Orsýetdäki pully okuwlaryň käbiri barada

"Diňe Türkmenistany tankyt edýäň" diýip gaty görjek bolýanlar bar öýdýän, men diňe tankyt bilen meşgullanamok welin, janyň ýananda ýazýaň, olam şoň ýaly ýagdaýlar bolýar. Başga wagt elem degenok, begenmeli ýerinde begenip, geçiberýäris.

Indi bolsa Orsýetde, aý şoň ýany bilen Ukrainada (100%) we Belarusda (doly bilemok, şeýledir) käbir WUZ=Ýokary okuw jaýlaryň ýagdaýy barada aýdasym geldi. Janymam ýananokda, okuwa gitjekler ýa ýakynlaryny ugratjaklar bar bolsa, ägä boluň diýesim gelýär. Gaty köp hili pes, pully okuwlar kän. Hawa, okuwam biderek, berýän pulyňam puç. Eger ýaşlar gitse, azyndan gowjasyna gitsinler, bolmasa biziň özümiziňkilerden gowy däl. Diňe ýurt gördüm diýäýmeseň.

Youtube wideony embed edip bilemok, şu salgydaky wideony görüň:

http://www.youtube.com/watch?v=t-LOZWr-XXc&feature=player_embedded

PS We iň soňunda, bu Orsýediň hem tankydy däl, bar okuw jaýlarynyň hem tankydy däl. Bilmeýänler üçin, meň özümem ilki uniwersitedi Orsýetde gutardym.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • se7en 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

yazgynyn yazylananyna 15

yazgynyn yazylananyna 15 gün töweregi bolupdyr weli hiç hili teswir zat yok-la. eger söygi ya-da gyzlar barada yazan bolsan (mysal üçin: "gyzlar/oglanlar okaman". ya-da "gyzlar/oglanlar barada bilmeyan zatlarymyz yaly...) okyjylar arasynda köprak üns çekerdi, sansasia dörederdi...
bizin köp talyplarymyz söyüşmekden, toya-oturşlyga bezenip beslenip gitmekden okuwa kan bir elem degenok öydan. bir gezek aşgabatdan kerka baryakam selhozda ekonomika (3-nji kurs)bölüminde okayan bir gyz bn söhbetdeş boldum. ekonomist bolanson kellame gelen ilkinji soragy sorap goyberdim: haçan-da tm-manadyny başga yurtlaryn pulnyna öwrenimizde hemişe dollaryn yada yewronyn üsti bn öwüryas, şony dollardy-yewronyn üsti bn dal-de, gönimel nadip öwrilyarki (mysal: 1 yen, 1 dinar ya-da gazak tennesi naçe manatdygyny gönimel nadip bilmeli) diyip soradym (özümem bilemok jogabyny) ol: bizler olar yaly zatlary öwrenemzok diydi.name öwrenyaniz onda diysem: dayhanbank adamlara puly kerpiç görnüşinde karz beryar, şony hasaplayas diydi. kerka nama baryan diysem "toya" diydi. ine şular yaly yagdaylar-a... aşgabatdan kerka ayak süyrap toy-tomaşa baryalar yöne öz okayan zatlary barada kan kelle agyrdyp yörenoklar... (köp pikirlensen-oylansan saç agarya diyyandirler belki)

-----------------------------------------------------------
içine sinmiş korkak çocuğu ileri doğru itekle...

Toya gidilmeginde uytgesik

Toya gidilmeginde uytgesik zat goremok, yone oz ugrunda zat bilmeyani ucin talyplardan has kop sistemany tankytlamalymyka diyyan.
1. Talyplarda fundament yok.
2. Para we tanysh in uly faktor.
3. Talyplary okatjak yetishen gowy kadrlar propiska sebapli ishe alynanok yada chareler sebapli olar ozleri ishe girsleri gelenok.
4. Ylymyn we edyan ishin gadry yok.

Medman dogry aytyan. menem

Medman dogry aytyan.
menem univ`i ashgabatta okapdim. okayarkam Gypjakdaky tekstil fabrikada praktika gecyardim.
biz 3 oglan we her praktika baran wagtymyz, shol yerdaki injinerden we hunarini onat bilyanlerden peydalanip owrenjek bolyardik. kop wagtymyzy onumciligin icinde we labarotoriyada test`te geciryardik.
aradan 1 ay gecenson selhozdan 3 sany gyz bn 2 sany oglan praktika geldi bizin bolumimize.
olar irden gelenden ta agshama cenli labarotoriyanyn oturulyan yerinde geciryardiler we depderlerine birzatlar yazishdiryardilar. sonra da birbirlerine okayardilar.
bizem muna hayran galyp, birgun barip soradik olara. siz uzakly gun barde name etyaniz diyip.
Jogap : aydim yazip yat tutyas diydiler.
ozlerem 3ji kursyn talyby we in elementarniy zatlaram bilenoklar.
yaman hayran galipdik shonda we gynandym.

Baýram sagbol maslahatyňa

Baýram sagbol maslahatyňa