Ykdysadyýet

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmenistanyň bag-bakja ösümlikleriniň önümlerini dünýä bazarlaryna çykarmakda daşary ýurt film we mahabat kompanýalarynyň orny

Ýurdumuzyň klimat şertlerine görä dünýäde ykdysady we strategiki tarapdan möhüm orna mynasyp bolan bag-bakja ösümlikleriniň ösdürilip ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikleri bardyr.Ygal mukdarynyň esasan hem gyş-ýaz pasyllarynda köp bolmagy bu möwsimiň 4-5 aý ýaly dowam etmegi esasan hem yumşak gabykly we gaty gabykly bag-bakja ösümliklerine oňaýly tärini ýetirýär.Gawun,garpyz,kädi,hyýar ýaly bakja ösümlikleri bolsa esasan fizýologiki ömürleriniň ilkinji aýlarynda suwy köp talap edyändikleri üçin ýaz paslyndaky ygal mukdarynyň

Türkmenistanda Nobatdaky Prezident saylawlary...

Salam Tmolympiadyn Hormatly Agzalary! Saglyk amanlykta otyrmysynyz?!

bilesim gelyan bir zat bar. sonky prezident saylawynda kondidat bolan her welayatdan bir adam bardy. şolaryn şol saylawdan sonky durmushy nahili boldyka?! durmushy has uytgedimika, gowylashdymyka ya agyrlaşdymyka? yada hali güne çenli howp astynda yaşap yörlermika..?

Taze mashgalalara kredit

Gonshylardan zatdan eshidiberenson, yany yorite habarlary okap gordum welin, habar chyn eken.
Turkmenistandaky banklar indi 02.09.2011 senesinde chykan kanuna gora; indi taze gurulan mashgalalara 6mun manat kredit (onki pulda 30 mln) we taze kwartira yada mellek yer kredite beryan eken.
Hichhili zalog yok, proscent hem yylda 1je procent. 6mun manady 3 yylda, kwartirany bolsa 30 yylda toleme mumkinchiligi bar eken..

cheshme: http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=1&id=110902a

Bu has kan dalmi?

Cia maglumatlarinda Turkmenistanda ishsizlik 60% diyya welin, Turkmenistanda ishsizlik seyle derejedemikan. Sahipan adresini bereyin (kop kisi eyyam bilandirem velin): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html?countryName=Turkmenistan&countryCode=tx&regionCode=cas&rank=195#tx

300 yillik el yetmejek topraklar

Sonky 300-400 yilin owulip arsa cykarylan ve herkime gowy yasayisi hodur kone yone urushlar ve masgarachylyklaryn kontinenti Yewropa. Yewropa Renaissance’dan son sheyle uytgedi hatta tutush dunya gepi gechyan materik boldy. Shol bir vagtdada dunya taryhyny ve oz taryhlaryny oz isleglerine gora yazdy ve her kime shony okatdy. Yewropa birgiden adamyn gidip yashamak isleyan behishtine owruldi. Bu elbette yerli halkyn ozlerine ynam berdi. Nache owulen materik bolsada Yewropa shu dunya gelen in erbet hadysalara sebap boldy.

Shuna bir goz aylan

Agzalar shuna bir goz aylan name diyyaniz, indi bizinem dilimiz uzaldy oydyan.
http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=1&id=100218h

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

Amerikan ekonomikasy we geljek barada bir agyz kelam

salam dostlar/uyalar

subprime mortgage krizisi bilen bashlan financial/economic krizisin orta cykarjak netijeleri barada pikir alyshsak.
soraglar ashakda

1-Siziň pikiriňizce döwrumizin super power`i Amerika super powerligini yitiryarmi we ekonomikasy nira baryar?

2-öňümizdaki yillarda haysi yurtlar has hem guyclener we politic/economic tarapdan haysi yurtlar öňe saylanar?

3-Ata watanymyz Turkmenistanymyzyn ekonomikasyna krizisin tasiri nahili derejede?

shu ashakdaky yazga da goz aylap gorun.gyzyklyja eken.

Biznese ýuristler gerekmi?

Eger-de bir täze iş açylýan bolsa - ýagny innovative bir zat, öň Türkmenistanda görülmedik bir biznes görnüşi.... Onda kanunyň ýetersizligi sebäpli şol täze işi degişli Ministrlik ýapyp bilýär.

Daşary ýurtlarda köp biznes görnüşleri çeýe (flexible) kanunlara görä ýöredilýär we 2 metr eýläk-beýläk süýşeniň üçin azar berýän ýok. Bizde bolsa bu ýagdaý kynrak, ýurist tutynyp bir gaharjaň pil ýaly bolyp býurokratlaryň içinden derrew ylgap geçmeseň işiňi görýäler, we biznes ölýär.

3-nji Jahan Urşy Başlady

Franciyada yaşayan Etyen Kasse adyndaky yazyjyn bir kitabyny tapdym, ady "Третья мировая психотронная война". Gaty gyzykly bir kitap eken. Hemmamiz orsça bilyandirs, ine barde gysgaça kitabyn temasy hakynda maglumat:

Syndicate content