Hormatly Diplomat! Gel ...

Salam Diplomat agam!
Gel sen mana oz dinini we hakykatlaryny dusundir, eger ikna edip bilsen men senin dinini kabul edeyin, eger edip bilmesen gel sen menin dinimi kabul et. Telpek goy

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hakyky ukudaky adamy...

Kelbuh dost, sen bu mowzugy zrýa açan bolaýmasaň. Sebäbi türkmenlerde şeýleräk bir söz bar:

Hakykatdan ukudaky adamy oýaryp bolar, ýalan ukudakyny oýaryp bolmaz.

Bu diplomat (sylapmen) diýilýän hem köp bilip, öte geçip, yzyna dolanyp gelen.

Onuň Yslam dininiň Beýik Allahdan gelen iň soňky we iň kämil dindigine gözi ýetip dur.

Bärde problema has çuňrakda ýatyr. Belki-de onuň bu toslama garylan boş mowzuklary açmagynyň arkasynda finans gyzyklanma ýatandyr.

Yslam dinimizin emri "Gonsyndan habar alyp durmak" (:-{)

6 gun boldy Diplomat agzadasdan ses cykanokla. Ozune berilen sonky yuzlenmelere jogap berenok welin Ya yaranokmyka, ya ....
Tm olimpiat'das hokmunde alada etdim. Yslam dinimizin emri "Gonsyndan habar alyp durmak". (:-{)
Girenime 3-4 gun boldy in meshur hemde kop jogap berilyan oglan ekeni. Dek duranok ekeni, betje bolmalyda. Tm olimpiyatd'cylar hemde Teswir.com'cylar ony meshur edipdirler tuweleme.

Tokaý otla, at gazan

Tokaý otla, at gazan diýýäňmi? Haha.

Dogrusy, şu adamy halaýanam gaty azmyka diýýän.

Ýöne, näme, adam pahyr instinktiw görnüşde hereket edýär-dä. Ýagny, özüňe hüjüm edilýärka kän bir pikirlenilibem durlanok, göni düzlenip gidiliberýär.

--------------------------------------

Ýa lal otur, ýa dür saçgyl!

Akyl duygylaryn baslygy bolmoso....

Yok tuweleme Gardamakly siz we beyleki oglanlar durler sacyanyz.
Yone Akyl duygylary dolandyrmasa, duygular akyly dolandyryp baslaya. Duygulara gullyk edileninde bolsa, onunden cykan hic bir Hukugy hasaba almayar, sonom diysin yaly tekizlap gidiberyar.

(Agzadaslar! Akyl satyar diyip gaty gormawerin, pikir beyan edilyan yer bolonson, goyberilip otyrylandyr. Godegiragem bolsam ayyp etmawerin.)

Dost, düşnükliräjik

Dost, düşnükliräjik gürläý-dä. Menden bir närazy ýeriň barmy?

Ýa meniň şol şeýtany barada aýdan sözüm ýaramadymy?

Maňa aýtsana, gaýrat et, meniň ynanjyma pitjiň atyp, Mukaddes Kur'anymyza, Hadyslarymyza aňynyň ýetdigiçe negatiw tarapdan, kesä çekip düşündiriş berip otursa, men onuň halyndan habar almaly ýa ýok?

--------------------------------------

Ýa lal otur, ýa dür saçgyl!

Salam Kelbuh ildesh!

Salam Kelbuh ildesh! Soragyng uchin we Isa Mesihe bolan ynam barada gyzyklanyandygyng gowy zat... Chunki Hudayyng sozunde aydylyshy yaly, "gozleyanlere hakykat achylyar"! Huyday hem sanga hakykatyny beyan edyar. Chunki "Hakykat, Yashayysh we Yol" bolanyng Ozi bu dunya bizi gozlap geldi, Ol hem Isa Mesihdir.
Adamzadyng ruhy gozlegleri bolan "hakykatyng, yolung we yashayshyng" jogabynyng Ozudigini Isa Mesih durmushy we taglyamaty bilen subut etdi!

Indi bolsa eger sende ayratyn bir sorag bolsa bular barada gurrung edip bileris, sen gyzyklanyan soraglaryng barada soray men hem jogap bermage chalysharyn!
hormat bilen,
Sylap

Salam Diplomat

Men hazir sana sorag bersem dawa bilen jedel baslar, bilsimiz yaly diskussiyanyn usti bilen hakykatlar dusundirilmez. Men hazir bir sorag bererin, sen jogap berersin, sonra onlarca oglanlar itiraz ederler, sen olarada jogap berjek bolarsyn, olaram sana jogap bererler, seylelik bilen meni yatdan cykararsynyz, seydibem maksadymyz netijesiz galar.
Sen gowusy hakykatlaryny ayt, men dusunmedik yerimi ozum soraryn. Eger senin hakykatlaryn menin hakykatlarymdan hakyky bolsa, onda men senin hakykatlaryny kabul edeyin, yogsa sen menin dinimi kabul etmeli bolarsyn.

Hormatlamak bilen!

Men pikirimçe barde indiki

Men pikirimçe barde indiki yazyljak zatlar önem naçe gezek gürleşilip suwy çykan we hiç bir netije bermejek zatlar bolar.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Durmusyn Manysy Solda Olyancan Allah diymek!

Doganjygym! Senin diyyanin bir tarapdan dogry.
Yone Netijani dine Allah biler Hem dine ol berer.
Islese berer islemese bermez.

Menem yazyp galayyn

Menem yazyp galayyn diydimlay:)
Sylap,
Sen hakyky dusunmeyan adam ekeninow.Sen barde sayt acilandan bari agza bolsaanam bare giiryanlerin kimdigini,senin dyrjasmagyn bir tindigini halem dusunmedik bolsan Alladan sana rahmet dileyan.We hakyky din bolan yslama uymagyny Beyik Alladan(c.c)dileyan,senem dimize cagyryan gel(akmaklyk etme).Etmek esleyanlerini oz saytynda ediber(misyonerligi)..Mena garsy dal ozun razy bolsan bolya.Yone birazajyk logikany isletsen barde senin hokumun yoremeyandigi belli yone yene de sen sol onku dyrjasmany dowam etdirjek bolup gay helak bolup yorsunlay.Gaaty gorme,saglygyn.

Menin jogabymy gormedin oydyan

Diplomat dost, menin yokarky jogabymy gormedin oydyan...

HER GAP ÖZ IÇINDÄKINI DAŞYNA ÇYKARAR

Hawa gabyň içine suw, bal ýa-da süýt näme guýulsa şol çykar. Adam hem kalbyna nämäni salyp we şony söýse şonyň bilen ýaşaýar. Dini her kim öz erk-islegi bilen saýlaýar. Dinleri, kitaplary aýry-aýry bolan iki adamy bir adam etjek bolmak mümkinçiligi ýok, diňe oňuşmazlyk we duşmançylyk çykar. Dinde zorluk ýok, öz maşgalaň hem bolsa zorlap bilmeýärsiň, ýöne öwüt-nesihat we söýgi bilen düşündirip çagyrmaly. Yogsam senden gorkusyna ýa-da pul ýa başga bir bähbit üçin bolsa ikiýüzlilige barar we ikisi hem günäkär bolar.

Dinde jedel gaty seýrek ýerde edilýär.Ony hem Alymlar etse gowy. Men-ä täze agza ýöne özüm-hä şu meselede dialog ýa-da sorag-jogap "gerek däl" diýýän, sebäbi her kim özüni Hakly, beýlekini Haksyz çykarjak bolup, soňy jedele we göwün degmeklige barýar. Eger kim-de kim wagyz etmek islese, başga dinler bilen işi bolman öz dininiň gözelliklerini saýrabersin. Synag dünýäsi bir "ULY BAZAR" ýagşy-ýaman her kim öz harydyny satar.

Onsoň hem biziň ýaşaýan obamyzda köneden oturan hristiýanlar bar şu wagt azaldy. Olar öz dini bilen, biz öz dinimiz bilen, dawa-jenjelsiz ýaşalyp ýör. Hiç kim biri-biriniň dinine, pygamberinede dil ýetirenok. Biziň aramyzda hem adamkärçilik gatnaşyklarynyň Ahlagy şeýle bolmaly.

Her bir dindäki öwüt-nesihatlary diňleseň "ýaman Adam bol" diýýän däldir. Söýgini, adamkärçiligi ündeýän gowy maslahatlar we rowaýatlar bardyr. Ýöne tapawut diniň ASLY bolan YNANÇ we Ybadatda bardyr.

Meniň Size we özüme maslahatym şu ynanyp, söýýän Dinimizi, Allahy (j.j.) Sypatlary bilen kämil tanalyň, ybadatlarymyzy Yhlas bilen etjek bolalyň, Ylymdan nesibämizi alalyň we Pygamberimiziň (s.a.w.) we Pygamberleriň (a.s) Ahlaklary bilen Ahlaklanalyň.
Jedele ýa söz isribine girmäliň. Hidäýete ermediklere Hidäýet diläliň.
Wesseläm.

Isa Mesihing dunya gelmegine

Isa Mesihing dunya gelmegine "Injil" yagny turkmenche terjimesi "Hosh Habar" diyilyar! Name uchin Isa Mesihing dunya gelmegine Hosh Habar diyilyarka chunki Huday dunyani yagny adamazdy "gunaning muzdy bolan olumden we sheytanyng guyjunden we ygtyyaryndan, naletinden" halas etmek uchin dunya Halasgar iberdi! Bu Halasgar bolsa bizing yaly gunaning ygtyyary astynda bolan gunali biri bolup biljek daldi, Halasgar "kamil we mukaddes" bolmalydy. Shonung uchin bu wezipani yerine yetirmage Hudayng Baky Sozi bolan Isa Mesih bakyetden goklerden yere gelmegi we bu maksady berjay etmek uchin bolsa Ynsan keshbine girmegi Oz islegi bilen isledi! Gelip bibi Meryemden doguldy we kamil we pak durmushda yashady, kamil taglymaty owredip we olar esasynda hich hili gunasiz mukaddes yashady we Hudayyng talap eden adalatyny yagny "gurbanlyk guzy" hokmunde ganyny dokmeli boldy we oldi we uchunji guni yene-de direldi we 40 gunung dowamynda Oz resullaryna we shagirtlerine gorundi we olara butin dunya dunyaning songuna chenli Ozi baradaky Hosh Habary ahli milletlere wagyz etmegi tabshyrdy we goklere gelen yerine derjesine goterildi!
Isa Mesih Ozuning adamlaryng gozleyan zatlarynyng ahlisine jogapdygyny aydyp sheyle diydi: " Men Yol, Hakykat we Yashayyshdyryn, Mensiz hich kim Hudaya baryp bilmez" Shonung uchin ozlerini halasgara matachdigini bilip, gunaleri uchin toba edip Isa Mesihe Halasgar we gokden gelen Reb hokmunde iman edenlere Huday gunalerining jezasyndan halas eder, sheytanyng ygtyyaryndan gutulysh berer we gelejekde hem baky yashayyshy berer. Huday Isa Mesihe iman edenlere, Oz Mukaddes Ruhyny kalblaryna girew hokmunde berer we olary dogry yoldan gezmegi owreder we taze yashayysh berer!
Shonung uchin Mukaddes Yazgy bolan Injilde sheyle diyilyar: " Chunki Huday dunyanig kop soyyanligi uchin, Ogluna ( Isa Mesihe) iman edenlering hich biri helak bolman, ebedi yashaysha gowushsyn diyip, Ozuning yekeje Ogluny berdi. Huday Ogluny dunyani hokum etsin diyip dal-de, eysem, dunya Ol arkaly halas bolsun diyip iberdi. Onga iman eden hokum edilmez, ynanmayan bolsa, Hudayyng yekeje Oglunyng adyna iman etmeyanligi uchin eyyam hokum edilendir. Hokum shundan ybarat: dunya Nur indi, yone adamlar garangkylygy Nurdan gowy gorduler, chunki olaryng ishi yamanlykdy."

Injil - Allahyn ezeli kelamydyr

Hormatly Diplomat!
Senin sozlerin icinde dogry yeri hem bar, yalnys yerleri hem bar. Bir yalnysyn ucin hemme dogrylaryny inkar edip bilmeysimiz yaly, bir dogryn ucin hem hemme yalnyslaryna dogry diyip bolmayar.
Sen Isa Mesihin gelmegine "Injil" diyilyar diyip aydyan, Injil diyip bizin (yagny senin we menin) Rabbymyzyn ezeli hem ebedi sozlerine aydylyar. Isa aleyhissalamyn gelmegine aydylmayar (Davut aleyhissalamyn gelmegine "Zebur" diyilmeyisi yaly, Musa aleyhissalamyn gelmegine "Tevrat" diyilmeyisi yaly, hz. Muhammet aleyhissalatu wessalamyn gelmegine de "Kuran" diyilmeyisi yaly).
"Name uchin Isa Mesihing dunya gelmegine Hosh Habar diyilyarka" - sebabi Isa aleyhissalam yerin yuzunde inkar we sirk dusunjelerini ayyryp, tewhid hakykatyny adamzada getiripdi. Musa aleyhissalam hem ynsanlary helak bolmakdan goramak ucin, kufr we isyandan ynsanlygy arassalamak ucin gelipdi, Ybrahym aleyhissalam, Allahyn gurbany Ysmayyl aleyhissalam hem, ta hz. Adam aleyhissalama baryanca butin pygamberler hos habar bilen gelipdiler, olaryn hemmesinin gelmegi ynsanyyet ucin bir hos habardyr.
"Ynsan keshbine girmegi" - hemmamizin bilsimiz yaly ruhany barlyklar ynsan kesbine girmegi ucin dogulmaga matac daldirler, Jibril a.s. islan wagty hz. Isa a.s. gornen wagty ynsan kesbine girip bilyardi. Beyleki pygamberler hem ony ynsan kesbinde goryardiler. Ybrahym aleyhissalamyn yanyna gelen 2 myhman hem 2 sany melekdi, olar hem ynsan kesbinde gelipdiler, Isa aleyhissalam ynsan suratyna girmek ucin dogulmandy, ol ynsan bolany ucin yer yuzunde eneden dogulypdy.
Sen Jahennemin barlygyny inkar edyarsin, "Huday gunalerining jezasyndan halas eder", "iman etmeyanligi uchin eyyam hokum edilendir" bu sozlerin Jahennemin barlygyna delalat eder azajyk pikir etsen.
"Hokum shundan ybarat: dunya Nur indi, yone adamlar garangkylygy Nurdan gowy gorduler, chunki olaryng ishi yamanlykdy" - sen hokumin namedigini aytmadyn, gaty gorme. belki basgaca dusundirersin?

Salam dostym Kelbuh, Mening

Salam dostym Kelbuh,
Mening diyyanlerime biraz dushunmansing! Sebabi hich kiming gelmegine Hosh Habar diyilmedi, chunki olar Hosh Habar daldi sebabi Musa hem, Dawut hem beyleki pygamberler hem Hudayyng bellan kamil we mukaddes Halasgari bolup bilmediler! Ine bu sebapden hem olaryng dunya inmegine Hosh Habar diyilmedi. Emma Isa Mesih dunya doguljagy baradaky habar we dogulandygy adamzat uchin Hosh Habar boldy, chunki Isa Mesih bizing yaly ynsan bolany uchin dogulman, ozal-bashda Bar Bolandygy uchin we goklerde Hudaylygyng ichinde bolan Sozung songra bizing hatyramyza Halasgar bolmak uchin yere inip gelip Ynsan bolup yashandygy uchin Hosh Habar diyilyar! Isa Mesih yone adamlary shirk we erbet zatlary gorkezmek uchin dalde, olary shol yashayyshdan halas etmek uchin we ing esasy hem adamzady baky jezadan yagny "jahennemden, dowzah odundan" halas etmek uchin geldi. Shol gutulyshyng Ozi boldy! Hich bir pygamber yada dunya bellenen pygamber bu wezipani berjay edip bilmedi, olar adamlara yoly gorkezdi emma shol yolung, hakykatyng we yashayshyng ozi bolup bilmediler. Ine bu sebapden "Yolyng, Hakykatyng we Yashayshyng" Ozi bolan Isa Mesih gokden yere geldi! Ine bu sebapden bu Hosh Habar bolyar! SEbabi hemme pygamberler, "yol, hakykat we yashayysh" barada gurrung berdiler, emma bu wagt bolsa sholaryng hemmesining Ozi bolan Isa Mesih bar!
Pygamberler Nur barada gurrung etdiler, emma olaryng ozleri Nur daldi, bu wagt Nur bolan Isa Mesih geldi! Shonung uchin Isa Mesihe bolan iman dinlerden tapawutlydyr.
Hokum barada aytsak bolsa, gunaning muzdy olumdir-Hudaydan baky ayralykdyr, baky dowzah odudyr! Mundan gutulmak uchin bize Halasgar gerek, biz oz-ozumizi halas edip bilmeyaris, munda biz doly Hudayyng Halasgarine matachdiris! Huday bolsa bizing oz-ozumizi halas edip bilmejegimizi bilip bize bir uly gutulysh achdy we bu gutulysh Isa Mesihdedir, Ony kabul etsek gutularys, kabul etmesek bolsa dowzah oduna hokum edileris!

menin dusunen zatlarymy sen gormezlige salyan

Salam Diplomat!
Senin sozlerinden sen name diysen dogry, basgalar name diyse yalnys diyen many cykyar. Sen bir zada ak diysen hemmeler sona ak diyer diyip dusunme, senin dogry diyenin dogry, yalnys diyenin yalnysdyr diyip pikir etme.
Sen dek duynun ozunde de dowzah yok diyen dusunjededin, eyyam basgaca gurleyan, men senin diyyan zatlaryny uns bilen yzarlayan. senin Leo_Messi ye yazan sozunde aydan zadyn yadyma dusmeyandir diyme
"Dowzaha, sheytanyng baky ezyet chekyan yerine akidyan Alla ynanyan bolsang onda ynanyber! Sanga hem shol yolung nesip etsin. " bu senin sozlerin. bu sozler dowzah yok diymek daldi diyip sypjak bolma.
"baky ezyet chekyan yerine akidyan Alla ynanyan bolsang" - bu men beyle yere akidyan Alla ynanamok diymeklikdir. hemde men sizin paylan brosurlarynyzy okap gordum, ol yerdede "Huday oz gullaryna zulum etmez, dowzah yokdur" diyip yazylgy, hos habarlarda dowzahyn inkar edilyandigini bilmeyandir oytme.
sizin sozunizi ansatlyk bilen uytgedyandiginize hayran galyaryn. Sozunizde tutulmajak bolup her durli owsup bilyaniz, size onson biz nadip ynanaly.
Ikinji bir gen zat - Injil basga pygamberler hakda hormat bilen gurrun beryarka, senin beyleki pygamberleri peseltmegin, hem olara sarpa goymazlygyn hayran galdyryar, sen oz ynanyan kitabyny wagyz edyanmi, ya oz dusunjelerini sokmak isleyanmi?
biraz gatyrganyan yalagam gorunsem, sen bu aydyanlarymy godek sozler hokmunde garama, ozune berlen sorag hokmunde kabul et.

Mening diyyanerlim dogrymy

Mening diyyanerlim dogrymy yada yokdugyny elbetde olary Hudayyng Mukaddes Yazgylary esasynda derngewden gechirmek arkaly aydyp bolyar. Men bolsa yazanlarym sholar esasynda yazmaga chalyshyaryn.
Men hich hachan dowzah yok diymedim, chunki dowzah bar bolan zat we Hudayyng Sozunde bu barada deliller bar. Kimdir biri dowzah yok diyip broshura yayradyan bolsa onda olar "yalanchydyrlar" chunki Mukaddes Yazgylarda dowzahyng bardygy we gunali ynsanlaryng onga sheytan bilen bile hokum ediljekdigi aydylandyr. Leo Messige diyilyan sozung duyp manysyna dushunmansing oydyan, chunki ol yerde men dowzah yok diymedim, "dowzaha akidyan dine yada Alla ynanyan bolsang ynanyber diydim..." bu dyidigi dowzak yok diyildigi daldir. Dowzah bardyr we hokum edilenler ol yere giderler, emma Huday dowzah odundan bizing gutulyp bilmegimiz uchin hem gutulysh Yoluny hem upjun edendir. Bu hem Isa Mesih arkalydyr. Ine Isa Mesihe garshy chykyan, Onung Halasgardigini ret edyan "bir dine yada Alla ynanyan bolsang onda ol seni dowzaha akider..." Chunki Isa Mesihi ret etmek arkaly adamlar baky oda hokum edilyandirler!
Injil pygamberler barada hormatsyzlyk edenok, men hem hormatsyzlyk edemok eger hak pygamber bolsalar. Men Hudayyng Yazgylaryndaky zatlary wagyz etmage chalyshyan, elbetde kabir zatlary oz sozlerim bilen dushundirmage chalyshyan. Yone elbetde dushunjelerimi olar esasynda bolmagyna dykgat edyan!

Ynanjyň tohumy

Ynanjyň tohumy bir Allaha (j.j) we Sypatlaryna imandan başlaýar. Allahyň köp Sypatlaryndan biri hem AHAD yagny ýeke-täk ne kömekçisi, ne şärigi ne özüne deň boljak hiç bir zadyň bolmazlygy.

Ýene bir Sypaty SAMED hiç bir zada mätäç bolmazlygy ogula-gyza, ejä-kaka, iýmäge-üçmäge,dynç almaga,Ybadat etmäge we ýene... mätäç bolmazlygy, eger Allahyň (j.j.) Ýaradylanlarda bar bolan mätäçligi bolsa onda ol Ýaradyjy bolup bilmeýär.
Eger (Estagfirullah) bir pygambere (Yehudiler UZEÝR-i we Nasraniler Isa a.s.-y Allahyň ogly diýişleri ýaly) Allahyň "ogly" diýilse, onda beýleki pygamberlere hem "ogullary" diýmeli bolar owaly başda Ejesiz-Kakasyz ýaradylan Adam Ata we How Enä hem "çagalary", ýagny (EST) "ogly-gyzy" diýmeli bolar.
Eger Isa (a.s.) Ozal- başda bardy diýilse onda Ol Gadym sypatly bolmaly bolýar. Ol sypat hem diňe Allaha mahsus. Eger şol aýdyşlary ýaly ikisi hem Gadym (ozal-başda bar bolmak) bolsalar onda Ata bilen ogulyň arasynda ýaş tapawudy bolmaýar. Bir deň zat ikä bölünip biri-birine Ata-Ogul diýip bilmeýär.

Ýene Isa a.s. Allahyň ruhundan bölündi diýilse, ol soňky bölünme hem soňra bolan HADYSA bolup mahluk, ýagny ýaradylan bolýar.

Muhalefetun lil Hawadis- yagny Allah j.j ýaradanlarynyň hiç birine (Adam, haýwan, ösümlik ya gaýry jisimlere) meňzemeýär. Olaryň içine, şekline girme mätäçligi bolmaýar.

Ýene Allah Subhane teala Kämil sypatda bolup, böleklere bölünmeýär, ýagny "Ata, ogul we Ruh" 1/3=0.33333~

Allahyň (j.j.) ýene bir ady ADL adalatly diýmek eger Isa a.s. çenli gelen pygamberler wezipelerini ýerine ýetirip bilmändirler diýilse onda (Estagfirullah) Allah (j.j.) YLYMsyz bolup, wezipesini berjaý edip biljek pygamber saýlap bilmändir we Isa a.s.-dan öňki milletler Hakyky pygamberli, Dogry ýol görkezijili bolup bilmändirler diýmeli bolar we Allah (j.j) ol milletlere şu sebäpden Adalatsyz bolupdyr diýmeli bolar.

Ýene Isa a.s. gelen Din tapawutly diýseň ýene Allah (j.j.) (EST) Adam saýlaýar pygamberlere a.s. tapawutly dinleri iberýär diýmeli bolar.

Aslynda Allah hemme pygamberlere tapawutsyz bir Maksatly, bir ASYLLY ( tapawut Ybadatlarda bolup biler) din iberýär:
1. Bir Allaha şäriksiz, kemsiz iman getirmek.
2.Pygamberlik (Resullar)
(Adamlara Hudaýy tanadyp, Dogry ýol görkezijiler,Hoş Habar getirijiler, Isa a.s. günäsiz diýilmegi dogry, hemme Pygamberlerde şeýle sypat bar Olaryň a.s. 5 (bäş) hususy sypatlarynyň biri).
3.Täzeden direlmek(sorag-sowal).
4.Ahyret (Jennet, Jähennem).

Ýene Isa a.s."gurban guzusy" diýilse, başga-da kowumlary tarapyndan şehit edilen Pygamberler a.s. bar olara hem (EST) "gurban guzusy" diýmeli bolar.

Wallahu Aglemu bissowäp.

Ey bizar etdinizay basga

Ey bizar etdinizay basga isiniz yokmya sizin ?..

DOGUZ inim biz hem

DOGUZ! inim bu ýer her kim üçin mejbursyz açyk. Biz hem artykmaç gep-gürrüň islämzok, ýöne ýigitler durup bilmän meseläni gozgansoňlar biz hem bilenimizi ýazaýýas.

Geçeni geçdi bilmeli. Ýokarda hem maslahat berilipdi.

Meniň Size we özüme maslahatym şu ynanyp, söýýän
Dinimizi, Allahy (j.j.) Sypatlary bilen kämil tanalyň, ybadatlarymyzy Yhlas bilen etjek bolalyň, Ylymdan nesibämizi alalyň we Pygamberimiziň (s.a.w.) we Pygamberleriň (a.s) Ahlaklary bilen Ahlaklanalyň.
Jedele ýa söz isribine girmäliň. Hidäýete ermediklere Hidäýet diläliň.
Wesseläm.

Bilmedim oza

OKUWÇY wrote:

DOGUZ! inim bu ýer her kim üçin mejbursyz açyk. Biz hem artykmaç gep-gürrüň islämzok, ýöne ýigitler durup bilmän meseläni gozgansoňlar biz hem bilenimizi ýazaýýas.
quote]
Okuwcy agam dogrydyr belki peydasy bolup bilme ahtimallygyna gaty yakyndyr.!Yone bir birinizz bilen beydip bilimde yarysyan yaly birbirinizden galysmajak bolup yazylyan yaly gorulyar men sona garsy.Owrenmek isleyan ilki bilen kabir zatlary kabul etmekden gormaly daldir...Yenede kellani agyrdyp basladym oza..

Ey bir gownuni acar yaly tema kopa gelip gelip sol bir nahary gyzdyryp tazeden iymegin lezzeti galmady..

Onsonam kop kisi gep-sozden belki doyandyr,beyle kisilere nace dusundursenem dusunmezler Alla yuregine guyyanca,yuregine guyulmasy ucinem gepden owwal yasap gorkezmek gaty yerlikli bolarmyka diyyan...aydyljak kop zat bar weli suwagt su yerde gerek dal..

saglygynyz.
================================================================
ilim ilim bilmektir
ilim kendini bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır

Doguz aga basga mowzuk bar wellin...

Doguz hemde Okuwcy doganym Hemde BEYLEKI HORMATLY AGZALAR! Men sizi Hekaya-Iň Dogry Din Yslam!-bir gyzykly teklip- yaly mowzuklara cagyryaryn.
Sizin gymmat baha pikirleriniz HAS hem aydynlyk getirjekdir.

Bolýar Doguz inim, nesip

Bolýar Doguz inim, sen hem bizar bolan bolsaň şu melesä hiç goşulmaýan bolsaň, men hem nesip bolsa indi şu meselä goşulmajak bolaryn. Şu meseläni hem dowam etmek islemeýärin. Ylymda ýaryşmak üçin däl-de gozgalan meselä peýdam degsin diýip bilenimi ýazýaryn. Öňki ýazanlarym hem belki peýdaly bolsunda Hudaýym.

Me kelbuha we okuwcha

Men kelbuha we okuwcha minnetdarlyk bildiryan.
Logika ters gelmeyan, sowukganly dogry jogaplary okap dogry yoldadygyma shukur etdim.

Isa aleyhissalam basymyzyn tajidir

Kitapda Meryemi hem yatla. Hany ol oz ehlinden gundogar tarapa gidip yerlesipdi (gundogar tarapda gunes dogyar, hz. Bibi Meryem hem o tayda ynsanlara hidayat nuruny getirjek Gunesi dunya indermelidi). Sonra olar bilen oz arasyna perde cekipdi, Biz hem ona oz tarapymyzdan bir ruhy (Jebrail a.s.) iberdik, ol ruh Meryem ucin kemsiz ynsan suratynda temessul edip gorundi.
Bibi Meryem ona: “Men senden Rahman bolan Allaha sygynyaryn. Eger Allahdan gorkyan bolsan mana degme” diydi.
Ol bolsa: “ (Gorkma) Men sana bir pak we tamiz bir ogul bagyslamak ucin Rabbyn tarapyndan iberilen bir ilcidirin”
Meryem: “Menin nadip cagam bolsun, mana hic bir ynsan degmedi, men hem namysymy gorap yasadym”
Melek bolsa:” Bu diyyanin dogry. Emma senin Rabbyn buyurdy: “Hic zatsyz caga bermek Menin ucin kyn bir is daldir. Bu Mana ansatdyr (Adam a.s. we Howwa enemizi atasyz-enesiz bar edisi yaly). Biz ony ynsanlar ucin bir mugjyza we rahmet edip ibereris. Bu ish onden karar berlen bir ishdir”.
Hormatly Diplomat!
Kurany Kerimin bu bibi Meryem we ogly Isa aleyhissalam hakynda aydyan zatlarynda senin aydyan hakykatlaryna ters gelyan yeri ya-da kemsidyan yeri barmy?
Allah Kuranda bibi Meryemin kyssasyny basdan ayak aydyp beryar (Ali Ymran suresi, Meryem suresi we b.) ony yatlap durmagymyzy we basgalara yatladyp durmagymyzy emir edyar. hz. Isa aleyhissalam hakynda hem hormat bilen yatlanyar. Ona pak we tamiz bir caga, ynsanlar ucin mugjyza we rahmet diyilyar. Kuranyn yekeje yerinde hem ona kemsidiji sozler aydylmayar. Indi name ucin men sunun yaly bir Kitaby bir yana zynyp, sizin yaly pygamberlere dil uzadyan we olary kemsidyanlerin yzyna duseyin?

Kelbuh, sening diyyanlering

Kelbuh, sening diyyanlering Isa Mesih baradaky hakyky original cheshme bolan Injil esasynda daldir! Eger bibi Meryem we Isa Mesih barada hakykaty biljek bolsang, onda sen hokman Injilden owrenmelising!
Sebabi Kuran gelip Isa Mesihden songra 600 yyldan songra gelendir we taryhy cheshmelerden gaty uzakdadyr, hatda kabir maglumatlary gabat gelse-de Injiling maglumatlaryna doly gabat gelenok!

gynanch

diplomat wrote:

..."sening diyyanlering" Isa Mesih baradaky hakyky original cheshme bolan Injil esasynda daldir! Eger bibi Meryem we Isa Mesih barada hakykaty biljek bolsang, onda sen hokman Injilden owrenmelising!
Sebabi Kuran-Kerim gelip Isa Mesihden songra 600 yyldan songra gelendir we taryhy cheshmelerden gaty uzakdadyr, hatda kabir maglumatlary gabat gelse-de Injiling maglumatlaryna doly gabat gelenok!

Bah diplomat size seydip(yalan) owredyarler ekenow gaty gynandym :(

Sen nahili ozunkinin tarapyny alsanam dini temalara biraz edeplirak bol..belki sol edepli bolmagyn esasynda Yslama uyup hidayete erermin kim bilya?!...

==================================================================
ilim ilim bilmektir
ilim kendini bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır

Sen Hakykat, Yashayysh we

Sen Hakykat, Yashayysh we yol bolan Isa Mesihing yzyna dushseng gowy bolar! Yone Injildaki Isa Mesih Hakykysydyr! Bu sebapden sen hak Isany tanajak bolsang onda Injili owrenmelising!

600 yyl diyenin namedir?

Hormatly Diplomat!
Ustunden zaman gecmyeyan, iymeyan-icmeyan, mekandan munezzeh bolan Allah tealanyn yanynda 600 yyl diyenin namedir?
Onun ucin 600 yyl gecsin, 600 000 000 yyl gecsin, tapawudy yokdur. Ol zamandan munezzehtir, ozunin bir soyguli ilcisi hakynda milliard yyl gecsede gylyny uytgetman kyssasyny gurrun berer. Allah her zada guyji yetyandir.

Rast aýdýan Kelbuh! Bir zada ýada mätaç bolso Hudaý bolormy.

Rast aýdýan Kelbuh! Bir zada ýada mätaç Hudaý bolormy. Yaradylaana matac ejiz zady huday diyip kabul edip bilmeris. Onda olam yaradylandyr. Yaradyjy huday bir bolmoso, bu 'alem' dalde 'gopgun' bolordy. Akyl-Yurek bilelikde sey diyyar nadeyin.

Iymez, icmez, wagyt gecmez
Menzemez Ol hic bir nesna
Matac daldir, yrsgal cesma
Onsuz hic zat bolup bilmez

Tanry Ol ki Yeke-takdir
Taraplardan uzak Pakdir
Dogmadykdyr, Dogrylmadyk
Wagyt-Mekan gysyp bilmez

Ki yaradyp her bir zady
Bardyr, biler her bir zady
Bolor durar, diyen zady
Owwal soldyr, Sony gelmez

Gudrat bilen zerrelerin
Apet uly narselerin
Her halyna nazir bolup
Reb' bolmozo, TANRY BOLMOZ

Kelbuh, elbetde Hudayyng

Kelbuh, elbetde Hudayyng yanynda yyl tapawut etmez we Hudayyng Sozuni hich zat uytgetmez! Bu sebapden men Huday bashga zat aydyar diymedim-de Injilden tapawutly bolan zatlary Kuran aydyar diydim. Eger Kuran Hudayyng sozi bolsady onda Injildaki zatlary dogry we doly beyan ederdi. Emma gynansak-da Kuran Injiling ing esasy taglymatlaryna garshy nadogry zatlary aydyar. Ine tapauwt shonda.

Hormatly Diplomat! Omur gysga. Gyssan tijen olmakak!

A-Hormatly Diplomat! Omur gysga Kelbuh aga hakykady gozleyar. Sen bolsa entegem Dialog dalde Dialektika dowam edyarsin. Ya adam ebedimi?. Bizde Isrip Haram Wagtynam, Sozlerinem isribi haram. Sonun ucin bizi guna sokma.

B-Sen gepi uzaldyp name etjek, ya ozunem name etyanini bilenokmy? Biz entek senin Hos Habaryna iman etmeyan adamlar.Subut etjek bolsan bize bir hat, bir mowzuk bilen subut et. Kop gurrun edip dine wagtymyzy alyan. Munyn DIALEKTIKA bolyar. Adamlaryn esasy aladasy ahiretdaki yeri. Hakyky Tanrysyna Borclulyk duyyar Dogry sukur etmek isleyar.

C-Onku subutnamalaryn barda aytsam, siz oz hakykatlarynyzy dusundurmek ucin basga, hakykatlary ayyrmaly kesmeli yolyny ullanyarsynyz. Basga hakykat ayrylmasa gorunmeyan hakykat nahili hakykat bolyar?

D-Men Allanyn eserlerinden Yslam Ygtykadyna gora her yerde goryan. Yhlas Suresindaki (Kulhu Allah)daki Hudayy asmanda, yerde,durmusda, ruhymda bir kemsiz isleri bilen bilyan tanayan Sayatlyk etyarin.

E-Subutnamanam, dine hos habardan bolmasyn. Hos Habarlarynam Adam durmysyndaky Sosiologiya, Psihologiya, Beyleki ylymlar bilen et. Sebabi entek biz senin hos habaryna ynanamyzok. Biz seninkini entek, tankyt edmizok.

G-HAYYS SILAP DOST!Wagtymyzy alma kan,
1-subutnaman bir bolsun.
2-Entek bizin kabul etyan dinimizi garalama tehnikanam ullanma basdan aydayyn okalmaz. Bizde 'Ody Ozune Bas Otmese Keseka' diyyan bir zat bar. Sony etmese adam hakyky kamilllige hic wagt yetip bilmez.

E-DOSTUMJAN YENE BIR HAYS! Eger su hatyma jogap berjek bolsan. Her yuzlenmame ayra jogap ber. Icinden birini sayalap JOGAP BERMAN.
Ayratyn hem Meshebinizi hem Kitabynyz aydyn. Meselem sen Yuhanna Uyyanmy? Ya meshebin ortadoxmy?

DILOG bolsa DIALOG.
DIALKTIKA gerekdal.

shir

shirturkmen wrote:

A-Hormatly Diplomat! Omur gysga Kelbuh aga hakykady gozleyar. Sen bolsa entegem Dialog dalde Dialektika dowam edyarsin. Ya adam ebedimi?. Bizde Isrip Haram Wagtynam, Sozlerinem isribi haram. Sonun ucin bizi guna sokma.

Kelbuh hakykaty gozleyan bolsa, onda men onga Hakykat bolan Isa Mesihi tanyshdyrjak bolup oturyn. Isa Mesihi hak taryh boyuncha kabul eden yagny Injil esasynda kabul eden Hakykata eye bolyandyr! Adam teni ebedi daldir, yone jany we ruhy ebedilikde dowam eder. Ynsan bolsa bu yerde oz Yaradanyny bilmek, Onung ongune toba yuregi bilen gelip Hudayyng Ozuning bize rehimi we merhemeti bilen beren baky hokumden gutulyshyna eye bolmagydyr!

B-Sen gepi uzaldyp name etjek, ya ozunem name etyanini bilenokmy? Biz entek senin Hos Habaryna iman etmeyan adamlar.Subut etjek bolsan bize bir hat, bir mowzuk bilen subut et. Kop gurrun edip dine wagtymyzy alyan. Munyn DIALEKTIKA bolyar. Adamlaryn esasy aladasy ahiretdaki yeri. Hakyky Tanrysyna Borclulyk duyyar Dogry sukur etmek isleyar.
Men name edyanimi bilyan, eger kimdir biri hakykaty gozleyan bolsa onda geping uzalyp gidenining zyyany yok, chunki birje jan hem Huday uchin gaty gymmatlydyr! Hosh Habaryng ozi yagny Isa Mesihing Ozi hemme zady subut edyar, chunki Ol "akyldarlygyng we gudratyng" Ozudir. Adamlaryng ahyryetdaki aladasynyng jogaby hem Isa Mesihdir. Chunki Ol bu dunyaning Nurydyr! Ahyeryetining gowy bolmagyny isleyanler, toba edip Nura gelyandirler. Ynsana Yaradyjy bilen dogry aragatnashygy, Hudayy razy edyan durmushda yashamagy Isa Mesih bize owredyar!

C-Onku subutnamalaryn barda aytsam, siz oz hakykatlarynyzy dusundurmek ucin basga, hakykatlary ayyrmaly kesmeli yolyny ullanyarsynyz. Basga hakykat ayrylmasa gorunmeyan hakykat nahili hakykat bolyar?
Hakykaty dushundirmek uchin "bashga hakykatlary" ayyrmak gerek dal, Isa Mesih Hakykat, Yol we Yashayysh bolsa onda bashga zatlaryng hemmesi yalandyr, yalngyshdyr, adamlaryng angynda gara perde yalydyr. Olaryng ayrylmagy bolsa "hakykaty" aytmak arkaly bolyar!

D-Men Allanyn eserlerinden Yslam Ygtykadyna gora her yerde goryan. Yhlas Suresindaki (Kulhu Allah)daki Hudayy asmanda, yerde,durmusda, ruhymda bir kemsiz isleri bilen bilyan tanayan Sayatlyk etyarin.
Yslam Hudayyng Mukaddes Yazgylarynda ayan eden maksadyna gabat gelmeyar! yslamyng doremegi hem gaty shubheli mesele, chunki Muhammeding ylham alyshy baradaky taryhyng ozi bir shubheli mesele, chunki Muhammet ozune kiming ylham beryandigini hem bilmandir...Ondan bashgada ol "gara guychlering" tasiri astynda bolupdyr... sanasang sanap oturmaly. Bularyng ustesine-de Kuran Hudayyng Yazgylary bolan Towrat, Zebur, gadymy pygamberler yazgylaryna we Injile shubhe doretmage chalyshyar!
E-Subutnamanam, dine hos habardan bolmasyn. Hos Habarlarynam Adam durmysyndaky Sosiologiya, Psihologiya, Beyleki ylymlar bilen et. Sebabi entek biz senin hos habaryna ynanamyzok. Biz seninkini entek, tankyt edmizok.
Adamyng durmushynyng ahli ugurlaryna Hudayyng Hosh Habary bolan Injil yeterlikdir. Chunki adamzadyng esasy problemasay Huday bilen aragatnashygyny guna netijesinde yitirmegidir, guna bolsa adamzadyng yashayshynyng ahli ugurlaryna erbet tasir etdi, munung ustesine-de Hudaya gulak asmazlyk netijesinde adamlar sheytanyng el astynda boldular ine bu sebapden sheytan adamlaryng sosiologiyasyny, psihologiyasyny hem, beyleki ylymlaryny hem kontrolda saklamaga chalyshyar, emma dunya Halasgar Isa Mesihing gelmegi bilen adamzada gutulysh geldi. Chunki Isa Mesih bizing uchin Ozuni pida etmek bilen, ganyny bizing uchin dokmek bilen gunaning we sheytanyng guyjuni gachyrdy. Bu wagt ozumizing Onga matachligimizi duyup gunalerimizi uchin toba edip Onga barsak onda Ol bize taze durmush beryar, shonda bizing psihologiyamyz hem, sosiologiyamyz hem uytgeyar! Isa Mesih arkaly biz Hudaya degishli bolan bir halk bolyarys, netije-de shyeytandan hem halas bolyarys! Shonung uchin sen ilki Isa Mesihi gowyja tana, shonda hemme zada dushunersing!

G-HAYYS SILAP DOST!Wagtymyzy alma kan,
1-subutnaman bir bolsun.
2-Entek bizin kabul etyan dinimizi garalama tehnikanam ullanma basdan aydayyn okalmaz. Bizde 'Ody Ozune Bas Otmese Keseka' diyyan bir zat bar. Sony etmese adam hakyky kamilllige hic wagt yetip bilmez.

E-DOSTUMJAN YENE BIR HAYS! Eger su hatyma jogap berjek bolsan. Her yuzlenmame ayra jogap ber. Icinden birini sayalap JOGAP BERMAN.
Ayratyn hem Meshebinizi hem Kitabynyz aydyn. Meselem sen Yuhanna Uyyanmy? Ya meshebin ortadoxmy?

Mening mezhebim Isa Mesihe hakykat yuzunde ynanmak we Mukaddes Yazgylar esasynda imanymy we durmushymy gurmakdyr. Ylmy dilde, "protestant" akymyna degishlidir. Men Mukaddes Kitaplaryng baryny yagny Towrat, Zebur, pygamberleri yazgylaryny, Injili okayan we olara uyyan.

DILOG bolsa DIALOG.
DIALKTIKA gerekdal.

BAŞ BOLMASA GÖWRE LÄŞ.

Nuhuň (a.s.) ILÄHI , Ibrahimiň (a.s.) ILÄHI, ISMÄILIŇ (a.s.) ILÄHI , Musäniň (a.s.) ILÄHI , Isäniň (a.s.) ILÄHI , Muhammediň (s.a.w.) ILÄHI we beýleki geçen ähli Pygamberleriň (a.s) ILÄHI- ALLAHY.

Diniň başlangyjy ALLAHU tealäniň BAR we Birligine, Onuň Gözel ATLARYNA we KÄMIL sypatlaryna we Resuluna YNANYP KABUL etmekden başlanmasa ne Mukaddes Kitaplardan, ne Meleklerden, ne Resullardan, ne Haýyr-Şerden, ne Haşyrdan ne-de Jennet-Jähennemden söz ediler.

Bu beýleki ynançlarda hem şeýle, Otparaz ilki ODUŇ, Butparaz ilki BUTUŇ, Sygyra ynanýanlar ilki SYGYRYŇ Hudaýlygyny kabul edip ondan soň, diniň içerki meseleleri hakynda gürrüň edilýär.

JAÝYŇ DÜÝBI TUTULMAN ÜÇEGINI (KRYŞASYNY) NÄHILI GOÝJAK.

Ylymy esasda ýa-da meselä degişli bolmasa sorag-jogap berilmese gowy. Has gowysy bes edilse.

Her Amal kylsaň gerek YLMYNY bilip. (Ahmet Wepaýy).

Howa Okuwcy aga Ylym bolmoso Bolmoz

Howa Okuwcy aga Ylym-Bilim Sudya bolmaly. Ylym-Bilim diymek bu alemin aklydyr. Bu sohbetdesligin hem sonuna yetip baryas Nesip bolsa. Hemme zadyn azalysy yaly

Sen mana seyle bir Hudayy tapyp ber, men ona ynanayyn

Hormatly Diplomat! Sen "elbetde Hudayyng yanynda yyl tapawut etmez" diyyarsin, sen mana hakykatdan hem yanynda hem yyl tapawut etmeyan, ustunden yyl gecmeyan bir Hudayy gorkez, men ona ynananayyn, ilki dunya inende 1 yasyndaky sallancakda yatan babek bolan, sonra agac ussacylygyny owrenyan oglanjyk bolan, sonra Yahya aleyhissalamyn patasyny alan yas yigit bolan, sonra-da 30-33 yasynda olen hudayy men huday kabul etmeyarin.

Sen birzada dushunmansing,

Sen birzada dushunmansing, yagny Isa Mesih dinge bir yere gelip Ynsan bolanda Hudaylyk hasiyete eye bolman, Ol ozal-bashda Bar bolan Hudaylygyng ichinde Baky Soz hokmunde bardy we yashayardy! Ol songra yere Ynsan keshbinde gelmegi bizing hatyramyza chozdi. Baky bolan wagt chagine girip geldi, Ozuning Hudaylyk hasiyetini, derejesini goyup doly Ynsan bolup yashady. Ine bu sebapden Ol ynsana mahsus bolan ahli zady bashdan gechirdi. Bu bolsa wagtlayyndy, yagny bizi gutulysha yetiryanche Ozuni gurbanlyk getirmeli bolupdy! Ozi bakyetden bolandygy uchin olum ony saklap bilmedi, Ol olup direldi we songra shol gelen yerine yagny Hudaylyk derejesine goterildi! Isa Mesih 100% Hudaylyk we 100% ynsanlyk tebigatynda bolup yerde gelip yashady. Ine bu sebapden Injil okalanda, Onung iki tebigatyna hem degishli zatlary gorup bolyar! Mysal uchin Onung Hudaylygy uchin perishdeler Onga gulak asyarlar we"jyn-arwahlar hem gulak asyp gorkushyp titreship, Onung buyrugyna boyun bolyarlar, Onung yashayysh cheshmesining ozudigi uchin oluler direlyarler, syrkawlar sagalyarlar, Onung gudrata eyedigi uchin bolsa "yel we tupan, dengiz hem Onung buyrugyna gulak asdylar!...Ynsan bolany uchin bolsa bizing yaly eneden doguldy, chagalygy bashdan gechirdi, aglady, guldi, gynandy, ezyet chekdi, oldi, emma yene-de Hudaylyk gudrata eyedigi uchin "oluming ustunden yengish gazanyp" yene-de direldi!
Gogklerdaki shol onkgi derejesine,shohratyna goterildi, we shol yerden hem yene-de yzyna Ozune iman edenleri Hudayyng oyune almak uchin gaydyp geler, adamzadyng ustunden hokum chykarar, patyshalyk surer! Ikinji gezek bolsa, ol gudratly Patysha hokmunde geler we Ozune iman etmedikleri hokum eder, iman edenleri bolsa patyshalygyna kabul eder. "Goyundan gechini ayryshy yaly hak imanlylary imansyzlardan ayyrar!

Halasgar bolan Isa Mesihing

Halasgar bolan Isa Mesihing Halasgardigini ret edip iman etmedik, baky dowzah odunda hokum ediler, chunki Hudayyng sheyle belent rehimini, merhemetini, soygusinden ugur alan uly gutulyshy gormezlige salsak yada ret etsek onda hokum sezewar edileris!

Hormatsyz Diplomat! Seni senin tayagyn bilen uraysammykam...

Hormatsyz Diplomat! Seni senin tayagyn bilen uraysammykam... Bolya senin bilen den bolmalyN. Senin ucin edebimizi pozmaly, Edep tajini yere yykmak niyetim yok. Artykmac sozun Isrip bolony ucin hem sizin bilen sohbetdesligimiz bu yerde gutaryar.
A-Senden bir hat bilen Hos Habary subut et diydik, etmedin. Sen bolsa hic kimin hakykady bilmeginde dalde, dine gurrunu kopeltmekdesin. Delilin yok. Men Yslam alymy dal, Sen zor bilen dinede cagyramok, yone ozumun senin dinine ynanmajakdygymy , Kelbuhede hos habary okandygymy, 1500 ylyn dowmynda munlerce adamlar tarapyndan basga pikirlerin ayatlara gosulanlygyny, Asyl dilinden ilki latinca, sonom Inlis dline terjime edilendigini sonom basga dillere terjime edlinedigini, bir giden manylyaryn gacanlygyny, ence sowda we syyasy maksatlaram ara gosulyp, Allahyn kelamyny islayisleri yaly yormak bilen galman, kitaby uytgedenliklerine gozum yetenligin aytjak bolyaryn.
Menin Elimde Dort delilim bar:
1- Kur’ani Kerim
2- Hezreti Ahmedi Mahmud Muhammet Mustafa Aleyhisselam
3- Alem (Fizika Himiya Astrlogiya hemde butun ylymlar Kur’ani Subut etyar.)
4- Adam
Bu delillerin hemmesem birbirini subut etyar. Sana subut etmek ucin bir sozumem zayalajak dal. In uly labaratoriyalar, alymlar, taryh sahypalary, hemde her ugurda ylym cesmeleri islesen okap bilersin.
B- Senin Hos Habarlaryny entek basyny Okadym. Belli uyyan kitabynyz yoke ken.
Sonsuzyn sonu bolmoz. Hem Tanry sonsuz diyyaniz hemem , ona yetmezcilik sypatlary bilen sypatlandyryrlyar. Bu akylyn tersine hereket etmekdir. Yaradylan yaradana matacdir, Yaradan hic zada matac daldir.
“.. Yedinji gun dync aldy” diyyarsiniz ol nahili Tanry bolor yadasa.
“..Huday adamy cagyryp “Sen Nirede?” diydi” diyyarsiniz. Bu gulkunc. Huday bir zady yada adamy tapanok.
Sana munlerce delil getirerdim. Yone menin ugrym bu dal. Isimem dal. Wagtymam yok. Sebabi internet kitaphanalar dolupdur.
Mundan beylak kan okamaga takadym bolmady. Ejiz nacar, bolon huday bolmoz.
Bu dunya synaglar dunyasi sen hem oz islan yoluna ynanyp bilersin. Yone yenede yatlatyaryn Lailahe Illallah Muhammet Resulallah diy OLUM GELIP CATMAZDAN BURUN halas bol.
Akyl, Yurek, Ruh bilen olcap gor, Ylymy cesmeler bilen denesdir. Hemmesine den gelse Din soldur.

Kerim aga "Kitap okamadyk adam bilen gurlesmek kyn ekeni" diyipdir, siz ondanda betersiniz. Menligin Menmenligin ta ozu bolupsyn. Mundan artyk senin bilen edilen sohbedi ISRAF-I KELAM hasaplap, senin bilen sohbede dowam etmegi HAKYKADA GARSY HORMATSYZLYK hasaplayaryn.

Allahdan gork,
Yslam hemme kisini gujaklayar olmakan senem gel.

Shir dost, name sening aydan

Shir dost, name sening aydan "lailaha.....Muhaammed resul diyening bilen gutularyn diyip" pikir edyarmising! Sening Muhammeding ozuning gutulyp gutulandygyny bilmandir, demini sanap yatanda hem nire gitjegini bilmandir...Bu sebapden siz hem bilengizok, chunki Hudayyng wadalary yslamda yok, chunki yslam Hak Hudayyng yoly dal!
Ondan bashgada yokarda sanap gechenerling gulkunch we oz subudyny tapmadyk birzat. Sen manga taryhdan delil getir bolyarmy basharsang, ozem Turk mugallymlaryng yazany dal-de hakykata esaslanan taryhdan delil getir.
Sening logikanga, yagny Towratda aydylanlara gep tapjak bolsang onda Kurana nadip ynanyp yorsung, " gidip name gara dashy ogshap, dashyndan aylanyp yorsung" gidip "sheytany dashlap yorsung Mekgede" name Huday "gara dasha sygynyng diydimi, bir duran dashyng dashyndan aylanyng" diydimi?! Mena sening yaly "gara dasha sygynyp" yoramok!

Ynanmasan gitde Jehennemini

Ynanmasan gitde Jehennemini dubune togolan, yone Turk Mugalymyn diyyanyn namey samsyk. Men bir wagt islan firmamdaki, alkas 2 sany turkden basga turk tanamogey.
Logika barada gurlemede , daway sen samsyklap basladyn wapse.

Sen jahenneme gitme dost,

Sen jahenneme gitme dost, men sanga muny arzuw hem dileg hem etmen, chunki jahennem gaty erbet yerdir, sen ony goz ongune hem getirip bilmersing erbetligini...Sen Hudayyng soygusine, rehimine we merhemetine esaslanan Isa Mesihdaki jahennemden gutulyshyna eye bol gadydan!
Bolyar eger mugallymyng turk bolmadyk bolsa ol sozumi sanga diymedigim bolsun, yone sanga "Injil uytgedildi....goshuldy, ayryldy diyip yalan zatlary..." owreden mugallymlarynga ynanma onda! Ozun Injili owrenip gor, Isa Mesih hakykatda tanajak bol, songra gelip gurle!

MEN YUREKDEN LAILAHA ILLALLAH MUHAMMETRESULULLAH DIYEN HER KIMIN

-MEN YUREKDEN LAILAHA ILLALLAH MUHAMMETRESULULLAH DIYEN HER KIMIN gutyljagyna subham yok. Hezreti Muhammet Oz gutylanyny bilyardi yone OL SONUNAM SUKURUNU BERIP GECDI. "SENIN REBBIB DIYYANMI" men sana nadan. Biz nira gitjegimizi bilyas yone onun her bir adam her sekunt nebsi bilen sowesyar, AKTUAL din diyip son ucin aydylyar.
Allatagallanyn wadalary KURANYN naceden bir bolegini tutyar, OLARYNDAN GURRUN BOLMOZ.
SENIN DIYYANINI BILENOK, BILERSIN AJAL UZAKDADA DAL.

HANY MANA JOGAP YAZMA GAYRAT ET. SEN SOWUSDEN URYSDAN BASGA ZAT BILENOK.

ALLAHTAGALLA EGER LAYYK BOLSA DOGRY YOLA ERDIRSIN

Name uchin dinge

Name uchin dinge "muhemmatresullah "diyyarsing, name sening Kuranyng pygamberler arasynda parh goymang diyenokmy eysem?! Name Muhammedi onge chykaryarsyng, "Allahyng birligine ynanyp bashga pygamberlere hem Hudayyng resuly diyseng bolanokmy? Name sebapden Muhammedi owup arsha chykaryarsyngyz, onung durmushy hem bu onge chykarmaga gabat gelenoga?!

...

Mun yaly zadyng bardygyny nirden chykardyngay.

...

Name uchin shu diploamadyng yazyan zatlaryny okangda songyna chenli okasyng gelenogay. Bir hili jynym alanok diyilyami namemi.

Belki ol hristyan dini hakynda yazya shong uchin diyjekler bardyr, mena ondandyr oydemok.

Kommentariyalrynda:

- Logikasy pes
- Yurek gysgynch yazya

Shu wagta chenli bir suri kommentariyasyny okadym entagem Hristyan dini hakynda duypli dushinjamiz yok. Bolsa gowy bolardy , Hristyan dininden dostymyz zadymyz bar bolsa onga dushinmek ya-da bir zat dushindirmek angsat dusherdi.
Bar bilip biteni sen yalngysh bilyang diyip yazmak. Yalngysh bilyan bolsak dogrysyny aytmaly. Aydangda - da logika nache yakynrak bolsa dushinmek angsat dusher,sebabi mena Hristyanlang ruhy dunyasine dushinemok.

Bashlyk dost, sen mening

Bashlyk dost, sen mening achan mowzuklaryma hem bir goz ayla belki has hem dushunikli bolar, yada goni sorag ber men jogap berjek bolaryn!?

Fakiir, Okuwchy bu sening

Fakiir, Okuwchy bu sening adyng bolmaly dost, yalngyshmasam, sen gowysy: agent-de habaralashsana has hem yengil bolar!

Sylap ýene bir gezek

Sylap ýene bir gezek saglykmy? Saýt txrkmen saýty bolansoň men seni myhman kabul etmeli bolýaryn.

agzybir bolup bolanokmy?

Salam Diplomat!
Salam Okuwcy!
Kabir dostlarymyn hayysy boyunca men bu temany bes etmeli boldum. Emma siz henizem gidisip otyrsynyz. Agzybirlige bir yol gozlense gowy bolarmyka diyyan.

hoşniýetli söhbet

kelbuh wrote:

Salam Diplomat!
Salam Okuwcy!
Kabir dostlarymyn hayysy boyunca men bu temany bes etmeli boldum. Emma siz henizem gidisip otyrsynyz. Agzybirlige bir yol gozlense gowy bolarmyka diyyan.

=kelbuh= gardaş bagyşla, biz Sylap bilen başga ýerde jedelsiz-söwüşsiz söhbet etdik.