bar towygy yatyr, ayalam wah diyade, ay haram olselerem yeleklerini bir alyp galyyn diyip hemmesini utyar, teleshka salybam hemmesini dera dokyar, ertesi gun irden aynany acyar welin dereden utulen towuklar cykyshyp gelyaler, gorguljikler utulen towuklarynda utanyp nace wagt dashyna cykaryp bilmandirler
maslahat wino beray ilin towuklaryna

Mekdepde okayan dowurlemiz

Mekdepde okayan dowurlemiz uyship klas bolup sapakdan gachardyk. Shonda gachmajak bolyanlar bardy, olary oglanlaryn arasyndan kowularsyn diyip gorkuzyp gachyrardyk. :-)

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

"Men sapakdan gacmadym"

"Men sapakdan gacmadym" diyyan biri bar bolsa, men shona ynanamok. Sapakdan gachmadyk yokdyr..

Belki gachmadyk yokduram,

Belki gachmadyk yokduram, yone gachmajak bolyan "chestniklera" bardy...

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

9-njy klasyn sonky

9-njy klasyn sonky charyeklerinde bizde gyzlaram gachyady sapakdan, dine oglanlar dal :)
---
Peace!!!

wiii

wiiiii biza tersina 9 klasa cenli gacyadyk 9 klasda mollymlar gorkyzyardy atestat bermeris, ekzamende kosaris diyip

Bizin dine oglanlamyz dal,

Bizin dine oglanlamyz dal, gyzlarymyz hem biz bilen bileje gachardy. Yaman "mujik" gyzlardy. Kabir erkeklerden has... Ozem yaman agzybirdik.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Ay ynansan

Ay ynansan ynanmasanam mena okuwdan gachyp goremok, gachayly diyenem bolmady...Yone bir sapar 4nji yada 5nji klasda bir dostym bn uly arakesmede balgaymak(:))) iymage gitdik, yone ochered kop bolanson sapaga yetishmedik. sapagam gegrafiya sapagydy, yolbashchymyzyn kabinetinin yanyndady...ozumizem nadip sapaga girjegimizi bilemzok..name edeyli name edeyli yolbashchymyzdan rusgat sorayly, gegrafiya mugalym rusgat berdi, sizdenem sora diydi diyeris diyip bardyk...olam rusgat berdi. ertesi gun gyzlar bizi satypdyrlar, doska chykaryp elinde chybyk bn urjak boldy, yone men okde we goreldeli:)) bolamson dozup bilman dine sowup goydy. shondan sonam akylly okuwchy boldum:)))))

"Rusgat" ?? Rugsat dogry

"Rusgat" ?? Rugsat dogry bolya dalmi ?

:)

8 klas wagtymyz dostum bir gyza soz aytjak boldi. ol gyzam kowup goyberdi bizi. oye gelyadik weli yolda 2 sani yad oglan bizin oba toya gelipdir. bizinem keyp gowy bolmanson ikisinem tutup KANALA atdik. oyunize yuzup gidin diyip...

Senin, etmedik ishinin yok

Senin, etmedik ishinin yok oydyan. Pishik yakypsyn, oglanlary kanala atypsyn...

he-he

kicijik wagtymyz kocamizden gecyan cagalardan barysyndan pasport sorayardyk, yok diyayseler shol koceden gecenoklardy ejeleri gelyance

:)

mendenem bir gyz pasport sorapdi. senmay shol. eger sen bolsan yadina dusyarmi paspordun yerine bashgarak zat gorkezipdim... :-)

he he

ay yok biza dine goz yash bilen gorky goryadik o cagalarda, yone eli cybykly gyzlar bolan bolsa biz bolaymagymyz gaty ahmal:))

:)

etmedik isim bar. olam ile peydali bolmadim... :)
yone indi boljak nesip bolsa...

son

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

boljak nesip bolsa....

amin. Alla nesip etsin

amin. Alla nesip etsin ..
Yöne şu wagt okap otyryn welin ernim agyryp gitti gülüp gülüp heziller ettim sen garagolçuluklanna...:D:D:D:

:) o nahili erinay? :d yöne

:)

o nahili erinay?
:d
yöne yyrylyp durlay hazir bol son yyrtylaymasyn:=)

......................buda geçer.......................

bize bir gun gyz

bize bir gun gyz klasdashymyz sykylyk calmany owretdi barmaklaryn bilen (hemme gyzlar calyp bilenoklar:) )
sapaga girdik mollym dashyna cykdy bizem turgenleshik gecip hemme gyzlar sykylyk caldylar, yzyna geldi mollym kim caldy diyip tutyar, hic zat bolmadyk yaly biza calmadyk gyzam sykylyp calyp bilyarmi diydik, oglanlaryn yakasynda tutdylar, olaram bir dushundirjek bolyalar biz dal diyip:)

mena liseyde okayan wagtym

mena liseyde okayan wagtym isim gyzlara azar bermekdi. su onumde gayry oturaysa boldugy sacyny danyan yada basgarak isler bilen agladyadym. birgunem bir gyzyn arkasyndaky oturgyja gecdim we elimde oynap yorenje yup bilen bildirman gyzyn sacyny stula dandym. sonundanam seni mugallym yanyna cagyrya diydim. turjak boldy welin agyp gitdi. in erbet tayagy sonda iyipdim oydyan

kellane kitap berman tayak

kellane kitap berman tayak bilen urdymy o gyz

Bay ba tuweleme bu

Bay ba tuweleme bu yerdakilerinde cagalykdaky eden betliklerini!!!
su wagt akyllyja uly gyz bolsam hem bir gezek uysip eden betligimizi gurrun bereyin. gimnaziyada okayarkak algebradan gaty bet mugallymymyz bardy. bur gun kyn oy isi berildi, hic kim yazmandyr. onson oglanlarymyz kola getirdi gyzlar bolup ona demidrolda 2-3 kubik guyduk. sapaga giren badyna hem hil bir mysapyrsyrap kola hodurledik. nadendir oytyaniz?! :)5 min gecmanka uklap gidip baryar. derrew tiz komek cagyrdylar. yone hic zat bilinmedi "dawleniye" diyp, garaz sapagy sowduk. 36 okuwcy bolsagam eden isimizi hic kim bilmedi. ahyr sonunda sol mugallym bize cydama isden gitdi.
Chynar K.

Ay biza oyumizin yanindaki

Ay biza oyumizin yanindaki koprinin ustunde chuyshe
dovyadik hich kim gechmesin diyip, 2-nji kopri hem 0.5 km anyrda bolanson her kim chuysheleri ayirip gechyadi, yzyndan biz yene dovyadik....Bir gun menin ozum magazine gitmeli boldum, ozumem shol kopruden gechmelidim, yanki chuysheleri
ayirmajak bolup koprinin gyrajygyndan yoredim, yarsyna yetenimde bashym aylanyp jaryn(uly yap) ichine gachdym :(((
Shonda kellam chapyldy, sag elimdaki 3 barmagyn damary
kesildi ve ...Garaz oz eden betchiligimiz ozumize bela boldy,
"Men dakke duke" dunyasi diyyalermi ? :))

"Yakma bishersin, gazma

"Yakma bishersin, gazma dushersin".
Dogry diydimmay? Yalnysh bolsa, dogrysynam yazyp goyberseniz..

tomozagy çala janly goyup

tomozagy çala janly goyup garynjalan hinine atyp nadip iyyandiklerine seretmek

türklen yada eyranlylan tyr-laryny keseklemek

sinek tutup möyün kerebine atmak

garynjalary lupa tutup yakmak

......................buda geçer.......................

wow men haysı eden

wow men haysı eden garagollygymy yazsamkam??

in sonky eden uly garagollygym..

final doneminde.. herkim oyde strese girip exama tayyınlanyadı.. meninem yuregim gysgy hemmekişin bu bolşuna.. gaşlarymy galyn edip boyadım.. murt we sakal yasadym.. kepka geydimde gyzlaryn yanına bardym.. hemme kişini yeke yekeden yanaklarından ogşap çıkdım welin gaçyp başladylar menden gorkup:))

menem olar yatandan son olaryn yuzlerini özümkiden baş beter etdim..irdenem naçe yuwsalaram gowy ayrılmady sakal murtyn yzy:) şo boluşlarına da exama gittiler:))

Onson

Onson gyzlar senin gyzdygyny bilyardilermi ya-da ....

hahaha

...indi menem sagkal murt chalyp hemme gyzlaryn yanagyndan(?) ogshaysammy?

gadyr aga sizi dine gyzlaryn

gadyr aga sizi dine gyzlaryn yaşayan oyüne salmazlar.. nace dobriy hem bolsanyzam:))

toba diy giyw:) ol garadag,

toba diy giyw:) ol garadag, men dal:)

toba:))

toba:))

yüz boyamak diylende..

yüz boyamak diylende.. powrizede lagerde bolupdym 1 aylık.. şonda bizin otryad oglan gyz garyşyk.. arada dine bir yokarsy açık stena bardy.. bizem gije turup oglanlaryn yüzüne makyaj yapyadık..

bir gezegem gije turup hemmamiz ak geyinip olary gorkuzjak boldyk.. stenan üstüne daje mundugow.. yone hiçkimden hiç ses çıkmadı.. hiç haysı oyanmadı..
bizem gynandyk. yaman erbet gynanypdygow..

yone ertesi gun olar bize aydıp berdiler: "gije gorkdyk.. ak eşiklidi hemmesi.. yone uhlansyran bolduk.. siz gormedinizmi??" :)))

ay

ay jypdyrmasanay:):):):)

gyzam bir oglany gorkuzarmay :)

şu wagta cenli 200 gyzy grkuzandyryn (s) welin birem bizi gorkuzmady,gorkuzjak bolup hyyalam etmedi:P

gorkuzjak bolmazmykaray?

......................buda geçer.......................

:)

beytme how... Akgulin bellisi yok. men erkekleri uryan diysede inanjak. :) ( gorkuzmaga beylede dursun... )

...onsan yanky hayatdan

...onsan yanky hayatdan bökdükde oglanlan yanyna baryp barynyn içine depip gaçdyk...diyip yene yazya diyyanmi::):):)

......................buda geçer.......................

:)

shol yashlik gunlerimde bugday orulanindan son izinda mal bakilyardi. menem yekeje sari sigirimi alip otlatmaga gitdim. kisamde NAS bardi. gunortan boldi hemmler caya gitdiler menem nas atdim atizin ortasinada. 1-2 min gecmedi otlatdigim sari sigir birden 2 boldi. kopelip basladi. yerimden turjak boldum ayagim yok yali bolup dur. iyen icenlerimin bari yzyna geldi. tas olupdim. shol gunden bari Nas gorsem yadima dusyar...

betcilik etmesem gunim

betcilik etmesem gunim gecenokdy:)

Kochede "siju moy soldat"

Kochede "siju moy soldat" oynayadyk,onsan kawagt bar plan gyzy ogshap gayt diyip buyuryarlar welin alach yok,gidip bildirtmani ogshamaly bolyadyk...

biz 8nji klaskak.. ay name

biz 8nji klaskak..
ay name yany bir yetginjek yaş oglanlar..
bizin klasymyza daşyndan başga biri gelse..
üyşüp ol gelen oglany tutup, partan üstüne yatyryadyk..
sonam balagyny çykaryp, yalanaç goyberyadik..
iç-eşiklerinem çykaryadyk :D
şeydip, yalanaç goyulmadyk oglan galmady..
biz beyleki klasa baramyzda hem edip başladylar..
şol bir oglanlary yöne yalanaçlap yörmekden bizar bolup, sonlar bu zat goyuldy..
menem 2-3 sapar kösendim şu zatdan .. boynuma alyan. :D

ay shol yalanachlap son

ay shol yalanachlap son goyberyaninizede shukur how... :) ,

Sen kiciliginde has beterini

Sen kiciliginde has beterini edyadin mi? :D:D:D

dash etsin diy :0 , ay

dash etsin diy :0 , ay bulara her zat diyjek how... :)

Dash etsin, dash etsin :D:D

Dash etsin, dash etsin :D:D

hmm

mende eden betçiligimi aydyp bereyin onda...
kiçikam elime sim alyp razetka sokup görüpdim.bir sokdum veli arkamdan biri depene menzedi.seredip göryan hiç kim yok ,yene sokyan yene depyar.gatyrak sokdum veli name bolandyr öydyaniz :P ???

gel ne olursan ol yine gel...

4-5 ayak bilen depilen yaly

4-5 ayak bilen depilen yaly bolansyn. 1 ayak kellane, biri g*tune, yene biri yene bir yerine :D

hmm

dogry aydyan yone g* me iymedim :))))
zynypdyr meni yadyma düşenok nirak iyenim :P:P:P

gel ne olursan ol yine gel...

Chynaryn yazgysyny gorup

Chynaryn yazgysyny gorup gulkim tutdy, sebabi bizde-de shu waka bolupdy. 7 yada 8nji klasda wagtym, geografiya sapagyndan synag boldy. Onunam bash korugi men bolupdym:(, yone yatladan-da klasdashlarym yatladypdy, dogan sizde tanysh aptek'chi bar gayrat etde dimedrol getir diyip:) Son men munun hem kapsulada bolyanyny hem tabletka-ny getirdim, we chaya goshduk. Onada sen goshda sen gosh, biri tabletkany yenjip/dowup getirdi, beylekisini hem okladyk chayyn ichine, chaynegem bir uly zat daldi. Klasymyzyn hemmesi dalde yarymdanam azajygy gatnashypdy shu oyuna:)) Son shona gatnashanlar in sonrajygynda girdik. Synag gidip dur, mugallymlaryn biri kasan ichine gozuni mash pishigin gozi yaly edip jinkerip seretyade, bu chayyn ichindaki ak kopurjikler namay diyya, son yanyndaky mugallym, ay hazirki chaylar (zawarka) sheyle, arkayinjyk ichay diydi wel, agzymy zordan tutdum, tas pynkyryadym. Chyndanam tasir etyareken, mugallym-n 3si hem serreydi synagyn sonuna chenli:)), yone men yaman gorkupdum tutulaysam ishim gaydar diyip, gowy yeri hich kimem bilmedi:))

mena shu wagdam kicijik

mena shu wagdam kicijik jigim kola alyp gelse, icmage hic berenok, yatandan son baryp ichyarin, bilayse dat gunune bolyar, bilmez yaly ustune suw guyup dollyryan, ertesi gun turup gazam yokla bu kolan diyip bir hiljik bolya cagajyk

Chagany beyle kosaninden,

Chagany beyle kosaninden, ozun gidip kola alay.. Jigine gun yok ekenay.. ))

Illera jigilerine kola alyp

Illera jigilerine kola alyp beryar, sen bolsa chagajygynkyny jynkydyan :((

:)

senin jigin bolmak islemezdim ... hehe

he he

Ol cagadanam soramandyrlar sen shunun jigisi bolmak islardinmi diyip
menem senin doganym bolmak islemezdim, kolany icirjege menzanok:)))

Wii Mahri jigine hich hili

Wii Mahri jigine hich hili yuregin awanokmay?

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

awanogay

awanagay ozum alyp bersemem berenoga ol, onson menem hana agsham mana icirmedin dami Allajan sheydipdir diyyan:)))
Wi onsonam taze cykan gelin agzy bekli bolsa heziller edyan, Gayyn atsyna gelnin ony iyesi gelyar, oz iyesim gelyan zatlary sanap beryarin:))) gorguljikler kurtan duybinde kelle bir iki yana yrgyldayar yok diyip:)))

3-nji synp vagtym

3-nji synp vagtym tirsegimdaki dovuk yalnish biteni sebapli
Ashgabatda tazeden operasia etdirmek uchin hassahana giripdim. Anyrda menin bagrymda 1 shikes bar diyip gaty porsy ysly derman beryadiler, 1-jigini ichdim velin anyrym barime
geldi, kapsula-da bagyshlan velin "manka" yali yigrenji birzat...Ay onson menem dermanlary ichman, gapdalymdaky chekmeje-de yignap goyyadim...1 gunem 1 oglana name uchindir jynymyz dushdi, yankyny krovadyn ayagyna skotch'ladyk, menin
yignap goyan porsy kapsulalarymdanam 2 sanysyny achybam burnunyn ashagyna surdik :))) Biza dine oyun etjekdik velin,
yanki bashda "Boo boo" etdide sonam chashaydy :D ... Bizem entak kichi, in ulymyz 6-7'ni synp, gorkyjygymyza yankynyn yuzune shapbat bilen uryas "euu, tur tur" diyip, suv sepyas, garaz zordan ozune getirdik, chagajyk gija chenli ozune gelip bilmedi...

Shol bir bolnisa-da biz 2-nij etajda bolyadik, yone ashakdaky etajyn kondisionerinin ustune basyp, sonam yakinda duran stolba yali zada yapiship yere dushyadik,
1-1,5 km anyrrakdaky soldatlaryn okuv gechyan yerine oynamana gidyadik, anyrygam aslynda girmek bolanok, hayat yalyja 1 zatdan bokup girmeli. 1 gunem garavul bizin
oynap yorenimizi gordi akop'larda, oza kan ylgajak yashda bolmanson 2 sany itini goyberdi yzymyzdan, nadersin 1.5 km yzyna seretman gachsan :))) Shonda hova-da sovugrakdy ve bizem haslap ylgap barshymyza bagrym suynupmi namemi, garaz 1 hepde artykmach yatmaly boldum bolnisa-da :((

TTM'lerin kopusinin

TTM'lerin kopusinin tomus'da chulidaki lagerlerin 1-nde
dynch alyanini bilyansiniz. Gijeleri her synp 2 oglan nobatchy goyyar, sholar yatyp galaysa butin synpa dish pastasy chalyp gidyaler...Men ve yene 1 oglan nobatchy gunumizem yatyp galdyk, irden tursam agzymy zordan achyan, yuzumin hamy chekyar, ayna seretsem yuzumin yarsy ap-bak :)) Ertesi gun
arymyzy almaly gun, 5'de turup duynden galan koz'un komurlerini chopledik, kovush krem, kul bilen dish pasta gardyk ve duyn bize pasta chalanlary govy edip makyajladyk,
beylekilere-de azyrak chalyshdyrdyk , yuzlerinin yarysy ak, yarysy gara boldy , "boldyk" diyenimizden sonam ustlerine kurshgelap suv dokup gachdyk :D

Bizinkileri ak eshik bilen gorkuzyp bolmayadylay,
pasta chalmana gelenlermika oydup deperlerdi tutup :))

Menä betçilik etmändim

Menä betçilik etmändim öýdýän, edenem bolsam, ýatlasym gelenok edil şu wagt :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Aslynda yokarlarda yazan 1-2

Aslynda yokarlarda yazan 1-2 sany "peydali dal" ishlerimde
gorensinizem velin, mende-ha 1 erbet zat etsem jogaby goni
yzyna gelyar, yagny 1 yerde chuyshe dovsem ozume batyar,
mekdepden klasdashlarymy gachyrsam 1-nji bilen meni tanayalar(ejem shol mekdepde mugallym bolany uchin "arasynda plan mugallymyn ogly bardy" bolayya goni :D) ve bile gachanlarymyn adyny aytmanym uchin yene-de men urulyan, bolnisa-dan gachsam jezasy 1 hepdelap yene shol yerde yatmak bolyar ve sh.m. "Durmushyn sharpyklary" kop degyar, onson indiki gezek 1 erbet zat etjek vagtyn gorkyan "ozume mundan beteri bolar" diyip, yone kamahal shonda-da dek durulanokda...Rumyniya'daky betchilikleri ha aytjak dal, son
shayat durarsynyzmy namemi :))

Bolmanam Rumyniyadakylary

Bolmanam Rumyniyadakylary ayma,biz aytyasmy:):):)

Menem kakam men okan mekdebimde mugallymdy,2. etajda klasymyz bardy,sapakda gaçjak wagtymyz aşak sumkalarymyzy,papkalarymyzy zynyadyk sonam "tuwalete " diyip çykyp gaçyadyk,1 gezek gaçamyzda 1 oglanyn kama kakdy we ayagy döwüldi.Onam pylan mugallymyn ogly iteklapdir diyip mana yapdylar,eşekler,yogsam 5 oglan bardy.
Bir gijede türk tyrlaryny keseklap gaçypdyk,şondada men tutuldym,direktor öye geldi..Epeslije gulagym kesildi.Şol tomusam kakam jeza hökmünde 1 aylap yorunj yygdyrdy,gowam boldy...:D

......................buda geçer.......................

ay

ay yok how aydyber arkayyn hic kime aytmaryn
mena mekdep dowrum gaty gitse 3 sany obshyy tetrad goteryadim, onam illerin sumkasyna paylayadym, mollymlar sumkany alyp galarys diyenlerinde sumkam yok diyer yaly:)))
onson ol obs tetradyn bir bashy biologiya bir bahsy himiya, aralarynda bashga bashga sapaklar bolardy:))) ekenomist

Tüweleme. Meniň eden

Tüweleme.
Meniň eden betçiliklerim siziň betçilikleriňiziň ýanynda wiiçjik ekenä :)

----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

men-a akillijadym.:)

men-a akillijadym.:)

"Mena akyllyja" diyen bolsan

"Mena akyllyja" diyen bolsan has dogry bolmazmydy ??
Ya indi bespridelshik boldunmi ?? :))

Men akyllyja diyenlerden

Men akyllyja diyenlerden gaty betcilik cykan bolaymasada:)))

Hawa, menä ýatlamaýyn

Hawa, menä ýatlamaýyn diýýän. Häzir bärde ýazsam, üýşüp toba edersiňiz :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

menema yazmajak bolup

menema yazmajak bolup özümi zot tutyan öza .. hany göreli haçana çenli tutarkam :D
Yöne gülüba hezil etyan kabir menzeşirak betçilikler bar welin..
** Mahri inni jigine haypyn gelsin .. gowja edip sora berer ol namede bolsa öz doganydyr;)

Ay menem bir betcilik

Ay menem bir betcilik pylcayyn. yone meninki has son, 7-8 synpda boldy.
so wagta cenli kakama kan aydypdym mana masyn surmani owret diyip. ay bolya diyip masyny kakam yok wagty alyp gacayyn diydim.(sondan on hic masyna munip surmedim) yany bir, masynyn acaryny towladym welin masyn badalalyp gitdi. sol gidishinede 1-2 metr onunde duran turbany(stolbany) susdurdim. (masyn bosda(holostoy) dal eken.) O bolmada alcyrap acary towlayyn diydim welin, acaryn dowuldi, yarysy masynda, yarysy mende. Derrew masyny bosa goyup, gacyp gitdim. Bumer yemsik, acar duwuk, masyn islap dursyna galdy.
Gije sagat 12lere oye geldim, kakamyn gahary yatyshypdyr. Masynyn acaryny calysypdyr. Ay hemme zat gulagulluk boldy. Sondan son kakam bilen kan surdum masyn. Eden betciligim gowy boldy men ucin.
PS: masyn, altynjy.
/**/

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • vepa_sahatov 1 telpek goyyar we yazyar: "Tut ana! Onat yazypsyn! Al sana 1 telpek!"

Ay onin namejik? Oglanlar

Ay onin namejik?

Oglanlar men MuhammetOraz-in pishikleri guyrugyndan asyp (agacdan) yay bilen dash atyp oynayanini bilyan! ;-)

Cozun ustune ;-)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • vepa_sahatov 1 telpek goyyar we yazyar: "Al sana da hezil edin şu gün ! Telpek goymanyny öwrendim!"

he he

bah gurbagany tutdyryp, ellerinde sinil cykanda asyp goyyanlary yadyma duhsyar pishigem asyanam bar ekenay:)))

Hmmm

Menem birini pylçayyn...
Mekdebi gutaranymyzda 2 yil staj bardy herkimem bilyandir... Menem mekdepde işlemage galdym. Mekdebing mashyny bardy 10-njy... Şopur hem ony her gije öyüne gitmezden öng açary garagulda goyup gidyardi...
Bizem name gijeleri yatmazdyk... Garagul bilenem aramyz gowydy... Garaguly yatmaga iberyadik özümüzem mashyn süryadik. Birinji gezek mashyny shonda sürmani öwrendim.
Hudaya şükür maşyna hiçzat bolmady.

Bayram bilen Psiholog yazay

Bayram bilen Psiholog yazay sizem:))) bilyas sizem bizden bash beter betchilik edensiniz:))))
Ertir yazyn bolmasa ertir hemmamiz konerajik koynegimizi geyip gelelin, yaka towlap toba diyenimizde kone yaka yyrtylar yaly:)))

Çynymy aýtsam, men kiçi

Çynymy aýtsam, men kiçi çagakam hiç hili betçilik edemokdym. Ýa-da ýadyma düşenok. Çagalar bilen 2-3 gezek urşypdym, şoň üstünde sögüpdiler. Birem goňşylarymyzyň nardyr almalaryny ogurlaýadym, ýöne olar "hiç".
Men şol wagt gaty giňdim, näme diýseler, "kirli" ýa "ýalta" diýselerem, hiç hili gaharlanamokdym. Ýöne haçanda bir zat edip göwnüme degseler, edil häzirki ýaly, öýden çykyp gidýädim. Gyşyň güni öýkeläp, aýak ýalaňaç doň suwlaryň arasynda ýöräp ýörýädim :) Şeýle diňe 2-3 gezek boldy. Meni zordan tutup, ýalbaryp getirýädiler :D
Şu wagt şol wakalar ýadyma düşüp, gaty köp üýtgemändigime gözüm ýetdi...
Edýän betçiliklerimi oba oglanlaryna goşulyp edýädim. Biz hiç haçan sadige(ýasli) ýa lagere gitmeýän çagalaryň toparyndadyk. Mekdep goňşymyz bolansoň, lagere gidýänlere tyňtyň atyp, günortan ýatyramyzokdyk. Ýa-da zwonogy çalyp gaçýadyk. Ondan başga, mekdebiň içine girip olar üçin taýynlanan miweleri ogurlaýadyk.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

dowamy

Ýöne obanyň oglanlary biderek göreldedi. Her hili pis işlere başlaryny goşýadylar, men ýalylaram çekýädiler.
Ondan başga, azajyk ulalyp mekdebe gidemizsoň, mekdepde ylgap halys edýädik. Biz "g*ti(syrty) gylly"(bagyşlaň) oýnaýadyk. Şoň üstünde urulýadygam. Men tä Türkmen-Türke gidýänçäm bir gezegem sapak üçin urulmadym mekdepde. Diňe biri bilen depişip oýnandyrys, ýa ýokardaky agzan oýunym, ýa-da "eşek-eşek" diýen oýun. Amantäç mugallym diýen klasýolbaşçymyz "size aýdyp-aýdyp, dilime tüý çykdy" diýýädi :)
Onsoň TTM döwri başlady. Ol ýerde bize iň bet klas ýolbaşçy düşdi. Atamyrat aga bilen Gadyr aga şaýat. Ahmet Kotil köp ejir çekdirdi. Men boýun egmezek bolamsoň, gaty heläk etdi meni 6-njy klasdakam. Özem BIR GEZEGEM OKUW üçin däl. Diňe özümi alyp baryşym: ulumsylyk, özüňe göwnüň ýetmek, boýun egmezlik, başgalara zat öwretmezlik we ş. m. Şol häsiýetler gidäýmändir...
Meni ursalar ýa sökseler, şol prosessde aýdýan sözlerine üns berýädim. Soň şolara hökmän jogap aýdýadym. Ahmet Kotil bolsa, aýdara zat tapman, däliräp meni zawuçdan zawuça ylgadýady, bir topar aýyplamalar bilen :)
Ine meniň bar betçiliklerim. Galanlary ýadymda däl.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Ine edil şu wagta eden

Ine edil şu wagta eden birje betçiligim ýadyma düşdi. Olam men birinji klasdaky partadaşym Mährini halamandym. Öz goňşymyz we şol wagt iň gowy dostum Maýany isleýädim. Mährä hiç kimiň göwni ýetenokdy, hemme kişi oňa "sary pişik" diýýädiler. Onsoň bir gün okuwdan gelip muňa temmi bermegi ýüregime düwdim. Goňşym we klasdaşym Begenji alyp gitdim. Ol gyz gowşak bolansoň, sapaklardan soň galyp okaýanlaryň hataryndady. Ol wagtlar entägem sowet sistemasydy. Onsoň olar şol ýerde naharlanýadylar, 1-2 sapak artyk okap gaýdýadylar. Olara günortanlykda ak köke, kisel ýaly zatlar berýädiler.
Biz onuň gidýän ýoluna çykyp garaşdyk. Çaga gelip durdy, bir elinde sumkasy, beýlekisinde bir paket ak köke. Onsoň men bir samsyk sebäp aýdyp, gorkuzmaga başladym. "Näme hol gün eý diýdiň" ýaly bir zatdy. Begenjem aç gözräk çaga bolansoň, "hawa, özem ak kökäňäm alarys" diýdi şol wagt. Ol çaga gorkup durşyna aglap başlady. Bizem gaýtdyk. Ertesi Majan "karatist" diýilýän erkek käşir ýaly heleý, şol partadaşym Mähriniň ejesi mekdebe gelipdir. Klasýolbaşçymyza we maňa seredip gygyrýady, "ak köke üçin çagamy uraýypdyrda. Gyýw oglan, ak köke gerek bolsa alyp bererin, eliňi degiräýme" diýip bir topar gykylyk etdi. Meni tutup "ýasarmyka" diýip gorkupdym :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

he he

Partadashym diyilipdir welin bir zat yadyma dushdi
her kim gapdalyndaky pardashy bilen urushyardylar, menin gapdalymdaky otyran bolsa hic gurlanokdy, urushanokdam, ich gysgync bolyan ekenlay her kimin urushyna seredip durmak:))) her kimem mana gorupcilik edyardiler, sesi cykannok senin pardadashyn diyip, onson bir gun 5 klas wagtym calaja bahana tapdymda kellesine kitap bilen berdim, hazir soguship baslarys diyip, shonda-da sesini cykarmadyda dine mollymlar sogup goydylar mana

Baýbaa... sebäpsizem

Baýbaa... sebäpsizem "kitap bilen kellesine bermek" bolarmaý?! :D
Toba-toba...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

he he

dogryda oda bir arasynda urushaymala, hic sesini cykaranokdy, illera hezil edip urushyp durdylar

Gowuda şol uruşmasa ,

Gowuda şol uruşmasa , başga name gerek illera urşup tayak iyyar,akyllyja gezyar ekeni aga -gara garyşman..

......................buda geçer.......................

wiy meninem yadyma

wiy meninem yadyma dushdi.

menin yanymda oturyan oglan bilen yzymdaky oglan dostdylar. her sapakda goren gyzykly kinolaryny biri-birine gurrun berip bizar edyardiler. Ine sona baka ula turyardy gurrunleri "ay beytdi, ay ol eytdi" diyip gorkezen bolup. Bizem yzymdaky gyz bilen olary son urup bashlayardyk, "goyayyn how" diyip. garaz gunde urshyadyk, ay ol oglany bay uryadymay. son yene bashlayardylar ine sheydip urshyp ya bolmasa bizem goshulyadyk olaryn gurrunlerine i 4 bolup gurrun edip oturyadyk. Son olar hersi bashga mekdebe gitdiler, son yanymda bashga oglan oturdy bay gaharymy getirerdi menem chydaman uryadym ony olam gaytam ichimi yakyp "gyzyn urany Hudayyn bereni" diyyardi, ona welin beter gaharym gelip :) depip bashlayadym. Son sonlar voobshe onushmadym onun bilen, mugallyma aydyp ony bashga yere gechirtdim. ondan son kimin oturanyny bilemok, koplench ursh bolyardy hehe gochurmek uchin kopsi oturyadylar.
gowy gunler chalt gechip gityarda.

wiy sony mekdepdaki yatlamalara baraydy... :)

hmm

partadaş diydiniz veli yadyma düşdi.partadaşym tas gözümi çykarypdy ruçkasy bilen urup , elimi goyup yetişdim .göm gök edipdi elimi hay yerçeken :)
gyzda name diyjek :P !?

gel ne olursan ol yine gel...

Aý dile geldi, bile geldi.

Aý dile geldi, bile geldi. Ýene bir ýatlama.
Men birinji klasdadym, obada az adamda wideomagnitafon bardy. Adamlar kluba kino görmäge gidýädiler. Hindi kinolara köp gidilýädi, ýagyş diýmän, gar diýmän. Menem ýumruk ýaly halyma, birinji klas halyma gitdim. Klub adamdan ýaňa dykyndy. "Ptisy" diýip Anil Kapurly, Jeki Şrofly kino gidip durdy. Entägem ýadymda... Onson arasynda çyra öçdi, tok gitdi. Hemmeler daşyna çykdy klubyň. Ýanansoň içine girdiler. Ýöne eýýäm öňki ýerler bulam-bujardy. Menem baryp bir ýerde durdym. Bir seretsem... goňşy birinji "B" klasyň ýolbaşçysy Toýly mugallym ýanymda dur ekeni. Olam biziň klas ýolbaşçymyz Ogulgerek mugallymyň äridi. "Baýram gowumy?" diýdi, menem "salam mollym" diýdim. Edil şol wagt kino täzeden başlady. Şol kinomy gören bolsaňyz, hapa stilräk ýeri bardy. Anil Kapur öýleniň, aýaly bilen ýatan wagty, bandit gelip atyp gidýä. Edil şol ýerine gabat geldi olam...
Ertesi Toýly mollym mekdepde biziň klasa gelip "ine şuny, şuny we şuny klubda gördüm" diýip aýalyna aýtdy, özem "çagalar üçin kino däldi ol kino" diýdi. Bizi doska çykardylar. Beýlekilerä urdy öýdýän taýaklap mugallym. Maňa bolsa, "bar öýüňize gitde, ejeň-kakaňdan şeýle kino seretmäge rugsat berýändikleri barada dilhat getir" diýdi. Men klasdan çykyp durdym nätjegimi bilmän... erbet bolupdym, mekdepde ilkinji gezek biderek ýagdaýa düşüp gören günimdi :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Windomjygym

Bir gun menem betcilik edipdim. Bu waka gecen yyl boldy. Masynymyzyn motory stuk beripdi. Kakamam illap gunlap marydan motoryny calsdyryp gelipdi. Asgabada gelende men barlap goreyin diydim. Nadersin 1 krug bermakam motory yene stuk berdi.
DG

6-nji klasda oglanlara piwo,

6-nji klasda oglanlara piwo, wino icirenim yadyma dushyar. Turk mekdepde okayarkak klas bolyp bir toya gitdik, mugallymymyz hem bar. Bizin otyran stolymyzda her hili spirtli icgiler goyupdirlar. Oglanlar hem icmage cekinsip otyrlar, mugallym gitsin sonra iceris diyip. Icjek bolsaniz iciberin name gorkyaniz diysem hic haysi etmedi, menem bir cuyshanin agzyny acdym, mugallym we okuwcylaryn gozlerinin onunde stakana guyup icip goyberdim. Edil yzymdan 2-3 sany oglan hem etdi, sonra yuwash-yuwah kopeldi. Mugallym mena gaytjak diyip gitdi, yone sonyndan hic haysimizin adymyzy tutmady name ucin beyle etdiniz diyip.

Mena gyz jigimi

Mena gyz jigimi urup gacardyn ,enem bilen awam bolsa sol mni tutjak bolup tamyn dasynda kowalar yorediler hem-de inime sret diyseler ony ukladyp zym zyyat bolardym.Aglasa aglardy goyardy cagajyk .Ustesinede jigime seretjek dip ony alyp giderdimde onun soskasyny sorardym

waaa jigin soskasynam

waaa jigin soskasynam soryan bar ekenlay:)

Mena hiç soska sormandyryn,men in kiçi jigim köp soryardy . Menem halamokdym,birgezek gonşymyz bilen bile soska burç çaldyk sonam jigime beremizde erbet aglapdy..:)Şeytsen çaga emmesini goyyamyş...

Yene birzat karate giden bolyan wagtlarym trener ululara aydypdy haçanda çilimi yigrenseniz ony goyarsynyz diyip.İlki çilimi süyde goymalymyş sonam guradyp içmelimiş,atamlara gidemde barlap görüpdüm.Bahana bilen çilim çekipdim:)
Yene birzat aydypdy.İrden aç garnyna süyt içip ylgasan,gusyamyşyn gusanda sap-sary suw gelyamiş,onam edip gördüm bahana bilenem 3 sany çilim çekdim...gussumam sap-sary suwam geldi:)

......................buda geçer.......................

menem öz gezegimde pylçayan :D

kiçikam ejem kakam işe gidende tapçanda agşamlary gonşular geçende kartoşka, sowan zynyadym olara sonam gizlenyan.. ahyr bir gezek tutullym olaram gelip şykayat etdiler oydakilere we mana sowan, kartoşkan pamidoryn kop bolsa zynmada bize ber diyen bolup..

ors mektepdepdekam 1 gezek klas yolbassymyn gaty gaharyny getiripdim olam ertir kakan gelsin diydi. Son ertesi gun, men kakama aytman elimi dohtor hasa bn gowja saradym, sonam burnymy ganadyp:D hasa damdyrdym, we okuwa bardym, sapak başlapdy, molluma ine kakam meni urdy özüninem işi bar son gelerin diydi, diyyip oturkam... nadersin kakam yzymdan gelayse, asyl anypdyr bir zatlan bolyanyny .. Bizem mollum bn lab. klasin kiçi otagyndadyk. mollumam kakamy çagyryp: wi sto nenado bilo tak rebenka bit, diyyip newsi agyrjan bolup .. kakamam: bolşy yalak, entek name gorya yene betçilik etsin, hany, son gorer diyyen bolup . mana şol gun jogap berdi mollum :)..
Özumem mekdepten çykan badyma murgap deryan pyyada köprisi bardy şon aşagyna girip, hasalary ayyrdym, pahanam yene onam görüpdir, ay garaz şol waka yat bolly hali şinnilerem yatlanya öyde ....:)) Mahri aydaymagyn bulary önünden,gyrandan yanyndan çykana ;)

Bäh, güldümem welin,

Bäh, güldümem welin, garagollygyňyza we netijelerine gynandymam

Men hem Gadyr aga ýalyjakdym, kän betlik etmedim. Ýöne men liseýi gutaranymda TÇ-däki “Polisiýa Akademiýasyna” ekzamen tabşyrdym. (Mary welaýat 1-njisi we Aşgabatda-da aýratyn (8-nji) “wzwod”-yň ýene 1-njisi bolsamam alynmadym, sebäp hökmünde TÇ-de başga bir üniwersitet gazananlygym görkezilipdi Bilim Ministrligi tarapyndan aýratyn görkezme bn). Aşgabatda 11 gňn gulluk etdik, diňeje taýak iýme ýokdy, galan zady esgerleriňkidi. Ilkinji 2 gün öňümize goýlan naharlary iýmediksirän bolduk, ýöne sabrymyz ýetmedi soňa-baka, şol sebäpli-de, öňümize näme goýulsa iýmeli bolýardyk Olam ýetmänsoň, 1001 (1-nji gorodokdaky ças?!) – daky üzüm telärdir agaçlara dyrmaşan ähli züzme çenli iýip gutarypdyk açlykdan ýaňa. Leýtenantlaram(her wzwodyň öz leýtenanty bardy baş hökmünde) bize zat diýmändiler, bulam bize gylaw beripdi, tanymal bolup galypdyk şonda

PS: Men bu blogy görüp:”Eden haýyr işlerimiz!” w, birem:”Iýen taýaklarymyz” ady bn täze bloglar açsam, ýetim galaýarlarmyka

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men-a halamadym bu blogy..

men-a halamadym bu blogy..

Chozayman, oz pikirim, aydaydim yone..

Bir kyssa yadima dushdi.. Gowakda galan 3 adam we olaryn ol gowakdan halas bolmaklary babatdaky kyssany belkam kop kishi bilyandir.. Shonda ol 3 adam eden yagshylyklarini sebap gorkezip Alla'dan gowagyn agzindaky apet dashyn gitmegini dileyardiler.. We ucunji adam hem Alla uchin eden yagshiligini aydanson dash togalanip ayrilyardi..

Ikinjidenem "eden yamanliklarinizi ile malim etman, shayat gorkezman.. Sebabi shayat dine Alla bolsa, bagyshlanmak has ansat bolar" diyen bir soz yadima dushyar.. Hadysmy bashga zatmy takik yatda dal..

Garaz menem kichijik bolmagyn, akilin goyalishmanligin beren garagollugy esasinda kop bezzatchilik etdim.. Pishigi guyrugyndan asyp goymak menin edenlerimin yaninda hiczat bolup galyan bolaymasa.. Yone men olary yatlamda gulmeyarin.. Sebabi gulkim gelmeyar.. Yone aglayarin hem diyip biljek dal, aglap bilerche yuka yurekli daldigim barada welin ahmyr edyarin dine..

Olary yatlamda dine gynanyarin.. Edil oz aybim yali gizleyarin olary illerden.. Olary Alla'dan bashga hickim bilmez diyip umyt edyarin..

Aslinda bu herekedimin mana peydasy kop bolan bolaymasa onsonam.. Sebabi olar menin ayiplarimdi.. We "Sen illerin aybini gizlesen, Alla-da senin aybini gizlar" mukaddes sozi esasinda bashga adamlarin ayiplary bilen has az gumra bolup bashladym..

Yekeje umydym Allanyn chagalik esasynda bolsa-da menin eden shol yalnishliklarimi bagyshlamagy..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Beren sapagyn ucin!"

Gadry aga, hemme yazgyny

Gadyr aga, hemme yazgyny "quote" etmeli boljakdy, shol sebapli-de etmedim :)

oturyna-turuna cenli goshulyaryn:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gurbaga prikoly

Gurbagalary tutup shpris bilen chishiryadik.sonra chishen gurbagalary mashyn yolyny zynyadyk.Erbet patlayadi gurbagalar.Patlama seslerini entagem unudamaok.

bir gun

Bir gun bir pishigi tutduk.Menem oye gidip nasos alip geldim.Bashladik dostum bilen.Men agzyna shlangasyny tutyan o da chishiryadi.Ondan sonra name boldy????
Hich dushunmejeginiz zat!!!
Never mind.

Su pisik bendelerine

Su pisik bendelerine edilmedik galmandyr oydyan..

Ey way barynyz prikol

Ey way barynyz prikol ekeninizlay :)) pishigin agzyna nas atdyk diyyami :)) indi pishiklerede nas owredyanizmi :))
Menem gachyadym sapakdan hasam himiyadan kop gachyadyk sebabi gachmasan ichinden dali bolup chykyadyn. A men kichi wagtym bile oynayan oglanlarymy uryadym. Bir gezegem birini urdym aglady menem oye gachyp gaytdym bir sellemden haliki oglanjyk ejesini getiraypdir. Entegem on ejesi gowjady kan gygyrmady yone ejem pahyryn yuzi gyzaryp gitdi menem ejemin arkasyndan bukulyp hich birine gorunman ol oglana “aglak” diyip sogupdip. Shu wagt kawagt yatasak pahyr utanya menem bir zat bolsa ustunden gulyan “ejene aydayjakmy ya” diyip :))

Biz mugallymlary koseyadik

Biz mugallymlary koseyadik adam mugallymlaryn stolyna mel bilen chyzyadyk, sygyrmakda 9A klasyn gyzlary diyen adam aldyk, bir kagyza “men samsyk” diyip yazyp oglanlan arkasyna yelmeyadik. Gyzlan birine bir oglan soz aytsa uyship gyzlar bolup uryadyk depip.

Paltabay diyip bir oglan bardy klasda yaman pahyrjak yuwashja sadaja hemishe on ustunden gulyadik. Bir gezegem ona hat yazdyk “Paltabay men seni alyp gachjak shu gun agsham goshuny duwup tayyn bolup otyr” diyip. Pahyr haty okap yuzi gyzaryp gitdi. Pahyrjyk “men ol gyz bilen gachjakdal” diyyamishin gulup gulup nache gun bize ol ish bolupdy. Shol gunler ol gorkup okuwada gelmedi :))

leylilerde ADAM MUGALLYM

leylilerde ADAM MUGALLYM we ADAM DAL mugallym HEM BAR EKENİ...:)

......................buda geçer.......................

hmm

betje çaga ekeninow senemaaa Leylii şu vagtky yaly :P ;)

gel ne olursan ol yine gel...

Kichi wagtymyz oglanlar

Kichi wagtymyz oglanlar bilen bile oynayardyk: onson her gezek tut, erik bishende gonshylarymyzyn howlusyna uyship gityardik, ay ol adamlaryn howlusyny musurdan dolduryadyk. Elimize dushen zady zynyadyk gachyrmak uchin. Dashmy, tagdamy ay kowush zynyp yatanlarmy.

bir gezegem men mekdepde okayarkam: ay kichirak klasdyk onda. Bizin klasymyzda bir yuwash gyz bardy, adamlar bilen ishi yokdy ol chagan. Bizem bir gun mekdepden son oye gaydanymyzda sholam gelyan ekeni durup ol chagany oyune gechirmedik, sakladyk, olam aglady :( Ertesi gun ejesi geldi shonda birinji gezek mugallymdan sowuldim :))) Son shol gyzy hich halamadym.

Bir gezegem Gurban bayramydy mekdebimizin yanyragynda dikme gurdylar. In sonky sagadam himiyady oydyan bizem hich sapakdan gachamyzokdyk, sebabi shol mekdebin mugallymynyn chagasy bolup okuwdan gachsak bolanokdy. Shonda name bolsa shol bolsun diyip uyship sonky sagada barman dikma gitdik. Yone 7 sanjak okuwchy okapdyrlar. Son mugallymyn yadynada dushmedi :)

Leylii, mahri,

Leylii, mahri, feya..

Oglanlary uran bashga gyz barmay?:)

Mukeş

Oglan jigime kiçi wagty "Mukeş" diýýädik, ýaman bet oglan, şu wagt hem şeýle.
1-nji klas wagty, paralel klasyndan bir oglany köçemizden geçende kowalapdyr. Oda gidip ejesine aýdypdyr. Ejesi bolsa öýmüze gelip ejem şeýle diýýä:
- Itiňizi daňyp goýun her gün meň oglum okuwdan gelýärkä kowalaýa, ..., ..., ...
Ejem:
- Biziň itimiz ýok, goňşy orsda 7 it bar. Şol bolaýmasyn.
Daýza:
- Mukeş siziň itiňiz dälmi !?
"Mukeş kowalaýa" diýilse daýza it diýip düşünipdir. Şondan soň jigimiň adyny üýtgetdik, "Muham" goýduk.
paid tha cost to be da Bo$$

ne gozel atlary sheydip

ne gozel atlary sheydip uytgetseler, olaram yaramazlyk baryny ederler-da :)

barde we TC-de gordum, ne gozel at bolan Abdullah-y "Apo", Ibrahim-i "Ibo" we sh.m. edip aydyalar, janym dagy yanyar-ow sholary edyanlere!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ya bolmasa gadyr'lara gadya

ya bolmasa gadyr'lara gadya diyyarler..:)

...:.:Gen atlar:.:...

-Ogulboldy
-Ogulgerek
-gyzgerek
-Kakageldi
-...-

...:.:suw:.:...

Obada bolsan tomus hezil geçyar... Esasanam öy araçaginiz yabyn ya da alaşan yakynynda bolsa heni hasam hezil...Bizin öymüz bolsa oban başlayan yerinde. günortan bolmaga 2 sagat galanda ejeme suwa düşmage daşary gonşa wiza üçin dokument tabşyrmaly... Ay ejelerem name? Yüregi yuka bolya.. derrew rugsat berya... Yöne kakalan yanynda agzabam oturmaly dal... Birem obada günortan yssyda hemmeler yatya.. Güjüklere çenli.. Ay diyyana garynjalaram işlanok how.. bizem dine yensiz jalbar bilen suwa düşmek üçin uzak diyarlara gidyas.. Uly oglanlan az ya da yok yerlerne Bolmasa gark edyaler..azar beryaler.. ullakan problema daray... Yolda kimin görünyan bagy bolsa giryas .. Garny doyuryas... Hezil edip suwa düşyas...
İndi bolsa hezil yeri... neme .. Suwa yensiz balaksyz düşse na oglanlar "Elleley welleley" diyya.. Olam ullakan dert.. Bizem name yensiz balaklary çykarman düşyas... Öye gelyançak gurar yaly oban ortarasyndan balaklary kella goyup gaytyadyk... Gen gorman 8-9 yaşymyzdakak ..

:))

Birja zady yatdan çykarypsyn öytyan ... gidişinem gaydyşynam alanda ayaklar bişyadi yaman, şondanam biz ylgap tozadyp gityadik, ala tozan bolup
;)

Suva dusheninizden son

Suva dusheninizden son hokman ich geyimleri(trusy) chalyshmaly, yaman kop oglan bar ekeni kichilikde shu
zatlara uns berman, sonam chagasyzlykdan gosenip yoren..
Gaty uns berilmeli zat, oglan chagalarynyza-da hokman ovredin
chalshyrynmagyn mohumdigini...

Turk mekdebe gelmezden ön,

Turk mekdebe gelmezden ön, 5-njy klasdakam bir gyzyn kitabynyn arasyna erbet nakleyka goydym. Gyzam ony molluma: ' Biri menin kitabymyn arasyna erbet nakleyka goydy' diydi (kozyol). Mollum hemme oglanlary doska geçirdi: 'Kim goydy' diyip sorady hiçkimden ses çykanok. :D
Mollum son hemmamizi urdey.

Oglanlar men yüzümden kan urulyadylarlay...

PS: son men goyanymy bildilerlay, yöne gyzlar intagem bilenok

men bir sapar tanayan

men bir sapar tanayan garryrajyk garyndashlarymyzyn biri oye jan edyar, Telefony alyan
- Salam name hyzmat nobatcy dinleyar diyip sesimi uytgedyan pat trubka goyulyar:)
yene bir sapar jan gelyar
-Dalihana dinleyar diyip aldym. yene pat trubka goyulyar, ahyr sony cydaman ozum yzyna jan etdim, wah nejis menem bashga yere dushyan diyip goyup goyberyan diyip kan gygyrypdy

men 1-2 yyl ön öye jan

men 1-2 yyl ön öye jan edemde ejem alypdy:
-Alo kime jan etdiniz?
-Öüme ,ya yalnyş düşdimi?
-Nirede yaşayanyz,biza seni tanamadyk?
-Maryda yaşayan,Mary damay ol yer?
-ay oglan sen kima sesin tanyş nirede okayan?
-Mahri senmay(jigim)oyun etyanizmay?nahilay?men pulum gitya how...
-Elewremesene,ireden jan etyan jan dogan?
-Türkiyeden,siz kima?
-Mamajan,wii sen Toylumy?Men Mamajan,meni tanamadynmy,hany mana aşyk bolupdyn??hahaha,toylan birinde yzarlapdyn?
Menem ynandym..Yöne söyşüp zat etmedimde sadige bile gidipdik we ejem bn on ejesi bile işleyadi,ol meni halayar ekeni,menem erbet göremokdymda,söygi möygi yokdy yöne,tanyş...ay bagyşla pulum gitya,Döwrana salam ayt onda(Döwran on jigisi bile muzykalna gityadik)diydim..sag bol men öye jan etjek...
Sonam -dur way durrrr men ejen hay tanamadynmay,jigim Mahrem men bn..:)....
-ay bara çişiiiiik..jigime diyyan;:)---eje nahilay?bol mana 100 dollar iberin bar pul gitdi:)
...
......son olar jan etdi mendenem 7-8 dollara gitdi:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

...:..:mekdepde:..:...

Eşref Bey diyip bir müdirimiz bardy.. Şu wagt İstanbulda öydyan... Telefon edende öz boluşly sesi bilen "Alo! " diyyadi... Menem eydip beydip şona ökünmegi öwrendim..
Yene myhmanhanada(mekdebinki) otyrys.. Zavhozyn telsizi bilen ona muna jan eden bolup otyrys.. Sagat hepde içi 13:05 töweregi.. Mekdebimizin kassiri jeren gelneja jan etdim. Aldy "Aloo !" diydim.. Olam men Eşref Bey mika diyip başlady soramaga " Salam Eşref Beg! Onatmy öy içerler! ---Hanymam onatmy ? ...." ay yetişip bildiginden sorap baryar.. Menem gülkim tutdy we boynuma aldym..Yzyny özüniz bilyaniz..
Onson yene dek oturamzok.. Terbiyeçiler otagyna jan etdik .. Yene "Aloo!" diydim.. Didar Aga aldy.. Ola ynanmady..
Son başga bir terbiyeçiler otagyna jan etdik.. Yagşy Aga aldy..
-Aloo..
-Efendim Hocam!
-Devlet orda mı? (sekretary)
-hayır Hocam burda değil..
-Misafirhaneye bi bak ordaysa yanıma gelsin hemen
-Tamam hocam..
..
Bizem güldük hezil edip.. menem gülen bolup otyryn.. Zawhoz mana " Sen nama gulyan ?" diydi..
"Ha name boldy?" diydim..
Olam mana " Hazir ol Döwledi tapyp eltse, onunam mundan habary yok bolsa sen edendigini hemme kişi biler.. " diydi..
Menem ylgap yokaryk çyksam Yagşy ala hasyrdy bolup gelyar..
Meni görüp gormanka " Döwledi gördünmi? " diydi..
-name etjek döwledi?
-Acil Eşref hoca çagyryar ...
-Görsen aytsana bormy?
-Neme Yagşy dur bir minut ..
-Ha ...
-halki telefondaky mendim...
-Goysana how
-Eger çynym..
-Döwledi gördünmi görmedinmi şonby ayt..
...
ay opşom aşak getirip zordan yrdyk ... Bolmasa tasdan peymanym dolyady...

meninem bir zat yadyma

meninem bir zat yadyma dushdi:
dadem mekdep mudir bolup ishlanson, ol ishdedi menem oyden eline jan etdim:

dadem --alo
men -- alo, salam mugallym!
d-- salam
m-- gowumy yagdaylarynyz?
d-- yagshy
m-- mugallum, siz nirde?
d-- mekdepde, seni tanamadym?
m-- hachan oye gelyaniz mugallym?
d-- kim sen?
m-- name tanamadynyzmy mugallym?
d-- yook
m-- hihihi
d-- ahh senmidin??
m-- howwa men, daaa hachan gelyan oye?
....

sheydip dademi oynan bolyaryn, yone indi basym tanayar :(

***!!!***
!!!Dine sen!!!

menem eden betciliklerimi

menem eden betciliklerimi yatlayyn: cagakam parkyn yanyndan yorap baryakam iki sany soyshup oturanlary shishkaladym, son mekdepdekam oglanlary uryadym, sadikda bir gyzy erbet edip urdym (kan shilkerdi, gaharym geldi menem), gecen yyl parkyn icinden gecip baryakak bir gyz bilen oglan wejera bolup oturan ekenler welin, gyza "ana, kakan gelyar" diyip gecdim, birahat boldular oydyan:)Sapakdakak mugallyma yalnysh sagady aydyp yarym sagat on sapakdan cykdym, okuwcylaram begenip cykypdy (8-9 klas), 1-2 klasda bir gyzyn fartugyny yyrtdym, 6-7 klasda bir gyzy depip ayagyny gogerdayipdirin:((( indi edenlerime gynanyan. Ha, birem kelte boyly bir oglan klasdashym bardy welin, ony aylap urdym bir gezek, olam gaharymy getireni ucin. shuwagtlykca shular yadyma dushyar.

ha-ha-ha, bet ekenin-lay,

ha-ha-ha, bet ekenin-lay, yogsa-da , bir yerde boyum 1.65, kilom 56 toweregi zat diyen ekenin, ozum bolsam-a seni 1 elimde goterjege calymdash welin, bu yazanlaryny okap, gorkup gitdim-ay :))

Bu gyzlara ne dow calyar-a?!
Mahri jigisine yrsarap, suwyny icip, hatda, oglanlary urup yor, Kaktujyk hem sheyle, oglanlary uryar, kakasyny aladalandyryar, Tumar, gor, nace betcilik edipdir, Leylii yazdymay, ol-a yazaysa gorkup barden gidermikam diyyan :)

Bah, shu gyzlardan gorkubermeli-how, yogsam, men-a nazijek, nashyja(gowshakdan owadan) zatlardyr oytyadim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: iki sany soyshup

Quote:

iki sany soyshup oturanlary shishkaladym

shuna hich kelle aylap bilemokda. Soyshup oturan diyip turkmenchede zat yok oydyan. Name diyjek boldun shu yerde? Ogshashyp oturanmy? Ya bashgarak zatlar? Soyshup oturan... hm...
Chynymy aytsam, bir hili wakalar ekeni. Yone in taze wakany saylap alayin

Quote:

gecen yyl parkyn icinden gecip baryakak bir gyz bilen oglan wejera bolup oturan ekenler welin, gyza "ana, kakan gelyar" diyip gecdim, birahat boldular oydyan:)

Shu menin gozumde betchilik dalde bashgarak zat, aytmayin name.
Yone medeniyetli komment etsem, shol edishin bolanok, nadip sypatlandyrjagymam bilemok. Menin pikirimche, adam beyleki adama ziyan berman, shahsy ishini etse, sen goshulyp bilmeyan.
Sen dashary yurtda okamanyn bildirya. Sebabi bashga yurtlarda yapynjaly musulman ayallara hem her hili erbet zat aydyan bar. Shol dogrumy? Islan islan zadyny geyya. Eger gyz bilen oglan ogshashyp oturan bolsa, ol has kop oz ishlerimika diyyan, ona goshulmak, yene demokratiya garshy...
Umuman, sana halam gyz tersrak jogap bermandir.
---------------------------------------------------------
Magtymguly garyp köňlün baý edip,
Kanagat ülkesin bende jaý edip,
Her kim öz ýaryny dogan Aý edip,
Aýyn gözlär, başga aýa seretmez.

:.YUMURTGA.:

Yene bir gün öyde yeke galdyk... Menem yalnysmasam 6-8 yaşlarymda.. Kakamam işde ejemem... Menem jigilerim bilen öyde... Günortan ajykdyk.. Eytmeli beytmeli? garny doyurmaly.. Nahar bişirmani o yaşda nadip biljek?:! Boyam yetenok gaza... İn ansady yumurtga bişirmeli.. Holodilnikde 1 yumurtga galypdyr.. Towuk ketekdenem 1 yumurtga tapdyk... Gyssanyp hemme towuklaryn ganadynyn aşagyny barlap çykdyk.. Yumurtga şo yerden gaçyamyka diyip. Nirden biljek? Towuk her gezek turanda ganadynyn aşagyndan çykyan yaly.. Gonsylaryn keteginden tapyp aldyk yene de 1-2 yumurtga.. Eydip beydip gazy yakdyk.. Gazanam goyduk içine yumurtganam.. Yöne suw goymadyk.. Ejemin suw goyyany nirden kella gelsin!? Sonam oynamaga gitdik.. Agşam boldy.. Oyun bilen gazanam (kastrul) yatdan çykdy, yumurtga da . Agşam öye geldim welin jigilerimin aglandygy görnüp dur.. Yüzleri gyp gyzyl, gözlerinin yaşary gurapdyr.. İndi gezek mende.. kakam "bar hany kuhnya seredip gör! " diydi.. İçine girdim . Üytgeşik zat yok.. Arassalapdyr ejem pahyr. Bir şapbatda atylyp çykdym.. Daşyndan seretdim gap gara bolupdyr.. Penjiranin daş töweregi.. Sonam deprek çaldy kakam... Men üstümde... Ejeme galmadam.. İndi bilyan yumurtga bişirmegi.. Özem her hilisini..Dilegde bolun!