Basga

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Taze Blog achmak ve....

Salam oglanlar/gyzlar/gelinler/dayilar/babalar...
Bu gun sahypamyzda achylan/achylyan taze blog'lara uns berdim azyrak, olaryn kopusinin ichinde
kitap'dan alynan yazgylar/ hekayajyklar/ kitap'lardan yola chykylyp yazilan zatlar/ On hem bar bolan movzuklaryn gaytalanmagy yali, taze pikirin/dushunjelerin yok diyiljek derejede az yazilandigini goryan, chynymy aytsama meni bu zatlar gynandyryar...24 sagadyn ichinde 9'dan kop blog achylypdyr, ichleri bolsa bosh diyen yali....Name uchin beyle bolyaka ??

Millet nirede?

Mbahh, 2013den bari hereketlilik yok oydyan.. herkim oyli ishikli bolan yaly :).

— Tagan

Adalat we merhamet...

Omar ibni Abdulaziz Hazretleri basinji halyfa ve ikinji Omar diyip tanalan, Emeviler dovletinin halyfasy, adalaty we merhameti bilen shohraty yayran bir ynsandy. Takwa sahybydy, ozi hem takwanyn miwesi diyilse yalnysh bolmazmyka diyyan. Cunki onun kakasy Abdulaziz ibni Mervan hem adalatly, ynsap eyesi we dindar bir adamdy. Ejesi Hz. Omaryn ogly Asymyn gyzydy.

Ateýist we aýy

Bir gün ateýistiň biri tebigatyň gözelligini synlamak üçin tokaýa aýlanmaga gidipdir. Ýaradyjynyň ýaradan gözelliklerine seredip:
-Tebigat nähili gözel ýaradypdyr bu baglary, otlary we reňkleri - diýeni hem şol eken weli bir ýerden arlap elhenç bir aýy peýda bolupdyr. Ýaňky ateýist aýyny görüp aýagaldygyna gaçyp başlapdyr. Aýy bolsa kowalap ateýisti tutup aşagyna alyp penjesini ýokaryk galdyryp urjak bolup durka janhowluna şeýle dileg edipdir:
-Allahym özüň kömek et!

Halk

Adamlar. Bir pikir edip gorunsene. Syn edip goryan barmy? Bir yorap uns berip gorun, kim bolsa bolsun yuzune yylgyryp seredyan hickim yok. Kime seretsen gozi bilen iyjek. Adamlaryn ozune gowni yetya hawa bolup biler, yone muny beylede etmeli dallay. Burny kap dagynda garsysyndaka gowni yetenok. Men su zatlary esasan Ashgabatda goryan.

toya geling

salam doslar. Irragem bolsa sizi oz toyuma chaghiryan . Ensha allah bayram ayyning 20 si taze durmush toyumi tutjagh . turkmen Ilimi toya chaghyryan. geljeg bayram ayyning 20 si.

Jemgyyet guramalarynyn salgylaryny hemmamiz bilmeli we paylaşmaly

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar!

Kyn görman, Turkmenistanda jemgyyet kömege (social goldawa) mataç bolan guramalaryn, mysal üçin: garrylar öyünin, yetimler öyünin, ya-da şikesli (inwalid) çagalaryn guramalarynyn we ş.m. adreslerini we tel. nomerlerini yazayyn bilyaniniz bar bolsa!

Önünden hemmanize minnetdar!

Salam oglanlar we gyzlar

Uzak wagtdan sonra yene de men barde shu gunler internetde kop saytlara girmek kynlashyar shonun sebabini bilyan barmy?

Türkmenistanda Nobatdaky Prezident saylawlary...

Salam Tmolympiadyn Hormatly Agzalary! Saglyk amanlykta otyrmysynyz?!

bilesim gelyan bir zat bar. sonky prezident saylawynda kondidat bolan her welayatdan bir adam bardy. şolaryn şol saylawdan sonky durmushy nahili boldyka?! durmushy has uytgedimika, gowylashdymyka ya agyrlaşdymyka? yada hali güne çenli howp astynda yaşap yörlermika..?

Su gun…

Su gunden baslap her gunki baslamak isleyan zadymy baslamaga karar bermek isledim. Gundekim yaly, kararlarym netijesiz we biderek bolarmyka?

Syndicate content