Erkegin iki derdinden biri

Salam agalar iniler,uyalar jigiler.Hemmanize sag salamat,agzybirlik,jan saglyk we ruhybelentlik dileyan.
Kopden bari int girmanson saytyn yagdayyndan kan habarym yok,yone sizin bilen gyzykly we wajyp meselani paylasmak isleyarin.Yagny "gowy ish" meselesi.Bilsiniz yaly hemmanizem belli bir derejanin belli bir tejribanin adamlary,sonun ucinem sizin gyzykly,yerlikli maslahatynyz hokman.Men aslynda belkam dine ozum un dal belki "kosenyan" hemmeler un peydasy boljak mesele barada soz acmak isleyarin.
Aydaly dasary yurtlaryn birinde okadynyz "DIPLOMYNYZY"(kan bir geregem yok aslynda)aldynyz tejribe nol(0) yone br yerlerden baslajak bolyanyz.Elbette pul yagdayam gownemakul bolmagyny isleyaniz.Su yagdayda "dowletde" islesen puluny az gorersin.."firmada" islesen isleyis sertini halamarsyn garaz oz ornyny tapyancan aya dayy yada daya ayy diymeli bolarsyn.Bu aydyanlarym dine "Turkmenistanda" islemekden basga cykalgasy bolmayanlara degisli, dasary yurtlara gidip islap bilyanlere sozum yok in onadymyka diyyan.In esasam wagtyn gecmegi we senin elde tutar yaly zat etman yorenine janyn yanmagy.
Kopsu aydyalar okuwy gutaranyn yany onusyp islaber son birzady bolar diyyar,suna gaty gaharym gelyar..name oz ozzunden bar zat duzelayermyka,duzeltmek un gymyldamak gerek.Sonky 3 ayda su mesele barada gaty kellam agyrya maslahat berip biljek bar bolsa,su yere paylasssanyzz gaty yerlikli bolardy.(Name bermeli bolsaa berjek:))
hany netije cykarmyka..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • shirturkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "Akyllylar we tejribeleri su mowzuga cagyryan!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

klawyatura bozugrak 1 gezek

klawyatura bozugrak 1 gezek basssan 3 gezek basylyar elesdirman!:)

Diyip bilersinizz ozunu

Diyip bilersinizz ozunu onarman naadip ozz problemaasyny barde paylasyar zat diyp.Ozunu onaryanlar bas ustune goreli nahili maslahatlarynyz bar,Hazirden kop kop sagbolsunlar.

Ozumi akylly yada uly

Ozumi akylly yada uly tejribeli hasap edemok, ozumi onaryan onarmayan diyen terminologiyalardanam dash duryan. Sana teklibim haysi kar haysy ugry halayan bolsan sho soyyan ishini et, shonda elde tutylar yaly ish etmegin has ansatrak. Shertler agyr, puly az diysen puly gowy, shertleri hem gowy yone halamayan ishinde ishlersin. Guni geler pulyn kop bolar yone ozuni doly shahsyyet yaly duyyp bilmersin. Yada halayan ishin hem pullyja bolup biler, o yagdaydaky adam bolsa bu soraglary bermez. Hereketde bol yone oz ugrynda hereket et we professional bolmana hereket et. Professional adamlar elde tutylar

Sabyr we kanagat we hujuw we Ynam....

Salam Doguz!
Ilki bilen yazan uzyn teswirim "Yazanjany ugrat" da bassamda yitirim boldy, gynandym.

Sabyr Kanagat Hyjuw bilen we Ynam bilen yapysmak gerek. Size "Ynamdyr Soygunu beyleki ady!"'ny maslahat beryan okap gorun belki peydasy deger.

Ilki ynam gerek adama. Ilki bilenem ozune bolon ynamy gerek. Ol ynamy hem haysydyr bir zady hunar edinse gazanyp biler. Yagny jemgyyetde, halkyn icinde bir zatda okdelap, sol ugurda Ddolet'in diyisi yaly TEJRIBELI bolsanyz, elin ayasynda tytylarsynyz. Adamlar birbirnie tanadanda "Ussa gurban", "Aman elektrik", "Yazmyrat buhgalter" tanayalar. Sonra adamlar gowy gorup gatnasyp dostluk goryp baslayalar. Sebabi sen durmusda gerek adam. Bu hakykat.

Bu ugurda aydyljak zatlar kan. Bizinem aklymyz hemde tejribamiz cogup duronok.

Sozu beyleki agzalara beryarin.

Ilki halal gazanç

Haýsy işe başlamak isleseň, ilki bilen halal tarapyna seretmeli bu hökmany şerti. Soň ýokardaky aga-inileriň aýdyşy ýaly iş ussatlygyňy görkezmeli,özüňi dogrulyk, wepalylyk we işeňňirlik bilen tanatmaly, tejribesiz bolsaň hem bir Ussady tapmaly, iş tapmak meselesinde esasy dost-ýarlara, tanyşlara ýüz tutmaly. Eliňde iki Diplom bolsa hem boş, işsiz oturanyňdan daýhançylyk hem bolsa etmeli, eger Allah başga has hayirly rysgal gapylaryny açsa onda şonuň bilen bolubermeli. Umuman ýaşlykda uly-uly hyýaly arzuwlar bolup bilýär, ýöne pikir-hyýallaryňy hakyky ýaşaýan durmuşyňa göre planlamaly. Ýogsam hyýalyň bilen durmuş hakykatlary deň gelmän seni lapy keçlige, umytsyzlyga düşürip biler. Umuman "ýorganyňa görä aýak uzatmaly" we tapanyňa şükür-kanagat etmeli. Halal baýamagy niýet etmeli we baýajak bolmaly, gaýrat etmeli netijesine hem Razy bolmaly. Ýöne ýalta adam netijesiz öz arzuwlary bilen galar "Ýalta ýigit har bolar, her näkese zar bolar"

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • kelbuh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

menki maslahata dal, yone

menki maslahata dal, yone basdan gecirmelerimden aydayyn. men okap yorn yone sol bir wagtda isledimem. meselem universitetden kanikula cykyas. bos wagtmyz bolya. terjimecilik isleri gaty kop turkmenistanda. yone herkimin ugury basga sonun ucin. internedi dine chat ucin dalde. kawagt maglumat toplamak yada ozune amatly zatlary tapmak ucinem ulanyp bolya. gysgaca aydanymyzda. ARAYAN BULUR yagny GOZLEYAN TAPAR