Söygi

AbadanSPOR

in sweji habarlar nesip bolsa hemmesi bu yerde. bizden ayrilman!!!!!!!!!Telpek goy

Oglanl/gyz gatnashyklary barada soraglar

Salam tmolympiad!

Sizin in okde mowzugynyz barada kellamdaki soraglary soramakcy.

1) Ulaldyp/chishirip gurlemek.
Men kop oglanlarda dush geldim. Gyzlar bilen gatnashyklary barada bashgalara aydanlarynda koplenc chishirip/ulaldyp aydyarlar, bu bolsa hakykatdan dashyrak bolyar. "wishful thinking" diyyarlermi?

"Plany menin soygulim/gezyanim"
Kabir halatlarda yokarky sozlemin dogry terjimesi:
"Men Plany bilen gezesim gelyar"
(Dashyndan guwanmak yagdayi)

yada

- Men plana oylenyan basym!
- Sen onin bilen chatda tanyshdyn dalmay? Ozuni gorenogama entek..
- Gordum how.

GARAŞYLMADYK ÝAGDAÝ (MASLAHAT BERIŇ)

Gadyrdanlar! Birinji gezek blog açyşym bolar.

Düýn bir oglan derdini aýtdy. Bir GYZ dosty bar ekeni. Wagtyň geçmegi bilen olar şeýle ýakynlaşdylar netijede gezip başladylar (oglan üçin güýmenje ýöne). Gyzyň ýüregi eräp söýgi duýgusy emele geldi. Gyz erbet däl ýöne oglanda ne duýgy bar, ne-de öýlenmek niýeti. Gyzy hem oýnalan hökmünde taşlasy gelenok. Dostuny hem ýitiresi gelenok. Menden maslahat soraýar, näme diýsemkäm ?

Yşk Gudraty

Yşk Gudraty.
Çuw ak saçly,mazaly gartaşan bu yaşulyny birbada beyle dilewardyr öytmandim.Yol uzakdy. Tanyşdykdan son bizin gürrünimiz döwür hakda, durmş hakda boldy.Kerim aga uludan demini alyp,durmuşy gürrün berdi.

Gabanjanlyk we ar-namys

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Gadym wagtlarda turkmenler oz yanyoldashlary barada oran gabanjan bolupdyrlar. Hatda, oz yanyoldashyny gabanyp, olume cenli giden turkmenler hem bolupdyr, belki-de yekeje nazar sebapli ya-da el degirilse. Sonky wagtlarda gyz gacyrma sanynyn mukdary artanyna gora we bu yagdayin adatylashyp baryanyna gora, shu gabanjanlyk ya-da namys yagdayi na dereja yetdika Tm-da?!

Men barde bir yagdayi gordum:

Yewropa Şahyrlaryndan

GÖR ve GÜL

"Sen yaly yşk güli name edyar
İrden yaganda yagyşlar?"
Diyip sorady gülden mazar.
"Sen guyy yaly agzyna girenson
Name eder adamlar?"
Diyip sorady görden gül hem.

"Ey mazar, hoş ysly bala döner
İçime gaçan damjalar,
düşündinmi indi?"
"Ey gamgyn güljagaz,
Perişde bolup gökde uçar,
İçime giren adamlar."
Diyip jogap berdi güle mazar.

Victor Hugo

Maşgala basan şahyryň elegiýasy

Häzirki zamanmy, öten zamanmy!
Ýa geljek zamanmy - bermezdim ünsem
Bu gün öten zaman işligne bakyp,
Ulydan dem alyp,
Otyrýan ümsüm…

Indi ençe ýyldyr,
Söýgi hakynda
Öten zaman bilen ýazýaryn şygyr.
Eý, Taňrym! “Söýýärin” diýmegiň ýerne
“Söýüpdim…” diýmeklik niçiksi agyr.

“Söýýärin sen gyzy, söýýärin!” diýip,
Goşgy ýazýan günlem düýndi-le weli,
Indi goşgy ýazsam “Söýýärin!” diýip,
Çykyp dur her ýandan her kimiň dili.

Goňşylarym diýýär: “Alty çagaň bar…”

Ayralik

göz önymden duşubdur saralan yaprak
gözlerimden yaşin duşuşi yali
yuregimde gaygy önkidenem köprak
saralan yapraklan uşuşi yaly

yapragin duşuşine kakilyar deprek
guyzli ulkam toy tutyar bugun
ovodan köynegin geyynypdir toprak
çopan hem calyp dur dilli tuydigin

yagiş yagip gökde cakyar yildrim
asmanda köpelyar barha gummurdi
ayrligymiza hayran galdi Ilderem
aydsana bu sözi sana kim berdi

altyn eyyamimdi menin beheştym
seni menden aldi talyplik dovur
yöne senden in sonki hahiştym
menin sari birja yuzini övur

menin sari birja yuzuni övur

Soygi Aydymy

Gulum sana seredip
Gara gozum doymady
Mende doran bu soygi
Hat yaz dp goymady.

Bagyshlarsyn gozel gyz
Mena seni Soyyarin
sozumde durjagynma
Sana vada beryarin.

Menden bashga birine
seni soyyan diydinmi
Sozunde durjagyna
ona vada berdinmi.

Eger sheyle bolsa gyz
men azara galmayyn
Iki gulun arasaynda
Biten tiken bomayyn.

"Seni Soyyan" goshgyjyklar

Salam Gadyrdanlar!!!
dine soygi bolup dur sonky wagtlar. menem yazjak zadym shona degishli :) taze mowzuk achman durup bilmedim. her kim ashakda menin yazan setirlerim yaly bilyan goshgydyr, setirlerini shu yere yazaysa diyyan.

mana gelen biri:
"Seni Soyyan" sozuni sana menden bashga hich kim aytmasyn!
Dine mana sakla leblerini, seni menden bashga hich kim opmesin!
Ne bolardy her soyen soyulse eger, bu dunyade yshkdan gozel name bar?!
Gel gujagyma gir, hich kimin chozmane guyji yetmesin!!!

Syndicate content