Bizin saytymyz bir beden, agzalary bolsa organlarydyr...

Yany Agajan agamyzyn TC, Istanbul komandirowkasy baradaky bolagda Bayram agamyza yazan jogabymda shu blogy acjaklygymy yazypdym, shol sebapli hem bu blog emele geldi.
Bu saytdaky her bir agzamyzyn bir-birlerine menzeshlikleri,kabirlerinin kabir tarapdan beylekilere gora ustunlikleri, kabirinin ustun bolan tayindan bolsa asgynlyklary bardyr. Gepin keltesi, Turklerin atasozu bn aytsak:"Bir elin namesi bar, iki elin sesi bar!" diylishi yaly hem-de Beyik Pyragynyn aydyshy yaly:
"Turkmenler baglasak bir yere bili,
Gurudarys Gulzumy, Deryayi Nili."

Uyshup Nil deryasyny guratmasagam, ensalla, birlikde Turkmenistan Watanymyz ucin, shol bir sanda bir-birimiz ucin peydaly zatlar ederis diyip umyt edyarin! Bu babatda bir-birimizin, bar bolsa, ayiplaryny ortmek, kemciliklerini duzeltmek, basharnyklygyna begenip owmek we owunmek, cykgynsyz yagdayda galan bolsa komek bermek, islese maslahat bermek ya-da almak, bir-birlerini oz yerlerinde gezdirmek, sapak we sh.m. zatlarda birek-birege goltgy bermek yaly zatlar etse bolar. Yagny, bir beden mysaly yaly. Bir gozumiz beyleki gozumize nahili dushmanlyk etmese, biz hem agzalarymyza sheyle bolarys, bedenin haysy organy agyrsa, hemme organlara tasirinin duyulyshy yaly, biz hem gerekli wagtynda birinin kyn yagdayini duysak. Gozun nygmaty gorushi, dilin tagamyny bilishi, gulagyn shapyrdysyny eshidishi, agzyn nygmaty iymegi ucin elin herekete gecishi we dishlerimizin uweyshi, bokurdagyn icegelerin komegi bn garna iberishi, yolda shol nygmatlaryn gana owrulip, durli organlara gitmegini yuregimizin gonukdirishi,..., yaly biz hem bir beden funsiyalaryny yerine yetireris diyen umyt bar mende.

Hemmelere salam we dileg bn!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

mugallymmy!?

Siz bu sayty klasa, agzalaryny talyplara, bloglary mowzuklara menzedipsiniz, elbetde, mugallymyny hem siz menzetmeli bolarsynyz, men yene-de oz pikirimi aytsam Hojadurdy aga yashy boyunca in uly agzamyz bolup gorunyar, ona yarashar, yone men Agajan (aA) agamyzy yazgylary bn has onat tanayan, shol sebapli, Agajan aga bu orna mynasypdyr diyip menzedip bilerin.
Elbetde, bu menzetmaniz gowy, yone menin menzetmam, sizinkini yener :)
Sebabi, meninkide birek-birege bolan goldaw kan, ya-da wajyp bolup duryar, hakyky durmushda agzalarymyzyn sheyle bolmagyny arzuw we dileg edenim ucin yazdym muny!
Menzetmaniz ucin sag bolun!

1. PM yazylsa gowy bolar,

1. PM yazylsa gowy bolar, belki..
2. Göwne degmanem gepleşip bolyar aslynda.
3. Ötünç soralan bolsa ok, üstüne goh turuzmak gerek dal. Habar berildi, i-nete girende aytjak zatlaryny aydar-da..

Atash we Bezirgen Men

Atash we Bezirgen
Men pikirimche shu sayt osse, osyarem, adam kopeler. Her sahel zada oykelanin gownunden turjak bolsak netije bolmazmyka diyyan.
Gaty gorman dushunayedir, bir dal kop yerde yatladyk, bagyshla diydik...
Mundan artygyna gitmalin! Eger islese gaty gorup bashga forum we chatlarda aylanaysyn, eger shu yerden gowy yer bolsa galaysyn shol yerlerde :)

Ay menden sorasanyza naz

Ay menden sorasanyza naz beyle chekilmeli dal. Men gunam bar bolsa otunch sorayan, Enesh meni bagyshlasyn.
Ustune topulan men boldum, toba etdim bokumy iydim. Yone barde pikir alyshyk gyzykly bolsun diyip beytdim.
Enesh chagalyk etman, garybam, bir zada dushunmeli. Shu sayta bashgarak seretmeli. Barde gyzlara "jana" diyip g*tunden galdyrjak bolyan oglan az. Barde dine pikir alyshyk, kabir zatlaryn, meselem halallygyn, medeniyete hormatyn propagandasy. Beydip nazlenmekde many yok :)

Mergen, mende Eneshin

Mergen, mende Eneshin telefon nomeri bar gerek bolsa.
On user infosynda bardy, sonra ayirdi. Kone zatlaryn icinden shu wagt gidip tapyp geldim sms ataryn diyseniz.

Hich zat bolandar

Hich zat bolandar daldirde.
Yone pikrimche, shu websahypada Bayram we Mergen yaly bashga birine goni pikrini aydyp bilyan 2 agza bolanyna mun shukur.
Yogsam, olar hem bolmasa, ortada bir zat bolsa, her kim hem dymyp dursa ol hem dal.

Ay menem govy goryan shu gyz

Ay menem govy goryan shu gyz user'lerimizi, bashliklayin hem Maysa,Enesh,Jemal,tuana ve bashgalary yone kamahal govunlerine degayyas'da bilman...Olaram gyz bolanson ichlerine salyalar, gurlemanjik gidiberyaler..
Eneshtm'ni hem gaytaryp getirmeli, onyn bilen "tartyshmak" hem ayri keypdi..:))

Garyp !!!!!!

Bayramjan, senin shahsynda hemme agzalarymyza yuzlenyan.
Shu forum toprak yaly hem ozune hem-de beylekilere peydaly bolup gorunyar mana gora. Eger sheyle bolsa, kici-girim sawlikler bn bu foruma sonky wagtlar gelmeyan 1-2 agzamyz bar, sholary bu peydaly forumdan tazeden peydalanmaga we peydalanylmaga cagyryp bolmazmyka!?
Galyberse-de. blogyn ady boyunca olar bizin bedenimiz bolan bu blogyn organlary/agza, shol sebapli, olaryn yaralarynyn agyrysy bize-de bildiryan bolmaly, elbetde.
Shol agzalar bolsa:
1-garyp
2-eneshtm

name sebap bn gelmeyandiklerini biljek dal, belki internet, belki exam-lar, belki TMgitdiler, belkioykelediler, belki syrkaw we sh.m. Name bolsa-da shu 2 agzany we bar bolsa sheyle agzalary tazeden bu yere nadip getirsebolarka!?
Olaryn onat tanyshlary synanyshsalar ya-da tel no berseniz. garyp-aha men jan ederinin azyndan!?
Siz name diyaniz?

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Ata aga name etjek beydip

Ata aga name etjek beydip chagyryp?
Garyp shu wagta sapaklaryna okayandyr.
Men ony tanayan, Bayram aganyn yazanlary sebapli shu yere oykeleme yada shona menzesh birzat bolandyr oydemok.

Yone siz shu sahypa peydaly bolup biljek agzalary tanayan diydiniz.
Hany sholary chagyryn, seredin UK den sizden bashga giryan yok diyen yaly. Email yada bashga birzat arkaly reklama ediberin.
Gechen Atamyrat statisticsleri goydy, Amerika ara tapawut bilen 1-nji.

hmmm

ay, barde sheyle onat oglanlar bar, kilen master we PhD-li kopusem, ay agza bolup yazman yorler oydyan, ya UK-lidiklerem nabelli bolup biler, oz-a kop aytdymolara, atdash bilyandir maillerini, ugratsa gulaklaryndan cekerin men olaryn :)
Onem aramyok-la, ınd-a yzymdan pycakly kowalarlar yorite:)
Yene synanıshayin, 1 yoly tapylar.
Garyp ucin Bayramy gunakarlamok, ona bashga bir blogda yazjagymy yanzytdym, Bayramam bashga bir yerde ozuni sebapkar edip gorkezipdi, menin yazgym shol sebapli yalnsyh anlashylan bolup biler!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Yok, men mana garybyn gaty

Yok, men mana garybyn gaty gorenligine ynanyaryn. Mende kontakty bolmanson nadip habarlashayin?
Onsonam men ona bir dal, bir nache gezek bagyshla diydim, yogsam men gownune degmek niyetimem yokdy. Yalnysh dushundi-de gidiberdi...
A EneshTM barada bolsa bilyan zadym yok. Belki gaty gorendir, belki gonumelligi halayan daldir. "Men turkmenche bilmiyorum, turkcha alishmishim" diyende topulaydym oydyan ustune arwah yali :D
Beh, belki ol gyzlary apbalap, syrtlaryndan goterip, depesine goyyanlaryn yerlerine gidendir, belkem ishlidir. Pylan diysem yalanchy.
Yone durmushda ynjyk bolup gachybersen, soweshsiz "yenildim" diysen zat gazanmayan!
Gaty gorman, DINE ONE!

Mena Eneshi halayan!

Mena Eneshi halayan! :)
PArsy-turki sozlap, eyjejik, jinsilije gyzy kim halamasyn?! :D
Ay biz aydar otyrys, aslynda halayanlygymyzy gizlemegem kynow :) Gelip yazybermeli, mena onki yazanlarym uchin bagsyhla diyyan!
On turkmenchilik diyip kop adamy bizar etdim, indi goyduma :D
PS Yone dil meselesi wajyp :)

Eneshtm "Ay ustumden

Eneshtm "Ay ustumden dushyaniz" diyip biraz bes edipdir yazmasyny...Yone chyndanam biz kan gitdik ustune, Biri gyzlara garshy bir zat yazsa "Eneshtm goraymesin", "Enesh, urmashak yokdyr.." ve sh.m. zatlary yazdik, ol Turkmenistanyn feminist'lerinin bashlygy, bizin hem bashymyzyn belasy yali edip goyduk...Shona biraz gaty goraydi oydyan!! Men PM atyp biraz gurleshdim, gorerisda indi yene-de 1-2 gezek jyklasa...

Atamyrat agam, mana yone

Atamyrat agam, mana yone Bayram diyip yuzlensenay! Futbol oynanymyzda mydama bizin tarapda bolup bize gol paslaryny beryadin :) Ondan dowur uytganok, yene agam sen!
PS Aydanyna bolsa goshara kop zat yok... Biz agzybir, biri-birimize gowy niyetli we komek edyan adamlar bolsak, halal ishlemegi yuregimize duwsek, medeniyetli bolmany owrensen Turkmenistan bir dal, munlerche adim one gider!
Yurdy dolandyryan adamlar halkyn gaty az bolegi. Bir statistika gora dunyani dolandyryan adam sany dunyanin ilatynyn dine 3%. Diymek TMyn 3%==>150 000(ilaty 5 mln hasap etsek)!!! Bu sanlaryn manysy name? Eger bizin dowletimizde halal ishleyan, ynsaply, medeniyetli, watansoyer we sh. m. 150 000 adam bolsa halkam gowy yashar, bir topar jemgyetin kynchylyklaram gider!
150 000 gaty uly san hem dal, gayrat etsek hemme zat bolar ya nesip!

statistika...

Ensalla, Bayram! Indi Bayram diyip yuzlenjek, senin hayishyn boyunca, aslynda, mana galsa, hemishe sheyle dowam etjek-le, yone beyleki agzalarymyzyn sana bolan sarpasy mynasybetli, yagdayi bozmayin islapdim. Elbetde, men islesem bn senin bu saytdaky ornuny we sarpany bozup bilmejegime son anyk goz yetirdim! Arkayin yazaryn-da indi:)

Statistiki maglumatlaryn bn, gowy shertlerin gelmegi oncakly kyn hem dal eken. Ensalla, in gysga wagtda, ishinin hakyky eyeleri, durli pudaklara gelip, watanymyzy uly tizlik bn osdurerler diyip umyt we dileg edyarin!

Olimpiadachy agalar menden

Olimpiadachy agalar menden onem bar, menden sonam. Menden has ustunlukli, has ishennir, has edepli we akyllylaram kop. Yone name uchinem bolsa olar shu saytlara gelmanson bu yerinin yashulysy bashda mendim. Shol sebapli Bayram aga diyyadiler oglanlar.
Yone hazir tuweleme yashuly agzalar kopeldi. Bu aslynda gowy zat, yashula sarpa hokmunde aga diyip yuzlenmek! Bizin yash agzalarymyz Bezirgene aga diyyaler, Mergene aga diyyaler. Aslynda shunam bahasy yok!
PS Atamyrat aga, sen onki temalaram okap chyk! Onema bir topar meselanin bashyny agyrtdyk :D Ichin gyssa bizin arhiwden okaber, yazilmadyk zat az galdy :)

sozun tasir etme guyji barada...

Arhiwlerin belli bir bolegine seretdim, ensalla, beylekilerine-de jyklap yetisherin wagtyn gecmegi bn.

Men bu saytda, menden hem uly hem-de kici agzalaryn barlygyna begenyan, aslynda, bolmagy oran adaty, men yany 28-ime basdym, oran yash sheyle dalmi :) Garrap baryan welin, ozume sheydip teselli bermek isledim :) Uly we kicinin bolmagy shu sebapli onat, men kicilere aydyan maslahatlarymy, goniden-goni ozumden ululara hormat etmek bn guyclendiryan. Yogsam, Ebu Hanypanyn oyune bir ar-heley, oz cagalarynyn kop bal iyyanligini, urup, sogup, yalbaryp, her durli yol bn tasir edip bilmediklerini we bu babatda ozlerine komek etmegini sorap gelipdirler. Ebu Hanypa bolsa:"Gidin, caganyzy 40 gun son getirin!" diyipdir. 40 gun son getirseler, ussat ona bary-yogy:"Bal iyme!" diyipdir. Olam gaydyp bal iymandir, ursalaram, sokselerem, yalbarsalaram iymandir. Munyn sebabini soranlarynda ussat sheyle jogap beren:"Men siz ilkinji gelen guniniz ertirlikde bal iyipdim, oz eden zadymy maslahat berip, caga tasir guyjimin bolmajagyny bilyadim, iylen zat bolsa, bedenimizden 40 gun son, gan, energiya, nejasat we sh. sebapler bn doly cykyp gutaryar. Men 40 gunin dowamynda hic bal iymedim, shonun ucin tasiri boldy!"

Ynha Bayram, gorelde bolmak ucin ulynyn we kicinin bolmagy, maslahatlary yerine bashda ozimizin yerine yetirmegimiz zerur, yogsam, 1000 loshka maslahatdan, 1 loshka amal (TC-de musibet=bela) has peydaly we tasirli bolar.

Atamyrat agam, islesen

Atamyrat agam, islesen aylanda bir syn et men musulmanchylyk barada, edilmeli amallar barada yazipdirinmi? Shu temalara hijem girmeyanligimin sebabini bolsa ozun yokarda dushundurdin...
Ol zatlary sen dushundursen onat bolar agam :)
Menin aslynda mylayimchilik barada yazyanlarymam tasirsiz galya, aydyanyn dogry! Sebabi ozum godek adam.
Menin gyzlaryn we oglanlaryn akylly bolup wejera bolmazlygy barada yazyan, olam tasirsiz oydyan. Sebabi men pahyrynam shu gyz kynchylygym bar. In gowshak nokadymmyka diyyan :(

Yone shol aydyan zatlarymyn

Yone shol aydyan zatlarymyn azyndan bir peydasy-ha bar! Olam yashlary gyzyklandyryp shu saytlara toplamak! :) Ozum hem yash oglan bolanson namanin gyzyklandyryp, namanin uns chekjegini bilip yazyan :)

Sebap...

Sebap bolan amal eden yalydyr - hadysy boyunca, shu saytda yazylan haysam bolsa onat yazgylardan haysam bolsa birinin peydalanmagy netijesinde gazanylan sogap sebap bolanlygymyz sebapli, ensalla, sana-da, mana-da, atdasha-da, shol sanda, ahli agzalarymyza-da den-derman paylanar!
Sen alcakgowunlilik(TC manysy daldir, TC-de=tevazu) edyan, belki, sen hem mana sheyle diyersin, yone, ensalla, yagday yokardaky yazyshym yaly bolar. Onsonam, men-a haysy gyz senin yaly gercek goc yigit tapsa begenip kabul eder diyip umyt edyan, hany senki yaly onat pikirler, derejeler, peydalar we sh.m.? Senin filosofiyan sebapli, kabirleri gaty gorup bilerler, sen yone bir yagdayi yazyan, olara sen sheyle diymeyarsin, elbetde, yene-de alynyanlar cykar. Bu hakykaty uytgetmage bolsa yetmez.
Hemme zatda bir hayryn barlygynda soz edilyar, sheyledir, elbetde.
Bayram jan, men-a sana guwanyan, buysanyan, beyleki agzalaram sheyledir diyip pikir edyan. Pikirlerinden, tejribelerinden, sheyle hem, bersen gok cayindan hemishe peydalanarys umydy bn!

Menä bu saýtyň agzalaryny

Menä bu saýtyň agzalaryny bir klasyň okuwçylaryna meňzedýän temalar bolsa her günki geçilýän sapaklar ýöne mugallymymyz kim bolýaraý?

..::No Comment::..

Mugallym Heryagdaydan öwrenip hem de Öwredip bilyan kişi...

"İl-ulusdyr,
Dosty-Ýary Ýekäniň" Magtymguly

...:::surHyan:::...

yanyja oykelemek barada bir

yanyja oykelemek barada bir blog acdym, ynha, shu yerde-de in azyndan 2 agza barada yazgylar bar ekeni, blogyn adyna ("Bizin saytymyz bir beden, agzalary bolsa organlarydyr...") seredip, shona layiklykda yazgy yazmak we agza bolmak, ensallah, hemmamize bashartsyn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mowzugyn ady: "Bizin

mowzugyn ady:
"Bizin saytymyz bir beden, agzalary bolsa organlarydyr..."

hakykatdanam, sheylemika?!

Yetimler oyi plany, zekat organizasiyasy, dushushyklar sheyledigini subut etse, ka yarym pikir terslikleri we gowne degishlik pikirlendiryar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"